.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Jak otworzyć gabinet stomatologiczny?

• Autor: Łukasz Poczyński

Ja i mój przyjaciel mamy spółkę z o.o. Chcemy otworzyć gabinet stomatologiczny. Żaden z nas nie jest stomatologiem ani nie ma wykształcenia medycznego. W związku z tym w otwieranych gabinetach zatrudnialibyśmy stomatologów. W jakiej formie powinniśmy prowadzić działalność gospodarczą oraz jakie warunki spełnić, by móc otworzyć i prowadzić gabinet stomatologiczny?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Ponieważ ani Pan, ani Pana wspólnik nie posiadacie wykształcenia lekarza stomatologa, otwarcie przychodni stomatologicznej może nastąpić w drodze założenia niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej i otwarcia gabinetu stomatologicznego. Założenie zakładu opieki zdrowotnej, jego organizacja i funkcjonowanie zostały uregulowane w ustawie z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.

 

Zgodnie z jej art. 1 ust. 1 ustawy „zakładem opieki zdrowotnej jest wyodrębniony organizacyjnie zespół osób i środków majątkowych utworzony i utrzymywany w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia”. Zakład opieki zdrowotnej (ZOZ) może być również utworzony w celu prowadzenia badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych lub realizacji zadań dydaktycznych i badawczych, a oba cele muszą być powiązane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia.

 

ZOZ-em jest m.in. szpital, przychodnia, poradnia, ośrodek zdrowia, pogotowie ratunkowe, laboratorium diagnostyczne, pracownia protetyki stomatologicznej i ortodoncji.

 

Ustawa przewidziała dwie kategorie zakładów opieki zdrowotnej: publiczne i niepubliczne. Podstawowa różnica pomiędzy kategoriami wynika z przyznania prawa do tworzenia zakładów publicznych i niepublicznych innym podmiotom.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 7 ustawy zakład opieki zdrowotnej może być utworzony m.in. przez krajową albo zagraniczną osobę prawną lub osobę fizyczną – wówczas zakład utworzony przez takie podmioty nosi miano niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej.

 

Niepubliczny ZOZ może być powołany przez każdą osobę fizyczną i prawną. Można go prowadzić osobiście bądź wspólnie z innymi osobami fizycznymi, w postaci jednej spośród wymienionych poniżej typów spółek osobowych:

 

 1. spółki cywilnej (art. 860-875 Kodeksu cywilnego),
 2. spółki jawnej,
 3. spółki komandytowej

 

lub w postaci spółki posiadającej osobowość prawną:

 

 1. spółki z ograniczą odpowiedzialnością,
 2. spółki akcyjnej.

 

Gdy ma on być rodzajem grupowej praktyki lekarskiej, najlepszą formą organizacyjną stanowiącą jego podstawę jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka cywilna. Zresztą, jak pokazuje praktyka, są to najczęstsze formy organizacyjne niepublicznych ZOZ.

 

Do czasu rozpoczęcia działalności przez niepubliczny ZOZ konieczne jest wypełnienie pewnych wymagań określonych w art. 9-11 i art. 13 wspomnianej ustawy. I tak w pierwszej kolejności podmiot tworzący niepubliczny ZOZ jest zobowiązany, na podstawie art. 11 ust. 3, nadać mu statut. Treść statutu musi zawierać przynajmniej: nazwę odpowiadającą zakresowi świadczeń zdrowotnych, cel i zadania zakładu, siedzibę i obszar działania, rodzaj i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz organy zakładu i strukturę organizacyjną i formę gospodarki finansowej.

 

Podmiot tworzący NZOZ (także otwierający gabinet stomatologiczny) musi powołać kierownika zakładu, zawierając z nim umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną. Kierownikiem NZOZ-u może być osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu ministra zdrowia z 17 maja 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju; np. kierownikiem przychodni, przychodni stomatologicznej, ośrodka zdrowia, poradni powinien być lekarz lub lekarz stomatolog posiadający prawo wykonywania zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej i co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie. Dokument powołujący kierownika oraz oświadczenie wybranej osoby o przyjęciu obowiązków kierownika należy złożyć wraz wnioskiem o rejestr. Do wniosku o rejestr należy również dołączyć: prawo wykonywania zawodu, kopię dyplomu lekarskiego oraz kopię dyplomu specjalizacyjnego kierownika zakładu.

 

Następnym krokiem jest zapewnienie odpowiednich pomieszczeń, w których miałyby być udzielane świadczenia zdrowotne (gabinet stomatologiczny). Pomieszczenia i tytuł prawny do pomieszczeń są niezbędne do rejestracji niepublicznego ZOZ-u. Związane jest to z tym, że niepubliczny ZOZ musi posiadać siedzibę, której pełny adres zostanie wpisany do rejestru. Ubiegając się więc o wpis do rejestru, trzeba również przedstawić dokument stwierdzający prawa do lokalu, w którym znajduje się zakład. Może to być umowa najmu, dzierżawy czy też dokument własności.

 

Pomieszczenia i urządzenia NZOZ-u muszą odpowiadać wymaganiom określonym w przepisach. Szczegółowe wymagania techniczne i sanitarne pomieszczeń, w których w przyszłości miałyby być udzielane świadczenia zdrowotne, określone zostały w rozporządzeniu ministra zdrowia i opieki społecznej z 21 września 1992 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, oraz w rozporządzeniu ministra zdrowia i opieki społecznej z 27 lutego 1998 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Spełnienie tych wymagań sprawdza państwowy powiatowy inspektor sanitarny, który wydaje w tym przedmiocie opinię. Dwa zaświadczenia z terenowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, jedno dotyczące warunków sanitarnych lokalu, drugie aparatury medycznej, którą posiada zakład, wraz z wykazem tej aparatury należy dołączyć do wniosku o wpis do rejestru.

 

Warto zauważyć, że w myśl art. 10 ust. 1 ustawy „w zakładzie opieki zdrowotnej świadczenia zdrowotne mogą być udzielane wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach”. Podmiot tworzący niepubliczny ZOZ musi zatem również, zgodnie z art. 13 ust. 1, przedstawić przy rejestracji listę przyszłych pracowników. Pracowników należy podzielić według kryteriów określonych w załączniku do rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej z 21 marca 1998 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej.

 

Reasumując – aby zarejestrować niepubliczny zakład opieki zdrowotnej na bazie spółki, należy wykonać następujące czynności:

 

 1. Zawiązać spółkę w sposób przewidziany prawem i sporządzić umowę spółki na piśmie.
 2. Podjąć uchwałę o utworzeniu niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej.
 3. Nadać zakładowi statut.
 4. Powołać kierownika zakładu (z co najmniej pięcioletnim stażem pracy).
 5. Jeśli niepubliczny zakład będzie funkcjonował w pomieszczeniach i za pomocą sprzętu dzierżawionego od zakładu publicznego – uzyskać pozwolenie dyrektora tego zakładu i jego organu założycielskiego (najczęściej powiat lub gmina) na taką dzierżawę.
 6. Uzyskać opinię sanepidu o spełnieniu wymagań fachowych i sanitarnych, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.
 7. Sporządzić aktualny wykaz aparatury medycznej stanowiącej wyposażenie zakładu.
 8. Zatrudnić personel zakładu – na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
 9. Uzyskać REGON.
 10. Zarejestrować zakład w urzędzie wojewódzkim.
 11. Wniosek o wpis do rejestru składa kierownik lub osoba pełniąca obowiązki kierownika zakładu. Wniosek, czyli podanie do wojewody wraz z opłatą skarbową w wysokości 50 zł. Wypełnia się również tzw. wniosek komputerowy, czyli załącznik do rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej z 21 marca 1998 r., który należy złożyć w dwóch egzemplarzach.
 12. Do wniosku należy dołączyć odpisy dokumentów:

  • statut zakładu – w dwóch egzemplarzach,
  • aktualny wykaz aparatury (jak w pkt 7) – w dwóch egzemplarzach,
  • opinię sanepidu (jak w pkt 6) – w dwóch egzemplarzach,
  • umowę spółki,
  • uchwałę o powołaniu zakładu,
  • uchwałę o powołaniu kierownika zakładu,
  • prawo wykonywania zawodu, kopię dyplomu lekarskiego, kopię dyplomu specjalizacyjnego kierownika zakładu,
  • dokument potwierdzający zgodę na dzierżawę sprzętu i pomieszczeń (jak w pkt 5),
  • dokument nadania REGON-u (po otrzymaniu decyzji z rejestru wojewody).

 

Po dokonaniu przedstawionych powyżej czynności i zebraniu wszystkich wymaganych dokumentów ostatnim elementem niezbędnym do rozpoczęcia działalności jest uzyskanie wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę. Wynika to z art. 12 ust. 1 ustawy, który stwierdza, że „zakład opieki zdrowotnej może rozpocząć działalność dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru”. Rejestr jest jawny i dostępny do wglądu dla osób trzecich. Rejestr zakładów opieki zdrowotnej mających siedzibę na obszarze województwa prowadzi wojewoda, z wyjątkiem niektórych zakładów opieki zdrowotnej, np. szpitali klinicznych i instytutów, których rejestr prowadzi minister zdrowia i opieki społecznej.

 

Wpisując zakład do rejestru, wojewoda nadaje NZOZ-owi resortowy kod identyfikacyjny, zgodnie z jego nazwą i zakresem udzielanych świadczeń zdrowotnych.

 

Podstawą wpisu do rejestru jest stwierdzenie przez organ prowadzący rejestr, że zakład opieki zdrowotnej spełnia wyżej omówione wymagania. Wpis do rejestru, odmowa wpisu lub skreślenie z rejestru następuje w formie decyzji administracyjnej.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Łukasz Poczyński

Absolwent prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu. Aktualnie pracuje w dziale prawnym w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Ponadto posiada doświadczenie zdobyte w związku z pracą w dwóch kancelariach radcowskich. Interesuje się głównie prawem gospodarczym i handlowym oraz prawem upadłościowym i naprawczym.


Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • VIII plus 1 =

Znalazł się pan i władca dla młodych lekarzy... Jesteście bandą cwaniaczków, liczących na szybką kasę bez odpowiedniego wykształcenia, ale jak znam życie zemści się to na was i lekarze was wcześniej jak później ... [moderowany] :)))

doc

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu