Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieuzupełnienie braków formalnych w terminie

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 25.10.2010

Otrzymałem nakaz zapłaty, ale w terminie (który wynosił tylko 7 dni) nie uzupełniłem braków formalnych. Czy mogę złożyć zażalenie i co napisać w uzasadnieniu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na wstępie pragnę przytoczyć treść art. 504 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie K.p.c.), zgodnie z którym „sąd odrzuca sprzeciw wniesiony po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalny albo którego braków pozwany nie usunął w terminie”.

 

Powyższy przepis nakłada na sąd obowiązek zbadania, czy sprzeciw został wniesiony w terminie, czy jest dopuszczalny i czy pozwany usunął w terminie jego ewentualne braki. Sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym niespełniający tych wymogów podlega odrzuceniu.

 

Braki formalne sprzeciwu mogą wynikać z przewidzianej dla niego formy pisemnej oraz szczególnych wymogów określonych w art. 503 § 1 K.p.c. Należą do nich oznaczenie nakazu zapłaty ze wskazaniem, czy nakaz jest zaskarżony w całości lub w części oraz wskazanie zarzutu (zarzutów) przeciwko żądaniu pozwu. Dodatkowe wymogi formalne sprzeciwu mogą być związane z obowiązkiem wniesienia go na urzędowym formularzu (art. 503 § 2 K.p.c.).

 

Postanowienie o odrzuceniu sprzeciwu może być wydane na posiedzeniu niejawnym (art. 4971 § 2 K.p.c.). Jest to postanowienie kończące postępowanie w sprawie, na które służy zażalenie (art. 394 § 1 pkt 1 K.p.c.).

 

Jeżeli uchybił Pan terminowi do dokonania czynności (tu: uzupełnienie braków formalnych), to może Pan złożyć wniosek o przywrócenie terminu do dokonania czynności.

 

Zgodnie z art. 168 K.p.c. „jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym. Przywrócenie nie jest dopuszczalne, jeżeli uchybienie terminu nie pociąga za sobą ujemnych dla strony skutków procesowych”.

 

Powyższy przepis określa przesłanki przywrócenia terminów procesowych – ustawowych i sądowych.

 

Jak wynika z powyższego artykułu, jedną z przesłanek przywrócenia terminu procesowego jest brak winy strony w uchybieniu terminu. Określenie w tym miejscu w sposób wyczerpujący, w jakich sytuacjach można mówić o braku winy osoby wnoszącej o przywrócenie terminu, jest niemożliwe. Każdorazowo w tym zakresie dana sytuacja podlega obiektywnej ocenie sądu uwzględniającego całokształt okoliczności sprawy.

 

Dla przykładu mogę podać, że sądy orzekały już o przywróceniu terminu w przypadkach: choroby strony lub jej przedstawiciela, która uniemożliwiła podjęcie działania nie tylko osobiście, ale i skorzystania z pomocy innych osób; zdarzenia nagłego, uniemożliwiającego dokonanie czynności, którego strona nie mogła przewidzieć i zabezpieczyć się przed jego skutkami; udzielenia mylnej informacji przez pracownika sądu o terminie zaskarżenia czy wnoszenia opłat.

 

Jeśli strona, z uwzględnieniem wymienionych uwag, „bez swojej winy” przekroczyła termin procesowy na wykonanie określonej czynności procesowej, wówczas, zgodnie z art. 169 § 1 K.p.c., może złożyć pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu. Pismo wnosi się do sądu, w którym czynność miała zostać dokonana, w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

 

Zachowanie tygodniowego terminu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, jest istotne o tyle, że uchybienie mu, wynikające z treści pisma, skutkuje odrzuceniem wniosku o przywrócenie terminu bez jego merytorycznego badania.

 

Wniosek o przywrócenie terminu winien odpowiadać ogólnym warunkom pisma procesowego, a zatem zawierać: oznaczenie sądu, do którego jest skierowany, imiona i nazwiska lub nazwy stron, adres ich siedziby lub miejsca zamieszkania; oznaczenie rodzaju pisma; osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności; podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; wymienienie załączników oraz sygnaturę sprawy.

 

W piśmie tym należy nadto uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek (art. 169 § 2 K.p.c.). Co istotne, równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności procesowej, dla której termin został przekroczony. Jeśli więc spóźnił się Pan z uzupełnieniem braków formalnych sprzeciwu, to składając wniosek o przywrócenie terminu na uzupełnienie braków, powinien Pan razem z nim złożyć pismo zawierające uzupełnienie braków formalnych.

 

Dodam jeszcze, że w przedmiotowej sprawie nie ma sensu składać zażalenia. Zażalenie wtedy byłoby zasadne, gdyby sąd popełnił jakiś błąd, tymczasem to Pan uchybił terminowi do uzupełnienia braków formalnych.

 

W związku z powyższym, jedyne co Pan może zrobić w zaistniałej sytuacji, to wnieść wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych wraz pismem uzupełniającym te braki.

 

Wówczas należy mieć nadzieje, że sąd uwzględni Pana wniosek o przywrócenie terminu i przyjmie Pana sprzeciw.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II - 4 =

16.12.2015

po wydaniu decyzji o odrzuceniu sprzeciwu, wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienie braków formalnych sprzeciwu - bezprzedmiotowy, orzeczenia SN

Mmmmmm

»Podobne materiały

Sąsiad gromadzi śmieci na działce - co zrobić?

Mieszkam w domu jednorodzinnym i mam problem z sąsiadem. Otóż bezpośrednio za płotem w odległości ok. 5 m od wejścia do mojego domu sąsiad urządził sobie skład odpadów – złomu, opakowań, gruzu itp. Wysokość dzielącego nas ogrodzenia to ok. 1,5 m, a więc za nisko, abym tych śmieci nie widział.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »