Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pociągnięcie obecnych członków zarządu do odpowiedzialności finansowej

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 14.03.2008

Jesteśmy spółką z o.o. z trzema wspólnikami: 2 osoby prywatne i jedna firma. Dwóch z nich to prezes i wiceprezes, a członkiem zarządu jest dyrektor naczelny firmy, która jest wspólnikiem. Mamy spore zadłużenie (kilkaset tysięcy), a prezes nie zamierza więcej dokładać do działalności firmy i chce zrezygnować ze swego stanowiska oraz pozbyć się udziałów (nawet bezpłatnie, ponieważ przy obecnym zadłużeniu nie stanowią zbywalnej wartości). Jest również gotów podpisać oświadczenie, że rezygnuje ze środków, które przelał przez ostatnie kilka lat na konto firmy jako tymczasowe jej zasilenie na pokrycie bieżącej działalności, czyli że firma nie jest mu nic winna. Jeżeli w przyszłości wystąpiłaby sytuacja, że od firmy egzekwowane będą długi na drodze sądowej, to czy obecny prezes będzie pociągany do odpowiedzialności finansowej (do wysokości swojego majątku, jako prezes zarządu) zgodnie ze stanem na czas przed rezygnacją ze stanowiska i z udziałów? Jeżeli jeden z obecnych wspólników chce kontynuować działalność i zostać jedynym członkiem zarządu (prezesem), podczas gdy udziałowcy pozostaną nadal wspólnikami, bez udzielania się w zarządzie, to czy obecni wierzyciele, po dokonaniu takich zmian w składzie zarządu, mogą w przyszłości pociągnąć obecnych członków zarządu do odpowiedzialności finansowej, wykazując, że zadłużenie powstało wtedy, gdy oni byli członkami zarządu? Czy też cały obecny dług firmy przechodzi na obecnego prezesa (po zaspokojeniu żądań z kapitału zakładowego wspólników)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiedzialność cywilnoprawną członków organów spółki z o.o. (w tym zarządu) oraz innych osób odpowiedzialnych za wyrządzoną spółce szkodę regulują art. 291-299 Kodeksu spółek handlowych. Szczególną odpowiedzialność ustawodawca nałożył na członków zarządu i likwidatorów spółek z o.o. (art. 299 K.s.h.). Jest to odpowiedzialność subsydiarna (posiłkowa) za zobowiązania takiej spółki, co oznacza, że członkowie zarządu, zgodnie z art. 299 § 1 K.s.h., odpowiadają za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja przeciwko niej, prowadzona przez wierzycieli spółki, okaże się bezskuteczna.

 

Odpowiedzialność członków zarządu ma równocześnie charakter solidarny tzn. wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich członków zarządu łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z członków zarządu zwalnia pozostałych (art. 366 K.c.). Wierzyciel dochodzący roszczenia na podstawie art. 299 K.s.h. musi wykazać jedynie dwie okoliczności:

  1. istnienie zobowiązania spółki,
  2. bezskuteczność egzekucji wobec spółki.

 

Członek zarządu, w przypadku zajścia wskazanych przesłanek, może uwolnić się od odpowiedzialności z art. 299 § 1 K.s.h. jedynie w trzech sytuacjach: gdy wykaże, że we właściwym czasie zgłosił wniosek o upadłość lub wszczęto postępowanie układowe; gdy nie doszło do zgłoszenia wniosku o upadłość oraz nie wszczęto postępowania układowego, ale nastąpiło to nie z jego winy; oraz gdy nawet nie zgłoszono wniosku o upadłość lub nie wszczęto postępowania układowego, a wierzyciel nie poniósł szkody (art. 299 § 2 K.s.h.). Ciężar dowodu w tych przypadkach spoczywa na osobie pozwanej.

 

Na podstawie uregulowań zawartych w art. 21 ust. 1 i 2 Prawa upadłościowego i naprawczego członkowie zarządu mają obowiązek, nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Pierwszą podstawą ogłoszenia upadłości spółki z o.o. jest jej niewypłacalność, która zachodzi, gdy spółka nie wykonuje swoich wymaganych zobowiązań. Drugą przesłanką uznania spółki za niewypłacalną jest sytuacja, gdy jej zobowiązania przekroczą wartość majątku spółki, niezależnie od tego, czy na bieżąco wykonuje ona swoje zobowiązania.

 

Odpowiedzialność przewidzianą w art. 299 K.s.h. ponoszą osoby, które były członkami zarządu, kiedy wierzytelność stała się wymagalna (np. nadszedł termin świadczenia określony w umowie), a jednocześnie były członkami zarządu w czasie właściwym do ogłoszenia upadłości lub wszczęcia postępowania układowego (patrz akapit wcześniejszy), i to niezależnie od tego, czy były wpisane do rejestru. Późniejsza rezygnacja z piastowanej funkcji nie ma na powyższe żadnego wpływu. Chodzi tu bowiem o faktyczne bycie organem w danym czasie. Zasadom odpowiedzialności opisanym powyżej nie podlegają wspólnicy nie będący członkami zarządu.

 

Reasumując, po zrealizowaniu się ustawowych podstaw posiłkowej odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. za zobowiązania spółki (nawet gdy w danym czasie żaden z wierzycieli nie dochodzi swoich należności na tej drodze), rezygnacja ze stanowiska i (lub) udziałów przez jednego bądź kilku członków zarządu nie ma żadnego znaczenia dla dalszego trwania ich odpowiedzialności. W szczególności nie jest tak, że wyłącznie zobowiązanym jest jedyny, pozostały członek zarządu.

 

Mając powyższe na uwadze, ponownie podkreślam jednak, że odpowiedzialność członków zarządu ma charakter solidarny tzn. wierzyciel może, wedle swojego nieskrępowanego wyboru, żądać całości lub części świadczenia od wszystkich członków zarządu łącznie, od kilku z nich lub od jednego, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z członków zarządu zwalnia pozostałych (art. 366 K.c.).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + III =

»Podobne materiały

Odpowiedzialność zarządu fundacji

Jaki jest zakres odpowiedzialności pełnomocnika ds. finansowych zarządu fundacji będącego równocześnie członkiem zarządu fundacji? Jaka jest różnica w odpowiedzialności prawnej między członkiem zarządu fundacji a członkiem zarządu fundacji będącym pełnomocnikiem ds. finansowych fundacji? W statucie

 

Członek zarządu a wynagrodzenie

Jesteśmy spółką z kapitałem zakładowym ponad 1 mln zł, a zarząd spółki stanowią 3 osoby, które będą zatrudniane przez spółkę. Jednocześnie każdy członek zarządu jest dyrektorem poszczególnych wydziałów w spółce. Czy jest możliwość zatrudnienia członków zarządu na umowę o pracę względem sprawowanych

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »