Mamy 10 452 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rezygnacja z funkcji prezesa i członka zarządu spółki z o.o.

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 22.07.2013

Jestem prezesem w spółce z .o.o. Zarząd jest 3-osobowy. Jak zrezygnować z funkcji prezesa i członka zarządu spółki z o.o.? Czy można to zrobić bez zgody zarządu? Jeśli zrezygnowałabym z tych funkcji, to czy inny członek może to zrobić w niedługim czasie po mnie? Czy takie rezygnacje trzeba gdzieś zgłaszać?

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Z Pani pytania wynika, że zarząd spółki z o.o. jest 3-osobowy.

 

Rezygnacja członka zarządu z pełnienia funkcji (niezależnie od tego, jaka ona jest) jest czynnością jednostronną, niewymagającą potwierdzenia, np. w formie uchwały o odwołaniu, czy przyjęcia rezygnacji. Nie wymaga także zgody pozostałych członków zarządu.

 

Zrezygnować może każdy członek zarządu i w każdej chwili. Bywa, że umowa spółki przewiduje ograniczenie rezygnacji do ważnych powodów. Ale nie stoi to na przeszkodzie do rezygnacji.

 

Pani pełni funkcję prezesa zarządu. Jej wykonywanie jest niezależne od ewentualnej umowy o pracę lub kontraktu cywilnego.

 

W aktualnym stanie prawnym można doprowadzić do wygaśnięcia mandatu przed upływem czasu, na jaki zostało się wybranym. Powyższe znajduje potwierdzenie w art. 202 § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.):

 

„§ 4. Mandat członka zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu zarządu.

 

§ 5. Do złożenia rezygnacji przez członka zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie”.

 

Przyjmujący funkcję może w każdym czasie wypowiedzieć jej pełnienie przez złożenie drugiej stronie stosownego oświadczenia woli.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Co do zasady rezygnacja może być dokonana w dowolnej formie, byleby – zgodnie z art. 61 Kodeksu cywilnego (K.c.) – oświadczenie woli rezygnującego dotarło do adresata. Mimo złożonej rezygnacji do czasu przejęcia obowiązków przez spółkę, tj. nowych członków zarządu, rezygnujący ma obowiązek dokładać należytej staranności w celu uchronienia spółki przed negatywnymi konsekwencjami.

 

Ustna rezygnacja jest ważna, tyle tylko że trudno będzie wykazać, iż doszła do skutku, jeśli osoba (organ), która Panią powołała na prezesa zarządu, tego nie potwierdzi. Oczywiście może Pani udowadniać fakt swojej rezygnacji innymi środkami dowodowymi.

 

W przypadku rezygnacji nie jest konieczne odwoływanie członka zarządu ze składu zarządu odrębnym aktem. Wygaśnięcie mandatu następuje przez samo skuteczne złożenie spółce oświadczenia o rezygnacji z udziału w zarządzie spółki. Mandat wygasa z chwilą doręczenia spółce lub właściwym organom takiego oświadczenia, chyba że z jego treści wynika, iż rezygnacja następuje z nadejściem późniejszego terminu.

 

Dla celów dowodowych rezygnacja powinna mieć formę pisemną.

 

Skoro spółka jest także reprezentowana przez innych członków zarządu, to oświadczenie o rezygnacji należałoby złożyć także do zarządu jako organu spółki uprawnionego do przyjmowania w jej imieniu oświadczeń woli od osób trzecich.

 

Zasadą jednak jest składanie oświadczenia o rezygnacji na ręce organu (osoby) uprawnionego do powołania lub wskazanego jako przedstawiciel spółki w sprawie powołania.

 

Z art. 210 K.s.h. wynika, że w umowach z członkiem zarządu spółkę reprezentują pełnomocnik ustanowiony przez zgromadzenie wspólników lub rada nadzorcza. Oświadczenie o rezygnacji powinno się złożyć właśnie temu pełnomocnikowi lub radzie nadzorczej.

 

Jeżeli zaś zgromadzenie nie ustanowiło pełnomocnika, to oświadczenie powinno zostać przedłożone zgromadzeniu (wspólników).

 

W orzecznictwie reprezentowany jest także pogląd, że złożenie rezygnacji wymaga, aby dotarło ono do tego organu spółki, który powołuje zarząd. Jeśli więc organem powołującym zarząd było zgromadzenie wspólników, oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone właśnie zgromadzeniu.

 

Gdy organem powołującym zarząd byłaby rada nadzorcza, to jej należałoby złożyć rezygnację, a dojście oświadczenia woli o rezygnacji do jednego z członków rady nadzorczej (w braku odmiennych postanowień regulaminu rady nadzorczej) można byłoby uznać za chwilę złożenia rezygnacji (postanowienie Sądu Najwyższego z 19 sierpnia 2004 r., VCK 600/03).

 

W oświadczeniu o rezygnacji należy wskazać, że ma ona miejsce z funkcji członka zarządu (z dodatkowym wskazaniem nazwy tej funkcji), a nie jedynie z danej funkcji pełnionej w tym organie spółki – albowiem można zrezygnować z funkcji prezesa czy wiceprezesa, jednocześnie pozostając w składzie zarządu.

 

Od chwili skutecznego złożenia rezygnacji – w braku odmiennych postanowień umowy – wywołuje ono natychmiastowe skutki prawne w postaci wygaśnięcia zlecenia. Jeżeli np. pismo z rezygnacją zostało skutecznie doręczone na adres zarządu lub jedynego udziałowca w określonym dniu, to data doręczenia pisma jest datą złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji (jedyny udziałowiec wykonuje funkcję zgromadzenia wspólników). Błędne jest zatem ustalenie w zakresie pełnienia funkcji członka zarządu przez daną osobę w sytuacji, gdy doszło do skutecznego zawiadomienia przez nią jedynego udziałowca spółki wykonującego stosownie do art. 156 K.s.h. wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników o rezygnacji z funkcji członka zarządu.

 

Wpis w KRS lub jego brak o rezygnacji członka zarządu nie tworzy nowego stanu prawnego. Potwierdza on tylko fakt, że dana osoba przestała pełnić funkcję w zarządzie.

 

Jak wskazałem – zrezygnować może każdy członek zarządu i w każdej chwili. To oznacza, że po Pani rezygnacji mogą to zrobić inni członkowie zarządu. Wtedy spółka może utracić organ zarządzający.

 

Wspólnicy, osoby lub organy wskazane w umowie spółki powinny powołać nowych członków zarządu.

 

Po złożeniu rezygnacji przez dotychczasowego członka zarządu spółka ma obowiązek dokonać stosownych czynności zmierzających do wykreślenia składającego rezygnację z rejestru KRS. Zgodnie z art. 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (ustawa o KRS): „wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”. W razie stwierdzenia niewykonywania obowiązków rejestrowych sąd rejestrowy wszczyna stosowną procedurę uregulowaną w art. 24 ustawy o KRS. Członek zarządu, który złożył rezygnację, nie ma możliwości złożenia do sądu rejestrowego wniosku o wykreślenie swojej osoby z KRS, ponieważ po złożeniu rezygnacji nie reprezentuje już spółki.

 

Jeżeli w zarządzie pozostałby tylko jeden członek (na trzech możliwych), to ocena skutków zależna byłaby od treści umowy spółki w zakresie:

 

  1. ustalenia liczby członków zarządu (sztywne trzy czy luźne „do trzech”),
  2. ustalonego sposobu reprezentacji (jeżeli każdy członek zarządu ma prawo do jednoosobowej reprezentacji, to w tym zakresie nie ma kłopotu),
  3. zasad podejmowania uchwał (ilu członków musi być na zabraniu zarządu, by uznane ono było za ważne, jaką większością są podejmowane uchwały).

 

Pan po złożeniu rezygnacji (skutecznym) nie musi nic więcej robić. Należy tylko zadbać o dowody na potwierdzenie złożenia desygnacji wobec spółki (zarządu oraz wspólników).

 

Jeśli spółka z o.o. nie złożyła wniosku o wpisanie zmian do KRS, może Pani zawiadomić sąd o swojej rezygnacji w celu podjęcia przez sąd działań z urzędu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 - VII =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Ustna rezygnacja z funkcji prezesa spółki z o.o.

Od dwóch lat mieszkam za granicą, przed wyjazdem pełniłam funkcję prezesa w spółce z o.o., której udziałowcem (właścicielem) była moja koleżanka. Ustnie ustaliłyśmy, że rezygnuję z funkcji prezesa, ale niedawno okazało się, że wciąż w KRS widnieję jako prezes. Co mogę zrobić, by zmienić tę sytuację? Nie chcę odpowiadać za ewentualne problemy spółki, zwłaszcza że od dawna nie mam z nią nic wspólnego.

Rezygnacja z funkcji członka zarządu

Jestem wiceprezesem i jednocześnie głównym księgowym w spółce z o.o. Moja kadencja jako członka zarządu kończy się za rok. Jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Chcę odejść ze spółki ze względu na różne konflikty. Boję się, że po rezygnacji ze stanowiska zostanę pociągnięty do odpowiedzialności za szkody z tego wynikłe. Odpowiadam za księgi, a w spółce nie ma osoby, która mogłaby przejąć moje obowiązki. Rozumiem, że powinienem złożyć wypowiedzenie umowy o pracę oraz oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka zarządu. Czy muszę podawać powody rezygnacji? Jeśli tak, to jakie powody powinienem podać, żeby nie mieć później problemów?

 

Rezygnacja ze stanowiska wiceprezesa w spółce z o.o.

W spółce z o.o., w której od kilku lat jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę, zostałem powołany w ubiegłym roku na stanowisko wiceprezesa. Chcę zrezygnować ze stanowiska w zarządzie, lecz zachować pracę w spółce. Czy i w jaki sposób jest to możliwe?

Prawa mniejszościowego udziałowca w spółce z o.o.

Jestem mniejszościowym udziałowcem w spółce z o.o. Dyrektor zarządzający spółki, podając niezgodne ze stanem faktycznym przyczyny, wypowiedział mi umowę o pracę (sprawa jest przed sądem pracy). Ponadto po pretekstem tego, że odmówiłam złożenia podpisu pod wypowiedzeniem, dyrektor zakazał mi wejścia na teren spółki, co uniemożliwia mi skorzystanie z moich praw jako udziałowca, np. kontrolę finansową spółki oraz zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym przed walnym zgromadzeniem, na które zostałam zaproszona. Jakie kroki prawne mogę podjąć w tej sytuacji?

Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników

Mam 49% udziałów w spółce z o.o. (razem jest 5 wspólników). Nie jestem członkiem zarządu spółki ani w żaden inny formalny sposób z nią związany. Zawiadomiłem prezesa o chęci spotkania się zgodnie z umową spółki. Okazało się, że ma to być nadzwyczajne zgromadzenie wspólników. Teraz zarząd wzywa mnie do uzasadnienia mojego wniosku oraz przekazania projektu uchwał w ciągu 7 dni. Rzeczywiście chciałbym trochę pozmieniać w spółce (m.in. zmienić prezesa), ale te pomysły chciałbym poprzedzić dyskusją. Jakie mam prawa i obowiązki w związku z tą sytuacją? Załączam umowę spółki oraz dokumentację związaną ze sprawą.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »