.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zdobycie brakującej dokumentacji rozwodu przeprowadzonego w Anglii

• Autor: Jakub Bonowicz

Ślub wzięłam w Polsce, ale rozwiodłam się w Anglii. By rozwód był uznany w Polsce, muszę przedstawić odpowiednie dokumenty. Proszę o poradę, jak zdobyć brakującą dokumentację, nie odbywając podróży do Polski. Brakuje mi dokumentu „Degree Nici” i załącznika (wypełnianego przez sąd) z rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zdobycie brakującej dokumentacji rozwodu przeprowadzonego w Anglii

Orzeczenie o rozwodzie przeprowadzonym w Anglii

Procedura jest regulowana przez rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2203 z 27.11.2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (Dz. U. UE L z 2003 r. Nr 338, poz. 1).

 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 tego rozporządzenia: „orzeczenie wydane w jednym państwie członkowskim jest uznawane w innych państwach członkowskich bez potrzeby przeprowadzania specjalnego postępowania”. W szczególności (oraz bez uszczerbku dla ust. 3) nie wymaga się przeprowadzania specjalnego postępowania dla celów dokonywania wpisów w księgach stanu cywilnego państwa członkowskiego na podstawie wydanego w innym państwie członkowskim orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa, od którego zgodnie z prawem tego państwa członkowskiego nie mogą zostać wniesione żadne dalsze środki zaskarżenia.

Uznanie wyroku zagranicznego przez polski sąd

Oznacza to, iż rozwód orzeczony w Anglii (jeśli został orzeczony po przystąpieniu Polski do UE) będzie w Polsce wpisywany do ksiąg stanu cywilnego bez potrzeby przeprowadzania jakiejkolwiek procedury. Dotychczas było wymagane przeprowadzenie procedury tzw. uznania wyroku zagranicznego przez polski sąd. Obecnie, zgodnie z ust. 3 bez uszczerbku dla sekcji 4, każda zainteresowana strona może wystąpić w trybie postępowania przewidzianego w sekcji 2 z wnioskiem o ustalenie, że orzeczenie podlega lub nie podlega uznaniu. W przypadku spraw bezspornych nie ma jednak takiej potrzeby.

 

Musi Pani złożyć więc odpowiedni wniosek w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca, gdzie małżeństwo było zawarte. Do aktu małżeństwa wpisuje się wzmiankę o rozwodzie, wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 11 zł, którą należy uiścić na konto urzędu stanu cywilnego przelewem lub w kasie urzędu przy składaniu wniosku.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 

  1. Oryginał wyroku rozwodowego oraz tłumaczenie przysięgłe tego wyroku na język polski.
  2. Dokument o uprawomocnieniu się wyroku – to Pani posiada – w związku z czym inne dokumenty nie są potrzebne.
  3. Tłumaczenie przysięgłe dokumentu o uprawomocnieniu się wyroku na język polski. Pani dysponuje tłumaczeniem uwierzytelnionym (a nie przysięgłym, choć dokonanym przez tłumacza przysięgłego), nie jestem pewien, czy urząd takie tłumaczenie uzna, być może konieczne będzie sporządzenie tłumaczenia przysięgłego;
  4. Dokument, o którym mowa w art. 39 rozporządzenia nr 2201/2003. Zgodnie z tym przepisem „właściwy sąd albo właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia wystawia zaświadczenie na wniosek uprawnionej strony, przy użyciu formularza znajdującego się w załączniku I (orzeczenia w sprawach małżeńskich) lub w załączniku II (orzeczenia w sprawach odpowiedzialności rodzicielskiej)”. Istnieje wzór polski, natomiast każdy kraj ma swoje wzory. Zaświadczenie wypełnia sąd, który orzeczenie rozwodowe wydał. Pani rola ogranicza się jedynie do napisania stosownego wniosku do Sądu. Wniosek należy skierować do sądu, który wydał orzeczenie, należy podać sygnaturę akt sprawy, a najlepiej załączyć po prostu kopię wyroku. Wniosek należy wysłać w formie pisemnej, jednakże z doświadczenia wiem, iż często wystarczy wysłanie wniosku faxem lub nawet e-mailem, należy to każdorazowo ustalić z pracownikiem sądu. Najszybszym sposobem (z doświadczenia) jest zawsze zadzwonienie. Oczywiście do tego samego sądu należy się zwrócić o wydanie odpisu wyroku rozwodowego.
  5. Tłumaczenie przysięgłe na język polski zaświadczenia z art. 39 rozporządzenia 2201/2003.
Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Odpis wyroku rozwodowego z angielskiego sądu

Musi więc Pani złożyć wniosek do sądu angielskiego o następującej treści:

 

„W związku z rozwodem orzeczonym przez tutejszy sąd w dniu … pomiędzy … a …, który uprawomocnił się 11 …, i koniecznością zarejestrowania tego rozwodu w Polsce, uprzejmie proszę o:

 

  1. przesłanie na mój adres poświadczonego za zgodność z oryginałem odpisu wyroku rozwodowego,
  2. wydanie w trybie art. 39 rozporządzenia Rady (WE) 2201/2003 r. z 27.11.2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (Dz. U. UE L 2003 Nr 338, poz. 1) dotyczącego tegoż wyroku”.

 

Wniosek musi być sporządzony w języku angielskim. Z doświadczenia jednak wiem, że w tych krajach dużo da się załatwić po prostu przez telefon – czasami wystarczy zadzwonić do sądu, podać sygnaturę, powiedzieć dokładnie, o co chodzi, i wysłać fax. Być może zajdzie konieczność uiszczenia opłaty za odpis wyroku, wtedy o wysokości opłaty zostanie Pani poinformowana, dowód uiszczenia opłaty trzeba będzie przesłać do sądu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Jakub Bonowicz

Radca prawny obsługujący przedsiębiorców i osoby fizyczne z kraju, a także z zagranicy. W kręgu jego zainteresowań pozostają sprawy trudne i skomplikowane, dotyczące obszarów słabo jeszcze uregulowanych prawnie (w tym z zakresu prawa nowych technologii) oraz sprawy z zakresu międzynarodowego obrotu gospodarczego i kolizji systemów prawnych różnych państw (w tym m.in. gospodarcze prawo brytyjskie, amerykańskie, słowackie, bułgarskie, czeskie). Specjalizuje się przede wszystkim w prawie Internetu, usług elektronicznych (sporządza regulaminy e-usług, sprzedaży online), prawie nowych technologii, własności intelektualnej (autorskim, znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych).

Reprezentuje Klientów przed sądami (w tym także sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym), organami administracji i organami podatkowymi w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych oraz podatkowych. Sporządza profesjonalne umowy handlowe, w tym w obrocie zagranicznym.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu