.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ustna rezygnacja z funkcji prezesa spółki z o.o.

Od dwóch lat mieszkam za granicą, przed wyjazdem pełniłam funkcję prezesa w spółce z o.o., której udziałowcem (właścicielem) była moja koleżanka. Ustnie ustaliłyśmy, że rezygnuję z funkcji prezesa, ale niedawno okazało się, że wciąż w KRS widnieję jako prezes. Co mogę zrobić, by zmienić tę sytuację? Nie chcę odpowiadać za ewentualne problemy spółki, zwłaszcza że od dawna nie mam z nią nic wspólnego.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W aktualnym stanie prawnym można doprowadzić do wygaśnięcia mandatu przed upływem czasu, na jaki zostało się wybranym. Powyższe znajduje potwierdzenie w art. 202 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 202 § 4 „mandat członka zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu zarządu”.

 

W celu osiągnięcia tego skutku należało złożyć rezygnację z pełnienia funkcji prezesa (członka zarządu).

 

Rezygnacja jest jednostronnym oświadczeniem woli, skutecznym z chwilą dojścia do pozostałych członków zarządu albo do organu (osób) powołującego zarząd, i nie wymaga przyjęcia.

 

Rezygnacja z funkcji prezesa może być dokonana w dowolnej formie, byleby – zgodnie z art. 61 Kodeksu cywilnego – oświadczenie woli dotarło do adresata. Mimo złożonej rezygnacji do czasu przejęcia obowiązków przez spółkę, tj. nowych członków zarządu, rezygnujący ma obowiązek dokładać należytej staranności w celu uchronienia spółki przed negatywnymi konsekwencjami. Dotyczy to: ochrony majątku spółki, kontaktu z kontrahentami, przeciwdziałania powstaniu szkody. W przypadku rezygnacji nie jest konieczne odwoływanie członka zarządu ze składu zarządu odrębnym aktem. Wygaśnięcie mandatu następuje przez samo skuteczne złożenie spółce oświadczenia o rezygnacji z udziału w zarządzie spółki. Mandat wygasa z chwilą doręczenia spółce takiego oświadczenia, chyba że z jego treści wynika, iż rezygnacja następuje z nadejściem późniejszego terminu.

 

Istotne znaczenie będzie tu miała też sama umowa spółki. Jeśli w umowie uregulowano kwestię rezygnacji odmiennie niż powyżej, wówczas umowa będzie miała pierwszeństwo zastosowania. Umowa spółki może zawierać odmienne od wynikających z ustawy postanowienia, na przykład określać termin, liczony od złożenia rezygnacji, po upływie którego wygaśnie mandat zarządcy, precyzować ważne powody zwalniające członka zarządu od odpowiedzialności odszkodowawczej, przewidywać kary umowne na wypadek złożenia rezygnacji. Niemniej, jeśli w umowie spółki znalazłyby się postanowienia wyłączające możliwość rezygnacji z zarządu z ważnych powodów lub uzależniające jej skuteczność od zgody spółki, to takie postanowienia należy uznać za nieważne.

 

Po złożeniu rezygnacji przez dotychczasowego członka zarządu spółka ma obowiązek dokonać stosownych czynności zmierzających do wykreślenia składającego rezygnację z rejestru KRS. Zgodnie z art. 22 ustawy o KRS „wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”. Należy podkreślić, że w razie stwierdzenia niewykonywania obowiązków rejestrowych sąd rejestrowy wszczyna stosowną procedurę uregulowaną w art. 24 ustawy o KRS. Członek zarządu, który złożył rezygnację, nie ma możliwości złożenia do sądu rejestrowego wniosku o wykreślenie swojej osoby z KRS, ponieważ po złożeniu rezygnacji z funkcji prezesa nie reprezentuje już spółki.

 

W tym stanie rzeczy w związku z niewykonaniem wyżej wymienionego obowiązku winna Pani zawiadomić sąd rejestrowy o fakcie swojej rezygnacji. Ustna rezygnacja jest również ważna, problem w tym, że trudno będzie Pani wykazać, że doszła do skutku, jeśli osoba, która Panią powołała na prezesa zarządu, tego nie potwierdzi. Oczywiście może Pani udowadniać fakt swojej rezygnacji innymi środkami dowodowymi.

 

Sądem rejestrowym jest sąd rejonowy, wydział gospodarczy, właściwy ze względu na siedzibę spółki.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 + 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl