.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy o wyroku zostanie powiadomiony mój zakład pracy?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 01.04.2016 • Zaktualizowane: 11.02.2021

Postawiono mi zarzut z art. 178 § 1 w związku z art. 244 K.k. Poddałem się dobrowolnie karze. Otrzymałem odpowiedź od prokuratora: wyrok sądu 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 4 lat i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 4 lat oraz karę grzywny 2500 zł + pokrycie kosztów sądowych. Czy mój zakład pracy (izba celna) zastanie powiadomiony?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy o wyroku zostanie powiadomiony mój zakład pracy?

Czy o ukończeniu postępowania przeciw osobie zatrudnionej w instytucjach państwowych będzie zawiadomiony przełożony?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania karnego (K.p.k.). W pierwszej kolejności zwrócić należy uwagę na przepis art. 21 K.p.k., zgodnie z którym:

 

„Art. 21. § 1. O ukończeniu postępowania toczącego się z urzędu przeciw osobom zatrudnionym w instytucjach państwowych, samorządowych i społecznych, uczniom i słuchaczom szkół oraz żołnierzom należy bezzwłocznie zawiadomić przełożonych tych osób.

§ 2. Prokurator zawiadamia również o wszczęciu postępowania przeciw funkcjonariuszom publicznym, a o wszczęciu postępowania przeciw innym osobom, o których mowa w § 1 – jeżeli wymaga tego ważny interes publiczny.”

 

Zasadnym jest zatem udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy jest Pan funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu Kodeksu karnego. W rozumieniu art. 115 § 3 K.k. funkcjonariuszem publicznym jest:

 

„1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,

2) poseł, senator, radny,

2a) poseł do Parlamentu Europejskiego,

3) sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy,

4) osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych,

5) osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe,

6) osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej,

7) funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej,

8) osoba pełniąca czynną służbę wojskową,

9) pracownik międzynarodowego trybunału karnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe”.

 

Istotne znaczenie dla Pana ma treść pkt 5, a w szczególności jego druga część tj. „chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe”. Zachodzi zatem pytanie, jakie czynności Pan wykonuje w ramach zatrudnienia w IC.

Czy pracodawca zostanie poinformowany o wyroku skazującym dotyczącym jego podwładnego?

Ponadto proszę zwrócić uwagę, że „wiążący na prokuratorze obowiązek zawiadomienia przełożonych o wszczęciu postępowania przygotowawczego dotyczy jedynie spraw przeciwko funkcjonariuszom publicznym, a więc osobom wymienionym w art. 115 § 13 K.k. Obowiązek ten powstaje dopiero z chwilą wydania w śledztwie postanowienia o przedstawieniu zarzutów (art. 313 w zw. z art. 71 § 1). Wobec braku konieczności sporządzenia w dochodzeniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów (art. 325g § 1) podejrzanym w rozumieniu procesowym jest również osoba, która na początku przesłuchania została powiadomiona o treści zarzutu wpisanego do protokołu przesłuchania (art. 325g § 2). To samo dotyczy osoby przesłuchanej w charakterze podejrzanego w trybie art. 308 § 2. Trafnie jednak podnosi się w literaturze, że w razie ustnego przedstawienia zarzutu w ramach czynności niecierpiących zwłoki, a następnie niezatwierdzenia go i umorzenia postępowania wobec danej osoby (art. 308 § 3), zawiadomienie nie powinno mieć miejsca ze względów gwarancyjnych (tak trafnie T. Grzegorczyk, Kodeks..., 2008, s. 129). Są to więc sytuacje, gdy postępowanie przygotowawcze skierowane zostaje przeciwko określonej osobie (in personam)”.*

 

Innymi słowy, jeżeli po przedstawieniu Panu zarzutów prokurator nie powiadomił Pana pracodawcy o postawionym zarzucie, nie należy się spodziewać powiadomienia pracodawcy o wyroku, choć taka możliwość występuje, chyba że pełni Pan wyłącznie czynności usługowe.

 

 

 

 

* Jan Grajewski, Sławomir Steinborn, Komentarz aktualizowany do art. 21 Kodeksu postępowania karnego, 2014.11.01

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem + IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton