Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak zapobiec ubezwłasnowolnieniu?

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 18.05.2009

Brat mojego męża chce ubezwłasnowolnić swoja matkę, aby oddać ją do domu starców. Mój mąż się nie zgadza, ale jego brat pomimo to podobno oddał sprawę do sądu o ubezwłasnowolnienie. Co możemy zrobić, żeby zapobiec ubezwłasnowolnieniu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak zapobiec ubezwłasnowolnieniu?

Postępowanie sądowe w sprawie o ubezwłasnowolnienie

Postępowanie sądowe w sprawie o ubezwłasnowolnienie toczy się według ogólnych zasad cywilnego postępowania nieprocesowego, uregulowanego przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Ubezwłasnowolnionym całkowicie może być osoba pełnoletnia, która wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem (art. 13 Kodeksu cywilnego).

 

Ubezwłasnowolnionym częściowo może być osoba pełnoletnia z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, jeżeli stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw.

 

Sprawy o ubezwłasnowolnienie należą do właściwości sądów okręgowych, które rozpoznają je w składzie trzech sędziów zawodowych. W sprawach tych właściwy jest sąd okręgowy miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, a w razie braku miejsca zamieszkania – sąd miejsca jej pobytu.

Kto może zgłosić wniosek o ubezwłasnowolnienie?

Wniosek o ubezwłasnowolnienie może zgłosić:

  1. małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie;
  2. jej krewni w linii prostej (np. dziecko) oraz rodzeństwo;
  3. jej przedstawiciel ustawowy.

 

Stąd więc ewentualny wniosek złożony przez brata męża (jako syna) jest formalnie dopuszczalny, a skutecznie złożony prowadzi do wszczęcia postępowania w sprawie ubezwłasnowolnienia.

 

W świetle przedstawionych przez Panią faktów warto jednak pamiętać, a być może również uświadomić brata męża, że kto zgłosił wniosek o ubezwłasnowolnienie w złej wierze (tzn. wiedząc, że wniosek ten nie zostanie uwzględniony przez sąd) lub lekkomyślnie, podlega karze grzywny do 1000 zł (art. 545 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego).

 

Pragnę w tym miejscu Panią uspokoić: o wszczętym postępowaniu musi zostać poinformowana osoba, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie. Tak więc nie ma ryzyka, że sąd orzeknie cokolwiek bez wiedzy matki Pani męża, a w konsekwencji i bez wiedzy Państwa.

 

Co więcej, gdy tylko matka Pani męża otrzyma informację o ewentualnym wszczętym postępowaniu w sprawie o ubezwłasnowolnienie, to Pani mąż może napisać do sądu wniosek o dopuszczenie go do sprawy w charakterze uczestnika postępowania – jako syna osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie. Uczestnik postępowania zaś jest informowany przez sąd o każdej rozprawie, może brać udział w rozprawach, składać wnioski i oświadczenia ustnie na rozprawie, jak i pisemnie poza rozprawą, słowem – może aktywnie brać udział w sprawie, na czym – jak rozumiem – Pani mężowi zależy, aby dać wyraz temu, że nie zgadza się z wnioskiem brata.

Jak przebiega postępowanie w sprawie o ubezwłasnowolnienie?

Ryzyko wydania przez sąd rozstrzygnięcia nieodpowiadającego sytuacji, w tym orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu, pomimo braku ku temu podstaw jest znikome, gdyż osobę, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, sąd zawsze musi wysłuchać niezwłocznie po wszczęciu postępowania. Wysłuchanie odbywa się w obecności biegłego psychologa oraz – w zależności od stanu zdrowia osoby, która ma być wysłuchana – biegłego lekarza psychiatry lub neurologa, przy czym mąż jako uczestnik postępowania będzie mógł być obecny. Innymi słowy, w toku postępowania osoba, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, musi być zbadana przez biegłego lekarza psychiatrę lub neurologa, a także przez psychologa.

 

Jeżeli wniosek o ubezwłasnowolnienie dotyczy osoby pełnoletniej, sąd może na wniosek uczestnika postępowania lub z urzędu, przy wszczęciu lub w toku postępowania, ustanowić dla niej doradcę tymczasowego, gdy uzna to za konieczne dla ochrony jej osoby lub mienia. Doradcą tymczasowym należy ustanowić przede wszystkim małżonka, krewnego lub inną osobę bliską, jeżeli nie stoi temu na przeszkodzie wzgląd na dobro osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 - 8 =

»Podobne materiały

Ubezwłasnowolnienie osoby po udarze mózgu

Mój tata jest po udarze mózgu. Nie ma z nim żadnego kontaktu, nie mówi, nie porusza się, jest w stanie leżącym i wymaga całodobowej opieki. Czy taka osoba powinna zostać ubezwłasnowolniona? Kto powinien zostać opiekunem? Czy może być dwóch opiekunów – ja i siostra?

 

Wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite

Mój dziadek jest już w bardzo podeszłym wieku. Obecnie przebywa w ośrodku opiekuńczo-leczniczym. Nie ma z nim żadnego kontaktu, dziadek nas nie poznaje, nie mówi ani nie chodzi. Chcemy wystąpić o ubezwłasnowolnienie całkowite. Co powinien zawierać wniosek? Jakie dokumenty należy załączyć?

 

Odpowiedzialność za długi osoby chorej psychicznie – zakres odpowiedzialności poręczyciela

Moja pełnoletnia, niezamężna córka, zameldowana w domu rodzinnym, pracowała i osiągała wysokie dochody. Zaciągnęła kilka kredytów w różnych bankach, ale w pewnym momencie przestała je spłacać. Obecnie jest po leczeniu szpitalnym, ma zdiagnozowaną schizofrenię. Uzyskała czasową rentę chorobową, z któ

 

Przekazanie w formie darowizny udziałów w spółce z o.o.

W akcie notarialnym założycielskim sp. z o.o. jest zapis: „zbycie udziałów wymaga zachowania formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi i zgody pozostałych wspólników”. Jeden z udziałowców chce przekazać w formie darowizny swoje udziały w spółce z o.o. pełnoletniemu synowi. Cz

 

PESEL darczyńcy na deklaracji SD-Z2

Siostra mieszkająca w Kanadzie chce przesłać mi pewną kwotę pieniędzy, wiem, że muszę zgłosić to w urzędzie skarbowy na druku SD-Z2. W zgłoszeniu należy podać dane darczyńcy oraz PESEL. W jakim celu potrzebne są te dane, czy to wiąże się z jakiś sprawdzeniem, jeżeli tak – to z jakim?

 

Nagrody za wypełnianie ankiet w portalach internetowych a podatek

Od wielu lat w internecie dostępne są portale internetowe (tzw. panele ankietowe), które oferują niewielkie nagrody (pieniężne oraz rzeczowe) za wypełnianie ankiet, robienie zadań itp. Nagrody pieniężny (zwykle niewielkie kwoty, np. 50 zł) wysyłane są na konta bankowe w Polsce (jeśli to jest polski

 

Wypłata emerytury

Mam 49 lat, mieszkam wraz z synem (22 lata) i mamą (właściwie teściową, 82 lata). Mama obecnie znajduje się w hospicjum. Praktycznie nie ma z nią żadnego kontaktu, nie jest w stanie wyrazić swojej woli. ZUS zawiesił wypłatę emerytury z powodu braku możliwości doręczenia. Co można zrobić, aby ZU

 

Odmowa wypłaty zasiłku opiekuńczego przez ZUS - Złożenie odwołania do sądu

ZUS odmówił wypłaty zasiłku opiekuńczego za dwa dni (w załączniku przesyłam pismo). Czy warto złożyć odwołanie do sądu? Jeśli tak, to na kiedy mogliby Państwo sporządzić odwołanie i ile kosztowałoby takie pismo?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »