Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Cesja kredytu na faktycznego kredytobiorcę

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 02.03.2011

Mąż zaciągnął w banku kredyt na swoje nazwisko, ale przeznaczony dla naszego znajomego. On jednak, mimo wcześniejszych obietnic, płaci raty z opóźnieniami, a my mamy później nieprzyjemne telefony z banku. Obawiam się dalszej spłaty i problemów z tym związanych. Czy da się przepisać kredyt na znajomego? Ile by to kosztowało?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie, w pierwszej kolejności wskazać należy, iż udzielenie szczegółowej i jednoznacznej odpowiedzi na Pani pytanie byłoby możliwe dopiero po zapoznaniu się ze wszelkimi dokumentami związanymi z przedmiotowym kredytem, w tym w szczególności z treścią samej umowy kredytu.

 

Wskazać jednakże można, że dokonanie takiego przeniesienia kredytu na osobę trzecią jest co do zasady dopuszczalne, a kwestia takiego przeniesienia (cesji) zadłużenia uregulowana została przepisami Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.).

 

I tak, zgodnie z treścią art. 519 § 1 K.c. „osoba trzecia może wstąpić na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony (przejęcie długu)”.

 

Natomiast, stosownie do treści § 2, „przejęcie długu może nastąpić:

 

  1. przez umowę między wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika; oświadczenie dłużnika może być złożone którejkolwiek ze stron;
  2. przez umowę między dłużnikiem a osobą trzecią za zgodą wierzyciela; oświadczenie wierzyciela może być złożone którejkolwiek ze stron; jest ono bezskuteczne, jeżeli wierzyciel nie wiedział, że osoba przejmująca dług jest niewypłacalna”.

 

Z kolei art. 520 K.c. stanowi, że „każda ze stron, które zawarły umowę o przejęcie długu, może wyznaczyć osobie, której zgoda jest potrzebna do skuteczności przejęcia, odpowiedni termin do wyrażenia zgody; bezskuteczny upływ wyznaczonego terminu jest jednoznaczny z odmówieniem zgody”.

 

Zgodnie z art. 522 K.c. „umowa o przejęcie długu powinna być pod nieważnością zawarta na piśmie. To samo dotyczy zgody wierzyciela na przejęcie długu”.

 

Jak zatem z powyższego wynika, do przeniesienia zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu konieczne jest spełnienie dwóch podstawowych elementów – zawarcia przez Państwa z osobą, która w rzeczywistości korzysta z przedmiotowego kredytu, umowy o przejęciu długu oraz uzyskania na taką cesję zgody wierzyciela, czyli banku. W praktyce zaś w pierwszej kolejności powinno się uzyskać taką zgodę, a dopiero po jej otrzymaniu zawrzeć umowę przejęcia długu.

 

Co do zasady także przepisy Kodeksu cywilnego nie przewidują żadnej opłaty za dokonanie takiego przejęcia długu, jednakże raz jeszcze wskazać należy, że kwestia ta może być odmiennie uregulowana w umowie kredytu, na co zezwala obowiązująca w polskim prawie cywilnym zasada wolności umów, czyli swobodnego ich kształtowania w granicach prawa przez strony danej czynności prawnej.

 

W opisanej przez Panią sytuacji należałoby zatem najpierw zwrócić się do banku o udzielenie informacji odnośnie warunków przeniesienia zadłużenia na inną osobę, a także związanych z tym ewentualnych opłat czy formalności.

 

Na koniec należy także podkreślić, że przeniesienia długu na osobę trzecia nie można dokonać bez zgody tej osoby, czyli nie mogą Państwo dokonać takiego przeniesienia w oparciu jedynie o poczynione ustalenia z samym bankiem. Nowy dłużnik musi bowiem na piśmie przyjąć na siebie to zobowiązanie pod rygorem nieważności takiej cesji.

 

Jeśli jest Pani zainteresowana dalszą pomocą, to informuję, że nasz serwis świadczy również usługi w zakresie przygotowania pism, reprezentacji przedsądowej oraz sądowej.

 

Niestety, jeżeli to Państwo zaciągnęli kredyt i nie było między Państwem a osobą, która z kredytu tego korzysta, umowy przeniesienia tego zadłużenia (za zgodą banku), to właśnie Państwo pozostają dłużnikami banku i to właśnie względem Państwa bank ma prawo podejmować wszelkie działania zmierzające do uzyskania spłaty kredytu.

 

W zaistniałej sytuacji powinni Państwo przemyśleć kwestię wystąpienia względem osoby, na czyjej rzecz zaciągnęli Państwo kredyt, o zwrot użyczonej jej kwoty. Zaznaczyć jednakże należy, iż zgodnie z art. 720 § 2 K.c. „umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem”, co oznacza także, że dochodzenia zwrotu pożyczki przed sądem w zasadzie nie da się skutecznie przeprowadzić bez posiadania jakiegokolwiek dokumentu chociażby uprawdopodabniającego fakt udzielenia tej pożyczki (np. listu dłużnika, dowodu przekazania tej kwoty dłużnikowi itp.).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX minus 6 =

»Podobne materiały

Wyjazd dziecka za granicę z jednym z rodziców

Niedawno rozstałam się z ojcem naszej 2-letniej córki (nie mamy ślubu). Początkowo partner nie interesował się dzieckiem, ale ostatnio bierze córkę do siebie, kupuje jej zabawki. Nie pomaga mi jednak w utrzymaniu, mimo że zarabiam tylko 1500 zł, z czego 900 zł płacę za mieszkanie. Chcę wyjechać z dz

 

Alimenty dla rodziców

W jaki sposób ustala się alimenty dla rodziców, jeżeli między małżonkami jest rozdzielność majątkowa?  

 

Ubezwłasnowolnienie mamy chorej na Alzheimera

Właścicielem domu, w którym mieszkam, jest moja mama. Mama chora jest na chorobę Alzheimera, nie ma z nią żadnego kontaktu. Obecnie przebywa w ośrodku opiekuńczym. Chciałbym przeprowadzić gruntowny remont domu, ale nie będąc właścicielem, nic nie mogę zrobić. Moje siostry nie roszczą sobie żadnych p

 

Nieuzupełnienie braków formalnych w terminie

Otrzymałem nakaz zapłaty, ale w terminie (który wynosił tylko 7 dni) nie uzupełniłem braków formalnych. Czy mogę złożyć zażalenie i co napisać w uzasadnieniu?

 

Zniszczenie książki z biblioteki

W szkole uczniowie mogą wypożyczyć z biblioteki podręczniki na cały rok szkolny. Zdarza się, że uczniowie po porzuceniu szkoły oddają do biblioteki zniszczone książki. Bywały też przypadki, że w ogóle książki nie wracały do biblioteki. Jak zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami i jak wyegzekwować

 

Sposób użytkowania budynku

Chcemy przekształcić naszą kamienicę na hotel. Dotąd był to budynek, w którym wynajmowaliśmy długoterminowo mieszkania. Czy te plany wymagają uzyskania zmiany sposobu użytkowania budynku?

 

Odpowiedzialność za przebieg prac na placu budowy

Chciałbym znać przepisy dotyczące tego, kto jest odpowiedzialny za przebieg prac na placu budowy inwestycji. Ja jako inwestor przekazałem teren budowy pisemnie wykonawcy zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i podpisanym kontraktem. Wykonawcę reprezentował kierownik budowy. Czy PINB ma prawo zgłaszać

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »