.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Podatek od zbycia nieruchomości otrzymanej w spadku

Sprawa dotyczy podatku od spadku. W maju 1996 r. zmarła moja matka, nie zostawiając testamentu. Postępowanie sądowe o stwierdzeniu nabycia spadku po niej uprawomocniło się w sierpniu 2008 roku, a w dniu 12 lipca 2011 r. zbyłam nieruchomość przed notariuszem. Czy okres 5 lat liczy się od daty śmierci spadkodawcy, czy od postanowienia sądu i czy muszę zapłacić podatek od zbycia nieruchomości? Jaki podatek od spadku powinnam teraz zapłacić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podatek od zbycia nieruchomości otrzymanej w spadku

Kiedy następuje nabycie spadku?

Stosownie do Kodeksu cywilnego:

 

  • Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób.
  • Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy.
  • Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku.

 

Stąd wniosek, że nabycie mieszkania w spadku następuje z dniem śmierci spadkodawcy.

 

Zgodnie z art. 922 Kodeksu cywilnego „spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych”.

 

Powyższe oznacza, że dniem nabycia przez Panią spadku (w tym mieszkania) jest data śmierci spadkodawcy (mamy).

 

Postanowienie sądu o nabyciu spadku potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

 

Wskażę, że nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze spadku podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Jest to jednak zagadnienie odrębne od opodatkowania sprzedaży odziedziczonej nieruchomości (które nie jest podatkiem od spadku).

Podatek od zbycia nieruchomości

W przypadku zbywania nieruchomości, w naszym prawie obowiązuje zasada, że do zbycia oraz kwestii podatkowych z tym związanych stopuje się przepisy obowiązujące w dacie nabycia nieruchomości, a niej jej zbycia. W związku z tym w Pana przypadku zastosowanie będą miały przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w wersji, jaka obowiązywała w roku 1996.

 

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegały wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych „źródłem przychodu było odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 

  • nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie”.

 

Tak samo jest i obecnie.

 

Według generalnej reguły „odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego”. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości następuje po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie jest źródłem przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

 

Ocena prawna skutków podatkowych w przypadku sprzedaży nieruchomości jej części lub udziału w nieruchomości jest skonkretyzowana bowiem odrębnie dla nieruchomości nabytych do 31 grudnia 2006 r.

 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 z późn. zm.) „do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01 stycznia 2007 r.”

 

W przypadku sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma ustalenie zarówno daty, jak i formy nabycia nieruchomości.

 

Z opisu wynika, iż nabyła Pani w 1996 r. spadek, w skład którego wchodziło mieszkanie. W roku 2008 uzyskała Pani potwierdzenie prawa do spadku w drodze sądowego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Zbyła Pani to mieszkanie w 2011 r. Pyta Pani, jaki podatek od spadku jest należny.

 

Reasumując:

 

  • datą nabycia mieszkania jest data śmierci spadkodawcy – w tym przypadku rok 1996,
  • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku jest tylko potwierdzeniem stanu faktycznego jaki zaistniał w dniu śmierci spadkodawcy,
  • sprzedaż mieszkania nabytego w spadku w 1996 r. nie stanowi dla Pani źródła przychodu, z uwagi na to, że jego zbycie nastąpiło po okresie 5 lat od nabycia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 + sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl