Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co grozi za podrobienie zaświadczenia o zarobkach?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 20.05.2017

Dostałam wezwanie na przesłuchanie na komisariat jako podejrzana z art. 270 § 1 K.k. Chodzi o to, że będąc w trudnej sytuacji finansowej i życiowej, mając dostęp do pieczęci firmy, w której sprzątałam, wystawiłam sobie zaświadczenie o wysokości zarobków, celem wykorzystania w postępowaniu pożyczkowym. Podkreślam, że chciałam jedynie ustalić, jaki musiałabym mieć zarobek, aby starać się o pożyczkę w określonej wysokości. Pożyczki nie otrzymałam. Bardzo żałuję swojego postępku. Co mi za ten czyn grozi?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co grozi za podrobienie zaświadczenia o zarobkach?

Fot. Fotolia

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego (K.k.).

 

W pierwszej kolejności powinna Pani dokładnie, zakładając że chce się Pani przyznać do winy, opisać swoją sytuację życiową i materialną, a także cel, któremu służyło podrobienie zaświadczenia.

 

Wobec przedstawionego stanu faktycznego wskazać należy na treść art. 270 K.k., zgodnie z którym:

 

„Art. 270. § 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wypełnia blankiet, opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa.

§ 2a. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

 

Zgodnie z art. 115 § 14 K.k. – „dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne”.

 

Sąd Najwyższy w wyroku z 25 października 1979 r. (II KR 10/79, OSNPG 1980, nr 11, poz. 127) stwierdził: „Dokument jest podrobiony wówczas, gdy nie pochodzi od tej osoby, w której imieniu został sporządzony”. Zgodnie z prezentowanym w orzecznictwie i doktrynie poglądem sprawca czynu, o którym mowa w art. 270 K.k., może dokument będący przedmiotem czynu zabronionego sporządzić w całości albo uzupełnić dany przedmiot lub inny nośnik o pewien tylko element. Istotnym jest jednak, aby z dokumentem lub nośnikiem związane było określone prawo, np. majątkowe, albo aby jego treść miała istotne znaczenia prawne. Jak wskazuje się literaturze przedmiotu prawa karnego materialnego, „wprowadzony przez sprawcę element lub elementy przesądzają o tym, że konkretnemu przedmiotowi albo innemu zapisanemu nośnikowi informacji nadawany jest pozór autentycznego dokumentu. Takim elementem może być określony tekst, podpis, odbity znak pieczęci”. Dlatego też Sąd Najwyższy w uchwale z 17 marca 2005 r. (I KZP 2/2005, OSNKW 2005, nr 3, poz. 25) słusznie uznał, że: „Podrobieniem dokumentu [...] jest także potwierdzenie przez uczestnika czynności procesowej fałszywym podpisem nieprawdziwych danych w protokole utrwalającym tę czynność procesową”. Nie ma przy tym żadnego znaczenia, czy osoba, której podpis został podrobiony, wyraziła na to zgodę, czy też nie (wyrok SN z 9 września 2002 r., V KKN 29/2001).

 

Innymi słowy, już samo podpisanie przez Panią zaświadczenia z użyciem wskazanych pieczęci stanowi czyn społecznie szkodliwy i jest zabroniony przez prawo. Okoliczności dotyczące Pani motywacji owszem są istotne w sprawie, ale w mojej ocenie dotyczyć będą jedynie wymiaru kary, a nie uznania Pani za winną bądź też niewinną. Zachowanie Pani nie budzi wątpliwości i w mojej ocenie stanowi przestępstwo.

 

W mojej ocenie zasadnym jest zwrócenie uwagi na pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 kwietnia 2005 r., sygn. akt III KK 206/2004, zgodnie z którym: „Definicja dokumentu przedstawiona w art. 115 § 14 kk ma szerokie znaczenie, wyrażające się stwierdzeniem, że dokumentem jest każdy przedmiot, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności o potencjalnym znaczeniu prawnym. Status dokumentu zależy więc niejednokrotnie od indywidualnej oceny i dlatego też o tym, czy określony przedmiot stanowi dokument, decyduje jego faktyczna i subiektywna ocena w konkretnej sprawie. Strona przedmiotowa czynu zabronionego z art. 271 § 1 kk polega na poświadczeniu w dokumencie nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne, bez względu na to, czy ma on znaczenie na zewnątrz, czy tylko jest wykorzystywany na wewnętrzne potrzeby. Chodzi tu więc o faktyczną doniosłość prawną poświadczenia nieprawdy, rozpatrywaną obiektywnie w oparciu o indywidualne okoliczności sprawy.”

 

Przestępstwa określone w art. 270 K.k. ścigane są z oskarżenia publicznego (z urzędu). Innymi słowy w sytuacji nie jest niezbędny wniosek do wszczęcia postępowania przygotowawczego, ale z drugiej strony dopóki organ ścigania nie dowie się o takim czynie, dopóty postępowanie nie zostanie wszczęte. De facto na każdym z obywateli ciąży obowiązek poinformowania organów ścigania o popełnieniu przestępstwa.

 

Z Pani opisu wynika jednak, iż najistotniejszą kwestą, która leży w orbicie Pani zainteresowań, jest ewentualny wymiar kary. Za popełnienie czynu określonego w art. 270 § 1 ustawodawca przewidział karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Pod drugie, dopuszczalne jest ponadto warunkowe umorzenie postępowania karnego – art. 66 K.k., ale o warunkach jego zastosowania poniżej.

 

Do warunkowego umorzenia postępowania karnego konieczna byłaby jednak zmiana kwalifikacji prawnej czynu z art. 270 § 1 na § 2a K.k. Trzeba by było zatem wykazać, iż Pani czyn stanowi wypadek mniejszej wagi. Wypadek mniejszej wagi to uprzywilejowana postać czynu o znamionach przestępstwa typu podstawowego, charakteryzująca się zmniejszonym stopniem społecznej szkodliwości ze względu na przewagę pozytywnych elementów o charakterze przedmiotowo-podmiotowym (Kubala, Wypadek..., s. 328). Jeżeli Pani wolą byłoby warunkowe umorzenie postępowania, zasadne byłoby sporządzenie pisma, w którego treści wskazałaby Pani na wszystkie okoliczności, które towarzyszyły Pani w czasie podpisywania zaświadczenia. Nie bez znaczenia dla istoty sprawy, a w szczególności dla kwalifikacji czynu, są Pani pobudki. Istotny jest nadto brak jakiejkolwiek korzyści z podjętego działania.

 

Przy zmianie kwalifikacji prawnej czynu może Pani podjąć walkę o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

 

W chwili obecnej, jak mniemam, zostanie Pani postawiony zarzut. Po postawieniu zarzutu jako strona może Pani włożyć do akt sprawy wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Po przesłuchaniu na policji sprawa winna być z aktem oskarżeni skierowana do sądu.

 

Warunkowe umorzenie tym różni się od skazania, że nie jest się karanym, albowiem przy warunkowym umorzeniu postępowania sąd odstępuje od wymierzenia kary.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć - IX =

»Podobne materiały

Czas pracy fizjoterapeuty

Proszę o poradę dotyczącą czasu pracy fizjoterapeuty. Jestem magistrem fizjoterapii, pracuję w domu pomocy społecznej. Mój czas pracy to 8 godzin dziennie, 40 tygodniowo, od poniedziałku do piątku. Czy jest to prawidłowy czas pracy na stanowisku fizjoterapeuty? Dodam, że pracuję od 8 do 12, a potem

 

Dobrowolne wpłacanie alimentów i umorzenie kosztów komorniczych

Pięć lat temu rozwiodłem się z żoną, z którą mam dwoje dzieci. Płacę na nie alimenty (ściąga je komornik – są potrącane co miesiąc z mojego wynagrodzenia). Kwota ta jest niższa niż zasądzona (możliwie najwyższa zgodnie z obowiązującymi przepisami). Rośnie więc moje zadłużenie alimentacyjne ora

 

Spadek po matce - dziedziczenie spadku przez dzieci

W styczniu zmarła moja mama, nie pozostawiając testamentu. Majątek rodziców należał do nich wspólnie (po 50%). Spadkobiercami są: mąż, syn oraz ja - córka. W rodzinie żyjemy w zgodzie i zrozumieniu. Majątek po mamie chcielibyśmy przepisać na siebie, to znaczy na córkę i syna rodziców, tak by móc go

 

Przedawnienie zaległości za czynsz lokalu komunalnego po zmarłym

W 2015 r. zmarł mój brat. Mieszkał sam (był bezdzietnym kawalerem) w lokalu komunalnym. Po jego śmierci przekazałem lokal do dyspozycji ADM. Mój brat nie posiadał ŻADNEGO majątku. To, co było w mieszkaniu, pozostawiłem w lokalu (praktycznie to nic tam nie było). Po upływie prawie dwóch lat od jego ś

 

Posiedzenie sądu w sprawie wykroczenia - czego się spodziewać?

Chciałbym się dowiedzieć, czego może dotyczyć posiedzenie sądu rejonowego w sprawie własnej. Sprawa dotyczy drobnego wykroczenia karnego, do którego się przyznałem i przystałem na karą w zawieszeniu. Zdarzenie miało miejsce około 3 miesięcy temu. Czy jest to tylko formalne potwierdzen

 

Czy o wyroku zostanie powiadomiony mój zakład pracy?

Postawiono mi zarzut z art. 178 § 1 w związku z art. 244 K.k. Poddałem się dobrowolnie karze. Otrzymałem odpowiedź od prokuratora: wyrok sądu 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 4 lat i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 4 lat oraz karę grzywny 2500 zł + pokryc

 

Niewykonanie do końca zasądzonych godzin pracy w czynie społecznym

Mój syn miał zasądzone kilkadziesiąt godzin pracy w czynie społecznym. Nie wykonał ich do końca, chciał zapłacić grzywnę, ale poinformowano mnie, że dostanie za to karę więzienia. Obecnie pracuje za granicą i ma się stawić na sprawę w sądzie. Czy może nie przyjechać? Czy jakoś uniknie kary?

 

Obowiązek wykupienia OC najpóźniej w dniu rejestracji

5 lutego tego roku kupiłem auto z Niemiec. Rejestrację zleciłem firmie, która się takimi sprawami trudni. Ku mojemu zdumieniu, z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego otrzymałem teraz wezwanie do zapłaty kary w wysokości 1850 zł za brak OC. Data pierwszej rejestracji wpisana w dowodzie

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »