.
Mamy 13 887 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu

Gazownia wytoczyła mi sprawę w sądzie o nielegalny pobór gazu – z oskarżeniem się nie zgadzam. Otrzymałem nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, od którego się odwołałem, składając sprzeciw. Sąd dopatrzył się braków formalnych i zażądał ich uzupełnienia. Nie poinformowano mnie jednak w sekretariacie sądu (wyrzucam sobie, że sam nie dopytałem dokładniej), że potrzebny jest również odpis sprzeciwu, czyli jego drugi egzemplarz (niestety, nie jestem biegły w prawie), oprócz tego termin był przekroczony o jeden dzień, bo składając sprzeciw myślałem, że na złożenie dokumentów mam 7 dni roboczych a nie kalendarzowych. Sąd na podstawie art. 504 § 1 K.p.c. odrzucił sprzeciw. Co dalej zrobić, jakie mam poczynić kroki?

Dodać pewnie powinienem, że już raz zostałem sądownie ukarany za nielegalny pobór gazu przez tę samą gazownię.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Łacińska paremia ignorantia iuris nocet, czyli nieznajomość prawa szkodzi, stanowi jeden z wielu fundamentów państwa prawa. Sąd Najwyższy w uzasadnieniu postanowienia z dnia 25 stycznia 2006 r. (I CK 233/05) stwierdził, że funkcjonowanie prawa zwłaszcza w demokratycznym państwie prawnym, opiera się na założeniu, iż wszyscy adresaci obowiązującej normy prawnej, a więc zarówno podmioty obowiązane do jej przestrzegania, jak i organy powołane do jej stosowania, znają jej właściwą treść. Jest to tak zwana fikcja powszechnej znajomości prawa. Idąc dalej, trzeba stwierdzić, że zasada ta pociąga za sobą stan, w którym nikt nie może uchylić się od ujemnych skutków naruszenia normy na tej podstawie, że normy tej nie znał lub rozumiał ją opacznie.

 

Przechodząc do szczegółów, należy zauważyć, iż zgodnie z art. 128 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.), „do pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych”.

 

W myśl powyższego przepisu powinien Pan dołączyć do sprzeciwu jego odpis dla strony przeciwnej. Nie załączając odpisu sprzeciwu, dopuścił się Pan braku formalnego.

 

Słusznie więc sąd wezwał Pana do jego usunięcia.

 

Z kolei zgodnie z art. 504 § 1 K.p.c. „sąd odrzuca sprzeciw wniesiony po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalny albo którego braków pozwany nie usunął w terminie”.

 

Natomiast zgodnie z art. 504 § 2 K.p.c. „nakaz zapłaty, przeciwko któremu w całości lub w części nie wniesiono skutecznie sprzeciwu, ma skutki prawomocnego wyroku”.

 

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż w zaistniałej sytuacji sąd słusznie postanowił o odrzuceniu Pańskiego sprzeciwu.

 

Pozostaje teraz zastanowić się, co może Pan zrobić w obecnej sytuacji. Może Pan spróbować złożyć do sądu wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu. Zgodnie z art. 168 § 1 K.p.c., jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd, na jej wniosek, postanowi przywrócić termin. Zatem przesłankami do przywrócenia terminu są:

 

  1. brak winy strony w uchybieniu terminu, oraz
  2. powstanie w wyniku tego uchybienia ujemnych dla strony skutków procesowych (np. nie można przywrócić terminu do przedstawienia dowodów, ponieważ może to nastąpić do zamknięcia rozprawy w I instancji).

 

Określenie w tym miejscu w sposób wyczerpujący, w jakich sytuacjach można mówić o braku winy osoby wnoszącej o przywrócenie terminu – jest niemożliwe. Każdorazowo w tym zakresie dana sytuacja podlega obiektywnej ocenie sądu uwzględniającego całokształt okoliczności sprawy. Jedynie tytułem przykładu można podać (kierując się dotychczasowym orzecznictwem), iż powodem przywrócenia terminu może być: choroba strony lub jej przedstawiciela, która uniemożliwiła podjęcie działania nie tylko osobiście, ale i skorzystania z pomocy innych osób, udzielenia mylnej informacji przez pracownika sądu o terminie zaskarżenia czy wnoszenia opłat, zdarzenia nagłego, uniemożliwiającego dokonanie czynności, którego strona nie mogła przewidzieć i zabezpieczyć się przed jego skutkami.

 

Z kolei takie okoliczności jak inne ważne dla strony sprawy, absorbujące ją w okresie biegu terminu do dokonania czynności procesowej czy nieznajomość przepisów prawa procesowego nie stanowią z reguły powodu do przywrócenia terminu.

 

Jeśli strona, z uwzględnieniem wymienionych uwag, „bez swojej winy” przekroczyła termin procesowy na wykonanie określonej czynności procesowej, wówczas, zgodnie z art. 169 § 1 K.p.c., może złożyć pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu. Pismo wnosi się do sądu, w którym czynność miała zostać dokonana, w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

 

Zachowanie tygodniowego terminu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, jest istotne o tyle, że uchybienie mu, wynikające z treści pisma, skutkuje odrzuceniem wniosku o przywrócenie terminu, bez jego merytorycznego badania.

 

Wniosek o przywrócenie terminu winien odpowiadać ogólnym warunkom pisma procesowego. A zatem zawierać: oznaczenie sądu, do którego jest skierowany, imiona i nazwiska lub nazwy stron, przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, adres ich siedziby lub miejsca zamieszkania; oznaczenie rodzaju pisma; osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności; podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; wymienienie załączników oraz sygnaturę sprawy.

 

W piśmie tym należy nadto uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek (art. 169 § 2 K.p.c.). Co istotne, równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności procesowej, dla której termin został przekroczony. Oznacza to, że wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu powinien Pan złożyć sprzeciw, do którego termin minął.

 

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego postanowienie uwzględniające wniosek może być wydane na posiedzeniu niejawnym. Natomiast „nie jest dopuszczalne oddalenie na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym” (uchwała Sądu Najwyższego z 16.01.2009 r., III CZP 128/08).

 

Na koniec pragnę zauważyć, iż fakt, że sąd karny wymierzył Panu karę za przestępstwo, nie ma absolutnie wpływu na Pana odpowiedzialność cywilną.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Łukasz Poczyński

Absolwent prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu. Aktualnie pracuje w dziale prawnym w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Ponadto posiada doświadczenie zdobyte w związku z pracą w dwóch kancelariach radcowskich. Interesuje się głównie prawem gospodarczym i handlowym oraz prawem upadłościowym i naprawczym.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I - 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl