Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ubezwłasnowolnienie osoby po udarze mózgu

Autor: Patrycjusz Miłaszewicz • Opublikowane: 16.05.2013

Mój tata jest po udarze mózgu. Nie ma z nim żadnego kontaktu, nie mówi, nie porusza się, jest w stanie leżącym i wymaga całodobowej opieki. Czy taka osoba powinna zostać ubezwłasnowolniona? Kto powinien zostać opiekunem? Czy może być dwóch opiekunów – ja i siostra?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Mając na uwadze okoliczności wskazane w pytaniu, należy stwierdzić, że w stosunku do Pana taty, który jest po udarze mózgu, należy w mojej ocenie wystąpić z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie.

 

Zgodnie z art. 13 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. – dalej K.c.): „osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem”. W myśl art. 13 § 2 K.c.: „dla ubezwłasnowolnionego całkowicie ustanawia się opiekę, chyba że pozostaje on jeszcze pod władzą rodzicielską.”

 

Podstawową przesłanką całkowitego ubezwłasnowolnienia, charakterystyczną dla tej instytucji, jest niemożność kierowania swoim postępowaniem przez osobę fizyczną, przy czym słowo niemożność wskazuje na brak mentalnego, świadomego kontaktu z otoczeniem i brak możliwości intelektualnej oceny swojej sytuacji. Nie jest możliwe zatem ubezwłasnowolnienie osoby, która z powodu swojej ułomności lub inwalidztwa (np. wylewu, utraty wzroku, słuchu, mowy) ma bardzo utrudniony kontakt z otoczeniem, ale jej zdolności intelektualne nie zostały istotnie naruszone lub ograniczone.

 

Z treści przedstawionego pytania wynika, że Pana tata w wyniku udaru mózgu nie mówi, nie ma z nim kontaktu i wymaga on całodobowej opieki. W związku z tym jest osobą, która spełnia przesłanki ubezwłasnowolnienia całkowitego.

 

Sąd Najwyższy w postanowieniu z 29 grudnia 1983 r. (sygn. akt I CR 377/83) wyjaśnił cel i sens instytucji ubezwłasnowolnienia, twierdząc, że: „Ubezwłasnowolnienie jest instytucją powołaną w wyłącznym interesie osoby chorej, która z przyczyn określonych w art. 13 § 1 k.c. nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem albo z przyczyn określonych w art. 16 § 1 k.c. potrzebuje pomocy do prowadzenia spraw życia codziennego. Instytucja ubezwłasnowolnienia nie służy dobru wnoszącego o ubezwłasnowolnienie i rodziny tegoż wnoszącego”.

 

Zgodnie z art. 544 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm. – dalej K.p.c.) wniosek o ubezwłasnowolnienie winien być skierowany do sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania Pana taty.

 

Postępowanie wszczynane jest na wniosek, który w myśl art. 545 § 1 K.p.c. może zgłosić:

 

 1. małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie;
 2. jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo;
 3. jej przedstawiciel ustawowy.

 

Dla osoby ubezwłasnowolnionej ustanawia się przedstawiciela ustawowego, to jest opiekuna albo kuratora. Przedstawiciela ustawowego wyznacza sąd opiekuńczy (sądem opiekuńczym jest wydział rodzinny sądu rejonowego) po uprawomocnieniu się postanowienia o ubezwłasnowolnieniu. Jeżeli sąd ubezwłasnowolni całkowicie Pana tatę, ustanowi dla niego opiekuna.

 

Zgodnie z art. 176 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm. – dalej K.r.o.): „jeżeli wzgląd na dobro pozostającego pod opieką nie stoi temu na przeszkodzie, opiekunem ubezwłasnowolnionego całkowicie powinien być ustanowiony przede wszystkim jego małżonek, a w braku tegoż – jego ojciec lub matka”.

 

W przypadku braku osób wymienionych w powyższym przepisie zastosowanie znajdzie art. 149 K.r.o., zgodnie z którym opiekun winien być ustanowiony spośród krewnych lub innych osób bliskich osoby ubezwłasnowolnionej.

 

Zgodnie z art. 152 K.r.o. każdy, kogo sąd opiekuńczy ustanowi opiekunem, obowiązany jest opiekę objąć. Według art. 153 K.r.o.: „Objęcie opieki następuje przez złożenie przyrzeczenia przed sądem opiekuńczym. Opiekun powinien objąć swe obowiązki niezwłocznie.”

 

Opiekun obowiązany jest wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką i interes społeczny. Do jego obowiązków należy sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem pozostającego pod opieką, jednakże zobowiązany jest uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku ubezwłasnowolnionego.

 

Ustawodawca nie wymienia owych „ważnych spraw”, jednakże do spraw, które z pewnością wymagają uzyskania zezwolenia sądu opiekuńczego, należy zaliczyć:

 

 1. nabycie, zbycie, obciążenie nieruchomości oraz praw na nieruchomości, zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości;
 2. nabycie, zbycie, dzierżawę przedsiębiorstwa zarobkowego;
 3. zbycie, nabycie wartościowych rzeczy ruchomych;
 4. zaciągnięcie, udzielenie np. pożyczki, zobowiązań wekslowych;
 5. poręczenie i przyjęcie cudzych długów;
 6. dokonanie darowizn, zrzeczenie się dziedziczenia, odrzucenie spadku;
 7. dokonanie zabiegu lekarskiego;
 8. umieszczenie w placówce pomocy społecznej, w szpitalu;
 9. podjęcie gotówki z rachunku bankowego.

 

Należy podkreślić, że ustanowienie opiekuna następuje dopiero po ubezwłasnowolnieniu. Ponadto K.r.o. nie reguluje możliwości, aby dla jednej osoby ubezwłasnowolnionej sąd ustanowił dwóch bądź więcej opiekunów. Ubezwłasnowolnienie Pana taty i ustanowienie Pana jego opiekunem spowoduje między Panami takie relacje, jak między rodzicem a dzieckiem, tyle że w pewnych sprawach będzie musiał Pan uzyskać zgodę sądu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • I + dziewięć =

»Podobne materiały

Czy można zostać prawnym opiekunem ojczyma?

Mój ojczym przebywa w szpitalu po udarze mózgu. Jego szanse na całkowite wyleczenie są niewielkie. Po wyjściu ze szpitala będzie potrzebował opieki, którą chciałabym mu zapewnić. Jego jedyny syn jest marynarzem i wiecznie przebywa poza domem. Ojczym ożenił się z moją matką, kiedy miałam 8 miesięcy i

 

Ubezwłasnowolnienie członka rodziny i obowiązki opiekuna prawnego

Złożyłam dokumenty o ubezwłasnowolnienie brata, który jest po ciężkim urazie mózgu i jest alkoholikiem. Mieszka sam, wymaga opieki. Jego stan ciągle się pogarsza, ulega licznym wypadkom. Chciałabym, by trafił do domu opieki, ale on się na to nie zgadza. Jakie będą moje prawa i obowiązki, jeżeli brat

 

Osoba samotna w śpiączce – co robić?

Moja ciotka (siostra mojej mamy), osoba samotna, od kilku dni leży w szpitalu w śpiączce, w bardzo ciężkim stanie. Opiekowałem się nią od dłuższego czasu, reszta rodziny (łącznie z moją mamą) uważa więc, że to wyłącznie ja jestem za nią odpowiedzialny. Tymczasem ja boję się, co się stanie, kied

 

Wynagrodzenie dla kuratora za sprawowanie kurateli

Po śmierci rodziców spadek (nieruchomość) przypadł mi, a mam jeszcze dwóch braci. Jeden z nich na rozprawie spadkowej domagał się ustanowienia siebie kuratorem dla młodszego brata. Nasz młodszy brat jest niepełnosprawny, ale pracuje i pobiera rentę, jest samodzielny, choć schorowany. Wniosłam więc s

 

Ubezwłasnowolnienie osoby przebywającej za granicą

Piszę w sprawie mojej koleżanki, która przebywa w za granicą, w Wielkiej Brytanii. Jest tam również jej mama i właśnie jej sytuacji dotyczy pytanie. Otóż mama koleżanki przebywa w tamtejszym domu opieki, ponieważ od 2 lat z powodu poważnej choroby niestety nie ma z nią jakiegokolwiek kontaktu: nie m

 

Brak zgody na ubezwłasnowolnienie

Mój brat jest w domu pomocy społecznej. Był leczony w szpitalu psychiatrycznym, ma chorobę poalkoholową. Przebywa tam już 4 lata. DPS wystąpił o jego ubezwłasnowolnienie. Ma dwoje dorosłych dzieci i dwie siostry. Ale tylko ja i moja żona nim się interesujemy. Ja nie chcę się z tym pogodzić i chciałb

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »