.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Upoważnienie obcej osoby do odbioru dziecka ze szkoły

Jestem po rozwodzie. Syn ma miejsce zamieszkania u matki. Harmonogram realizacji moich kontaktów z synem przebiega w miarę bez zakłóceń. Ostatnio, podczas gdy była małżonka była chora, dziecko zaprowadzała i odbierała ze szkoły osoba obca (tyle wiem od syna). Była żona nie odpowiada mi na moje pytanie, kogo upoważniła do odbioru naszego dziecka ze szkoły. Zwróciłem się zatem o informację, kto jest upoważniony do odbioru mojego dziecka ze szkoły do sekretariatu szkoły. Odpowiedziano mi, że szkoła nie udzieli mi takiej „z uwagi na przepisy RODO”. Czy szkoła może nie wyjaśnić, kto ma upoważnienie do odbioru dziecka?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Upoważnienie obcej osoby do odbioru dziecka ze szkoły

Obowiązki szkoły i rodziców

Przepisy prawa nie regulują wprost obowiązku szkoły do udzielania informacji o danych osoby, która dziecko odbiera ze szkoły. Przepisy regulują obowiązek informacyjny w stosunku do dziecka w zakresie nauki i kwestii z tym związanych.

 

Zgodnie z treścią art. 44b ust. 8 ustawy o systemie oświaty „z początkiem roku szkolnego nauczyciele mają obowiązek poinformować uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) o:

  • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

  • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

  • warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych”.

 

Na mocy art. 44b ust. 9 ustawy o systemie oświaty „obowiązki informacyjne dotyczące oceny zachowania uczniów spoczywają na wychowawcy klasy, który na początku każdego roku szkolnego ma obowiązek poinformować uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych o:

  • warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

  • warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania”.

 

Władza rodzicielska obejmuje ogół uprawnień względem dziecka, także tych związanych z jego edukacją. Oboje rodzice posiadają władzę rodzicielską, oboje mogą powierzyć chwilową opiekę nad dzieckiem osobie trzeciej – niani, babci, opiekunce.

 

Drugi rodzic ma prawo sprzeciwić się temu. Ale wówczas – w przypadku sporu niemożliwego do rozwiązania polubownie – konieczne będzie rozstrzygnięcie przez sąd.

 

Zgodnie z treścią art. 97 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania (§1). Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy (§2).

Dobro dziecka

We wszystkich ważnych sprawach dotyczących dzieci należy przede wszystkim kierować się ich dobrem. Bez wątpienia decyzja o zmianie miejsca zamieszkania należy do kwestii najistotniejszych, wymagających zgody obojga rodziców. Zgodnie z przyjętą linią orzecznictwa zgoda na wyjazd za granicę na pobyt stały małoletniego wraz z jednym z rodziców, któremu w wyroku rozwodowym powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej, potrzebne jest zezwolenie sądu opiekuńczego, jeżeli drugi z rodziców, któremu powierzono nadzór nad wychowaniem dziecka, nie złożył oświadczenia wyrażającego zgodę na wyjazd dziecka (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 1971 r., sygn. akt III CZP 69/71).

 

Zgodnie z art. 95 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny. Poprzez dobro dziecka należy rozumieć zapewnienie dziecku wszystkich tych wartości, które są konieczne do jego prawidłowego rozwoju fizycznego i duchowego, o czym stanowi art. 96 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Przy ocenie dobra dziecka nie można pomijać ani uwarunkowań obiektywnych (takich jak: wiek dziecka, jego płeć, cechy charakterologiczne rodziców, stosunek rodziców do siebie, do dziecka oraz do krewnych rodzica), ani subiektywnych (wrażliwości dziecka, wzajemnych relacji oraz więzi rodziców i dzieci, poczucia bezpieczeństwa dziecka). Właściwie rozumiane dobro dziecka wymaga starań o zapewnienie dziecku zdrowia fizycznego i psychicznego, polegających na właściwym ukształtowaniu jego charakteru i przygotowaniu do życia społecznego.

 

Jeśli nie zgadza się Pan na odbieranie dziecka przez osobę trzecią, proszę złożyć w szkole stosowne pismo, iż z uwag na to, że przysługuje Panu pełna władza rodzicielska informuje Pan, że nie wyraził zgody na odbieranie dziecka przez jakąkolwiek osobę trzecią inną niż rodzic.

 

Szkoła powinna – zgodnie z prawem – w tym momencie zakazać odbioru dziecka przez jakąkolwiek inna osobę. A Państwo jako rodzice sprawę możecie załatwić polubownie – czyli wymienić się informacjami, z kim dziecko przebywa, albo skierować sprawę do sądu.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem plus pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl