Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Bezprawne wyrzucenie lokatora z mieszkania

Autor: Janusz Polanowski • Opublikowane: 23.06.2014

Wynajmowałam mieszkanie, które wyremontowałam i urządziłam, jednak przed upływem końca umowy najmu zostałam z niego bezprawnie wyrzucona przez właściciela. Nie pozwolił mi zabrać swoich rzeczy z lokalu; po kilku tygodniach wprowadzili się tam nowi najemcy (w dodatku użytkują oni na mój rachunek telefon i modem internetowy, które pozostały w mieszkaniu). Jak rozwiązać ten problem? Dodam, że wszystko zdarzyło się już trzy lata temu, obecnie toczy się postępowanie cywilne przeciwko właścicielom mieszkania; teraz mam zamiar wytoczyć im sprawę karną. W załączniku przesyłam szczegółowe materiały związane ze sprawą.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W odpowiedzi skoncentruję się na zagadnieniach karnych, w odniesieniu do przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (w skrócie: K.k.). Akcentuję te przepisy, które najbardziej pasują do sytuacji przedstawionej przez Panią oraz wyłaniającej się z przesłanych przez Panią materiałów. Każdy opis może być cząstkowy, więc zachęcam Panią do przyjrzenia się również innym przepisom K.k., zwłaszcza z zakresu „Przestępstw przeciwko mieniu” (art. 278 i następne) oraz „Przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów” (art. 270 i następne). Kodeks karny oraz wiele innych aktów prawnych – w tym Kodeks cywilny (skrótowo: K.c.), do którego przepisów również się odnoszę – udostępniono gratis w sejmowej bazie danych. Niestety, upływ czasu wywołuje skutki prawne, w tym odnośnie do czynów prawnie zabronionych. Nie chodzi tylko o przedawnienie roszczeń, lecz także o zagadnienia dowodowe (np. pamięć ludzką) oraz o skalę problemu; dlatego zapewne w praktyce przepisy Kodeksu wykroczeń można „odłożyć na bok”.

 

Za czytaniem przepisów prawnych przez Panią przemawia to, że często podczas lektury pojawiają się skojarzenia z określonymi zjawiskami. Człowiek może jakieś zagadnienia uważać za oczywiste lub bez znaczenia prawnego, lecz lektura tekstu z zakresu prawa (w tym treści normatywnej) może go skłonić do innych wniosków – może się okazać, że coś (np. przeoczonego lub wcześniej zlekceważonego) ma znaczenie prawne (nawet spore).

 

W odnośnych okolicznościach sprzed trzech lat raczej trudno byłoby się dopatrzeć znamion kradzieży (art. 278 K.k.) lub kradzieży z włamaniem (art. 279 K.k.), za to doszło do „zatrzymania” Pani rzeczy ruchomych (ruchomości). Zaskakiwać może (w świetle materiałów dodatkowych) brak powołania się przez wynajmującego (Pani była najemcą) na przepisy o ustawowym prawie zastawu (artykuły: 670, 671 oraz 686 K.c.). To może mieć znaczenie praktyczne – być może nie tylko w sprawie cywilnej (sprawach cywilnych), lecz także w zakresie prawa karnego. Artykuł 670 § 1 K.c. brzmi: „Dla zabezpieczenia czynszu oraz świadczeń dodatkowych, z którymi najemca zalega nie dłużej niż rok, przysługuje wynajmującemu ustawowe prawo zastawu na rzeczach ruchomych najemcy wniesionych do przedmiotu najmu, chyba że rzeczy te nie podlegają zajęciu”. Proponowałbym dążyć do ustalenia, gdzie znajdują się Pani rzeczy (a nawet znalazły się przejściowo). Moim zdaniem wskazanie w charakterze świadków nowych najemców odnośnego lokalu mogłoby pomóc w dokonaniu ustaleń faktycznych – zarówno w zakresie cywilistycznym, jak i karnistycznym. Można założyć, że tamta stancja „zyskałaby na popularności”, gdyby najemcy (późniejsi od Pani) rozgłosili, że najmowanie tego lokalu wiąże się z „włóczeniem po sądach lub prokuraturach” (to do przemyślenia).

 

Jeśli nie zna Pani personaliów i danych kontaktowych owych nowych najemców, to zakładam, że Pani pełnomocnik z łatwością sformułuje wniosek do sądu o zobowiązanie byłego wynajmującego do przedstawienia potrzebnych informacji – np. w ramach zabezpieczenia dowodów, na podstawie artykułu 310 i następnych Kodeksu postępowania cywilnego (skrótowo: K.p.c.). Podobnie można by uczynić w piśmie do prokuratury – policja (zwłaszcza z uwagi na zdarzenia sprzed trzech lat) może okazać się mniej właściwym adresatem pism z zakresu prawa karnego.

 

Wypadałoby dążyć przynajmniej do ustalenia, czy w czasie objęcia owego mieszkania w posiadanie (art. 336 K.c.), a dokładniej w posiadanie zależne, przez nowych najemców, Pani rzeczy jeszcze tam się znajdowały. To mogłoby mieć znaczenie dla tego, czy doszło do przywłaszczenia rzeczy, gdyż usunięcie rzeczy z najmowanego lokalu zazwyczaj skutkuje wygaśnięciem ustawowego prawa zastawu (jeżeli ono w ogóle przysługiwało), a bez tego prawa zapewne łatwiej byłoby wykazać przywłaszczenie. Artykuł 671 K.c. stanowi:

 

„§ 1. Przysługujące wynajmującemu ustawowe prawo zastawu wygasa, gdy rzeczy obciążone zastawem zostaną z przedmiotu najmu usunięte.

§ 2. Wynajmujący może się sprzeciwić usunięciu rzeczy obciążonych zastawem i zatrzymać je na własne niebezpieczeństwo, dopóki zaległy czynsz nie będzie zapłacony lub zabezpieczony.

§ 3. W wypadku gdy rzeczy obciążone zastawem zostaną usunięte na mocy zarządzenia organu państwowego, wynajmujący zachowuje ustawowe prawo zastawu, jeżeli przed upływem trzech dni zgłosi je organowi, który zarządził usunięcie”.

 

Z załączonych przez Panią materiałów wynika, że strona pozwana w sprawie cywilnej nie powołała się na ustawowe prawo zastawu. Proponuję omówić ze swym pełnomocnikiem procesowym wyjaśnienie tej okoliczności (np. w ramach przesłuchania określonych osób). Gdyby wyjaśniono w sprawie cywilnej zadnienie ustawowego prawa zastawu (a zwłaszcza skorzystanie z niego), to w postępowaniu karnym można by łatwiej wskazać dowody z dokumentów w postaci (części akt postępowania sądowego). Gdyby ktoś w postępowaniu karnym zeznawał odmiennie (również co do innych okoliczności), niż czynił to w postępowaniu cywilnym, to mógłby odpowiadać za składanie fałszywych zeznań (przed sądem lub przed organem czynnym w postępowaniu karnym). Proponuję Pani przejrzeć akta sprawy – do czego ma Pani pełne prawo (art. 9 K.p.c.) – i „wychwycić” sprzeczności w zeznaniach; być może zdecydowałaby się Pani złożyć (np. w prokuraturze) powiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa składania fałszywych zeznań (art. 233 K.k.).

 

Przestępstwo przywłaszczenia mienia skodyfikowano w artykule 284 K.k., brzmiącym:

 

„§ 1. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi lub przywłaszczenia rzeczy znalezionej, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 4. Jeżeli przywłaszczenie nastąpiło na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego”.

 

Proponowałbym dążyć – bezpośrednio u operatora telekomunikacyjnego lub przez organy procesowe (np. sąd cywilny lub prokuraturę) do wyjaśnienia, czy powierzone Pani przez dostawcę usług urządzenia telekomunikacyjne były włączone w danej lokalizacji również po usunięciu Pani z rzeczonego lokalu mieszkalnego. Chodzi zarówno o zagadnienia dowodowe w sprawie cywilnej, jak i o możność ewentualnego udowodnienia (być może także w oparciu o zeznania nowych najemców), czy doszło do korzystania na Pani szkodę z impulsów telekomunikacyjnych, czego dotyczy treść artykułu 285 K.k.:

 

„§ 1. Kto, włączając się do urządzenia telekomunikacyjnego, uruchamia na cudzy rachunek impulsy telefoniczne, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego”.

 

Jeżeli Pani rzeczy zostały zniszczone lub uszkodzone, to w grę mogłaby wchodzić odpowiedzialność karna na podstawie artykułu 288 K.k., stanowiącego:

 

„§ 1. Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto przerywa lub uszkadza kabel podmorski albo narusza przepisy obowiązujące przy zakładaniu lub naprawie takiego kabla.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego”.

 

W zakresie „Przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów”, szczególną uwagę proszę poświęcić treści artykułu 276 K.k.: „Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

 

W powiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (przestępstw) – zapewne skierowanym do prokuratury – proponowałbym koncentrować się na faktach, w tym odnosić się do treści wcześniej udowodnionych w postępowaniu cywilnym. Przejawy emocji proponuję maksymalnie ograniczać – również z uwagi na ryzyko ewentualnego złośliwego pozwania na podstawie przepisów o ochronie dóbr osobistych (zwłaszcza artykuły: 23 i 24 K.c.) lub na ryzyko skierowania przeciwko Pani oszczerczych oskarżeń (zwłaszcza artykuły K.k.: 212-214, 234, 238).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V + 1 =

»Podobne materiały

Brak zapłaty za pracę na umowę-zlecenie

Pracowałam 3 miesiące w bistro-barze na umowę-zlecenie za 4 zł na godzinę, a do ręki 12 zł. Lecz za ostatni miesiąc w ogóle nie dostałam wypłaty, a przepracowałam prawie 200 godzin. W SMS-ach szef mnie wyśmiał i dodał, że i tak sprawy w sądzie nie wygram, bo splajtowali. Tyle tylko, że jego wspólnic

 

Szanse na rozwód z orzeczeniem wyłącznej winy męża

Przed pięciu laty wyjechałam do pracy za granicę, aby zarobić, bo maż w tym czasie się leczył, następnie przebywał w sanatorium, a potem stracił pracę. Niedługo potem kazałam mu się wyprowadzić, kiedy wyszło na jaw, że utrzymuje zażyłe stosunki z panią poznaną w sanatorium. Od tamtej pory nie mamy k

 

Niepłacący lokator – rozwiązanie umowy najmu, eksmisja, egzekucja należności za czynsz

Wynajmuję mieszkanie, płacę z tego tytułu podatki. Podpisałam na rok umowę najmu z lokatorem. Po 3 miesiącach lokator przestał regularnie płacić, aż w końcu oboje zdecydowaliśmy, że dalsza współpraca nie ma sensu i że rozwiążemy umowę, jak tylko znajdę nowego najemcę. Ustaliliśmy także, że ja o

 

Wynajem mieszkania – prawa najemcy

Wynajmujemy mieszkanie, nie mając zawartej umowy pisemnej (właścicielka nie znalazła dotąd na to czasu). Obecnie właścicielka dopomina się podwyżki czynszu, ale nawet nie umie tego uzasadnić. Samo mieszkanie ma bardzo niski standard (m.in. stale kapie woda z kranu, czego właścicielka nie chce napraw

 

Tłumacz freelancer – kwestie prawne

Ukończyłam studia wyższe (o profilu technicznym), oprócz tego znam biegle język angielski. Obecnie jestem zarejestrowana jako bezrobotna. Chciałabym pracować jako tłumacz freelancer – byłoby to jedynie dorywcze zajęcie, np. jedno zlecenie na miesiąc (w zależności od zainteresowania klientów).

 

Przeniesienie majątku spółki cywilnej do działalności jednoosobowej

Jest dwóch wspólników spółki cywilnej (rodzina: brat i siostra). Jeden ze wspólników chce zakończyć działalność gospodarczą, a drugi chce ją prowadzić dalej. Jaka jest najkorzystniejsza forma zakończenia działalności w spółce cywilnej i przeniesienie całego majątku do indywidualnej działalności gosp

 

Zastaw ruchomości najemcy

Prowadzę działalność gospodarczą, która mieści się w wynajętym pomieszczeniu. Zalegałam z opłatą za czynsz za trzy miesiące, ale (choć nie otrzymałam żadnego wezwania do zapłaty) zobowiązałam się do uregulowania całego długu w ciągu dwóch tygodni. Było to 28 kwietnia. W tym samym dniu właściciel lok

 

Plany wyburzenia budynku a prawo do mieszkania komunalnego

Mój narzeczony wraz z ojcem i siostrą jest zameldowany w mieszkaniu komunalnym. Budynek, w którym się ono znajduje, został przeznaczony do rozbiórki. Rodzinie narzeczonego należy się prawo do innego mieszkania komunalnego. Czy gdybyśmy byli małżeństwem, dostalibyśmy oddzielne mieszkanie komunal

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »