Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zrzeczenie się prawa jazdy

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 16.02.2019

Czy istnieje podstawa prawna zrzeczenia się prawa jazdy, które jest zdeponowane w urzędzie komunikacji po okresie zakazu sadowego? W wydziale komunikacji poprosili o podanie podstawy prawnej do zrzeczenia się prawa jazdy. Czy nie wystarczy oświadczenie woli złożone podstawie art. 60 Kodeksu cywilnego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zrzeczenie się prawa jazdy

Fot. Fotolia

Ustawa o kierujących pojazdami stanowi w art. 4 ust. 1, iż prawo jazdy jest niczym innym jak dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów składającym się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy.

 

Dokument ten, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami, „wydawany jest osobie, która:

1) osiągnęła minimalny wiek wymagany do kierowania pojazdami odpowiedniej kategorii; 

2) uzyskała orzeczenie: 

a) lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, 

b) psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem – nie dotyczy prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T; 

3) odbyła szkolenie wymagane do uzyskania prawa jazdy danej kategorii; 

4) zdała egzamin państwowy wymagany do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii; 

5) uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadcza, że zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe, albo gdy nie jest związana z miejscem zawodowo, że przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z zamiarem stałego pobytu albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy”. 

 

Nigdy zaś prawo jazdy nie może być wydane osobie:

„1) u której w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu; 

2) w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych - w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu; 

3) w stosunku do której wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy — w okresie i zakresie obowiązywania tej decyzji; 

4) posiadającej inny dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym; 

5) która uzyskała za granicą prawo jazdy, a to prawo jazdy zostało zatrzymane lub uprawnienie do kierowania pojazdami zostało cofnięte – w okresie obowiązywania zatrzymania prawa jazdy lub cofnięcia uprawnienia; 

6) której prawo jazdy zostało wymienione przez starostę” (art. 12 ust. 1).

 

Ustawodawca przewidział sytuację, gdy osoba uprawniona do prowadzenia pojazdów, pomimo spełnienia warunków wskazanych w art. 11 ustawy, utraci przyznane jej prawo. I tak utrata uprawnienia do kierowania pojazdem może nastąpić w oparciu o art. 103 ust. 1 ustawy. Zgodnie z regulacją tego przepisu „starosta wydaje decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami w przypadku: 

1) stwierdzenia: 

a) na podstawie orzeczenia lekarskiego istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, 

b) na podstawie orzeczenia psychologicznego istnienia przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, 

c) utraty kwalifikacji, na podstawie wyniku egzaminu państwowego przeprowadzonego w trybie sprawdzenia kwalifikacji,

d) niezgłoszenia się we wskazanym terminie na egzamin państwowy który miał być przeprowadzony w trybie sprawdzenia kwalifikacji; 4) orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów”. 

 

Ustawodawca nie przewidział możliwości zrzeczenia się uprawnienia, a tym bardziej zrzeczenia się dokumentu prawa jazdy.

 

Uprawnienie do kierowania pojazdami jest Pańskim prawem i nikt nie może Pana zmusić do jego wykonywania. W związku z tym nie ma Pan obowiązku korzystania z niego, a co za tym idzie – do posiadania dokumentu prawa jazdy. W związku z tym jeżeli nie chce Pan odbierać prawa jazdy po upływie okresu zakazu prowadzenia pojazdów, to nie ma Pan takiego obowiązku. Tym bardziej, iż starosta wydaje decyzję administracyjną o przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie, oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. 

 

Może Pan oczywiście złożyć na piśmie w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych oświadczenie, iż zrzeka się Pan prawa jazdy, jednak de facto nie będzie mieć ono mieć mocy wiążącej na przyszłość. Jeśli taka będzie Pańska wola, to może Pan powołać się na art. 6 Kodeksu cywilnego. Brak jest jednak podstawy prawnej, by można egzekwować ważność i skuteczność złożonego przez Pana oświadczenia. Osobiście radziłabym po prostu nie odbierać prawa jazdy i osiągnie Pan tym zamierzony cel.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 - 6 =

»Podobne materiały

Wniosek o postawienie znaku drogowego

Jakiś czas temu utwardzono drogę gminną biegnącą wzdłuż mojej posesji. Droga jest długa i prosta, dlatego kierowcy często przekraczają dozwoloną prędkość. Przez tę drogę muszę przepędzać swoje zwierzęta gospodarskie, co stwarza realne zagrożenie. Jak i do kogo mogę się zwrócić o postawienie na

 

Przewóz młodzieży szkolnej busem

Młodzież szkolna w mojej miejscowości przewożona jest busem, który ma 25 miejsc siedzących. Pojazd zabiera jednak więcej osób (ok. 35), które muszą więc całą drogę stać. Czy jest to zgodne z prawem? Dodam, że kilkakrotnie prosiłem policję o kontrolę busa oraz zgłaszałem sprawę do dyrektora szkoły –

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »