Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odzyskanie pieniędzy od byłej dziewczyny

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 27.04.2014

Pożyczyłem mojej byłej dziewczynie 16 000 zł. Umowa została zawarta ustnie, a pożyczona kwota miała zostać oddana po tygodniu. Minął już prawie rok. Była dziewczyna nie chce oddać pieniędzy. Jedynym dowodem jest potwierdzenie przelewu bankowego. Jakie mam szanse na odzyskanie pieniędzy od byłej dziewczyny?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W ewentualnym procesie sądowym nie będzie łatwo udowodnić, iż udzielił Pan byłej partnerce pożyczki w kwocie 16 000 zł. Szanse na odzyskanie pieniędzy jednak istnieją – to od Pańskiej decyzji zależy, czy zdecyduje się Pan wytoczyć swojej byłej dziewczynie proces cywilny.

 

Przede wszystkim, jak wynika z treści przepisu art. 720 § 2 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.), umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem, dla celów dowodowych (ad probationem). W razie niedochowania formy pisemnej dla celów dowodowych, w przypadku sporu sądowego, nie jest dopuszczalny dowód ze świadków ani dowód z przesłuchania stron na okoliczność dokonania tej czynności prawnej (art. 74 § 1 K.c.). W związku z tym strona powodowa (wierzyciel) w takim sporze będzie mieć utrudnioną pozycję procesową.

 

Zakaz dowodowy, o jakim mowa wyżej, nie ma zastosowania wówczas, gdy (art. 74 § 2 K.c.):

 

  1. obie strony wyrażą zgodę na dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków lub z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności (czego trudno oczekiwać od pozwanej, w której interesie będzie przecież doprowadzenie do przegrania przez Pana procesu, a nie ułatwianie Panu dowodzenia swoich roszczeń, choć nie można też wykluczyć, że uzna powództwo w całości);
  2. żąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą (nie dotyczy to Pana sytuacji);
  3. fakt dokonania czynności prawnej będzie uprawdopodobniony za pomocą pisma (za takie uprawdopodobnienie można uznać przelew bankowy).

 

Ponieważ są podstawy (pkt 3 wyżej), aby nie stosować w tym przypadku zakazów dowodowych, może Pan wnioskować w pozwie o przesłuchanie świadków, którzy wiedzieli o udzielonej pożyczce i jej warunkach, a ponadto o przesłuchanie siebie w charakterze strony powodowej na okoliczność zawarcia umowy pożyczki oraz jej treści i poczynionych uzgodnień. Być może istnieją jakieś zapisy rozmów telefonicznych, o które sąd powinien, na Pański wniosek zawarty w pozwie, wystąpić do operatora telefonicznego. Świadkowie muszą zostać wskazani w pozwie wraz z adresami ich zamieszkania, aby sąd mógł doręczyć wezwanie. Adres zamieszkania niekoniecznie musi pokrywać się z adresem zameldowania, na co proszę zwrócić uwagę. Nie ma znaczenia, czy osoby te chcą tego, czy nie; bycie świadkiem nie jest bowiem zależne od woli określonej osoby, ma ona obowiązek stawienia się do sądu i złożenia zeznań, jeśli otrzyma wezwanie.

 

Przed skierowaniem pozwu do sądu proszę wezwać pisemnie pożyczkobiorcę (Pana byłą dziewczynę) do zapłaty listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres jej aktualnego miejsca zamieszkania. Pismo to będzie jednym z dowodów, że próbował Pan odzyskać pieniądze na drodze polubownej. W wezwaniu proszę określić termin płatności kwoty na rachunek bankowy lub w inny sposób (np. 7 dni od dnia doręczenia wezwania) wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następnego po dniu, w którym upłynął tygodniowy termin zwrotu pożyczki.

 

Ponieważ wartość pożyczonej kwoty (dochodzonego roszczenia) nie będzie przekraczać 75 tys. zł, właściwy do rozpoznania sprawy będzie sąd rejonowy (art. 17 pkt 4 w zw. z art. 16 Kodeksu postępowania cywilnego, w skrócie K.p.c.). Powództwo może Pan wytoczyć albo przed sąd właściwy według miejsca zamieszkania pozwanej (art. 27 § 1 K.p.c.), albo przed sąd miejsca wykonania umowy (art. 34 K.p.c.). Miejscem wykonania umowy, zgodnie z treścią art. 454 K.c., w przypadku świadczeń pieniężnych (jak zwrot pożyczki) jest miejsce zamieszkania wierzyciela w chwili spełnienia świadczenia.

 

Pozew w sprawach o prawa majątkowe podlega stosunkowej opłacie sądowej w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu (art. 13 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się kwot odsetek, pożytków i innych kosztów, żądanych obok roszczenia głównego (art. 20 K.p.c.).

 

Opłatę można uiścić w znakach opłaty sądowej (do kwoty 1500 zł), przelewem na rachunek bankowy właściwego sądu lub w kasie sądu. Brak możliwości uregulowania opłaty oraz ponoszenia innych kosztów sądowych może stanowić podstawę złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych w całości lub w części, jeśli powód nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania siebie i rodziny (art. 101 i 102 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Wniosek wraz z oświadczeniem o stanie majątkowym można zawrzeć już w pozwie, dołączając ww. oświadczenie (do pobrania ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości lub w siedzibach sądów).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I + 0 =

»Podobne materiały

Jak odzyskać pieniądze od zagranicznego kontrahenta za towar niezgodny z umową?

Zamówiłam u zagranicznego kontrahenta produkty do swojej hurtowni, jednak otrzymałam towar niezgodny z umową, uszkodzony, nienadający się do odsprzedaży. Firma nie chce oddać mi pieniędzy. Czy w tym przypadku można zgłosić wyłudzenie do prokuratury? Jaką mam szansę na odzyskanie pieniędzy?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »