Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprostowanie aktu stanu cywilnego – niezgodność imienia w akcie urodzenia i akcie zgonu

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 23.07.2010

Moja babcia urodzona w 1887 r. w akcie chrztu i akcie urodzin ma zapisane imię Marianna. Jako młoda dziewczyna wyjechała do Ameryki, tam wzięła ślub, urodziła troje dzieci, następnie jeszcze przed wybuchem wojny wróciła wraz z rodziną do Polski (brak informacji o akcie ślubu i aktach urodzin dzieci). Później dzieci w dowodach osobistych miały wpis – córka, syn Marii. Ta sama treść była w aktach zgonu dzieci urodzonych w Ameryce. W akcie zgonu babci jest również imię Maria. Już w Polsce babcia urodziła czwarte dziecko, w akcie urodzenia, ślubu, zgonu jest zapis – córka Marianny. Poza tym akty notarialne zakupu nieruchomości z 1927 r. przez babcię zawierają imię Marianna (brak ksiąg wieczystych). Postanowienie sądowe o spadku po babci – przy udziale dzieci, które miały w dowodach imię babci Maria, i dziecka, które miało w dowodzie imię babci Marianna – zawiera w tytule określenie „spadek po Marii”. I tu mam problem, ponieważ przy postępowaniu spadkowym u notariusza po mojej mamie, która jako jedyna z dzieci babci urodziła się w Polsce i tak w dowodzie jak i w akcie zgonu miała zapis córka Marianny, ten zauważył różnicę w imionach babci i zaproponował to wyjaśnić. Stąd pytanie :czy kontynuować postępowanie nic nie zmieniając? Czy mogą pojawić się z tego powodu jakieś problemy przy sprzedaży wartości spadku? Jeżeli muszę zmienić akt zgonu babci w treści imienia, to jak to zrobić i jakie będą konsekwencje (są również spadkobiercy po pozostałych dzieciach babci)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W przedmiotowej sprawie pojawiła się konieczność sprostowania aktu stanu cywilnego.

 

W zależności od okoliczności sprawy sprostowanie to nastąpi bądź na drodze administracyjnej (dokonane przez kierownika USC), bądź na drodze sądowej (dokonane przez sąd rejonowy) – w postępowaniu nieprocesowym.

 

W tym miejscu należy sięgnąć do przepisów ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (dalej a.s.c.). Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na art. 28 i art. 31 tej ustawy.

 

Zgodnie z art. 28, „w akcie stanu cywilnego nie można dokonywać żadnych zmian, chyba że ustawa stanowi inaczej. Można jedynie sprostować oczywisty błąd pisarski”.

 

Art. 28 zd. 2 a.s.c. – w drodze wyjątku od zasady wyrażonej w zdaniu 1 tego przepisu, zezwala organom administracji na sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego. Błąd, o którym mowa, musi być oczywisty. Dodatkowo, nie chodzi o każdego rodzaju oczywisty błąd, lecz wyłącznie o błąd pisarski. Zwrot „oczywisty” w języku polskim oznacza, że coś jest bezsporne, pewne, nie budzi wątpliwości. „Błąd pisarski” zaś, to widoczne, wbrew zamierzeniom osoby piszącej jakiś tekst – niewłaściwe użycie wyrazu, przeinaczenie, ewidentnie mylna pisownia, niezamierzone opuszczenie jednego lub więcej wyrazów, błąd w tzw. „literówce”, błąd ortograficzny lub gramatyczny.

 

Z kolei art. 31 stanowi, iż „akt stanu cywilnego podlega sprostowaniu w razie błędnego lub nieścisłego jego zredagowania”.

 

Powołana ustawa dopuszcza możliwość sprostowania aktu stanu cywilnego w trzech przypadkach, tj.:

 

  1. gdy chodzi o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego (art. 28 zd. 2) – tzw. „sprostowanie małe”;
  2. w razie błędnego lub niewłaściwego zredagowania (art. 31);
  3. w przypadku, gdy akt stanu cywilnego nie zawiera wszystkich danych, które powinny być w nim zamieszczone (art. 36) – swoiste sprostowanie.

 

W przypadkach, o których mowa w art. 28 zd. 2 oraz w art. 36 a.s.c., rozstrzyga właściwy kierownik urzędu stanu cywilnego, natomiast w przypadku błędnego lub niewłaściwego zredagowania aktu stanu cywilnego (art. 31 a.s.c.) – orzeka właściwy sąd powszechny.

 

Warto w tym miejscu przytoczyć wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 29.10.2008 r.( II SA/Ke 517/08), w którym Sąd ten stwierdził, co następuje:

 

„W art. 28 ustawy o a.s.c. przewidziano możliwość sprostowania aktu stanu cywilnego w trybie postępowania administracyjnego jedynie wówczas, gdy dotyczy to oczywistego błędu pisarskiego. Przy wykładni tego przepisu należy przyjąć, że oczywistość polega na tym, iż okoliczność popełnienia błędu nie budzi wątpliwości przy porównaniu z innymi dokumentami, zwłaszcza z wcześniej sporządzonymi aktami stanu cywilnego, których dane są reprodukowane w akcie.

 

Poza sprawami określonymi w art. 28 i 36 a.s.c., według których sprostowania (uzupełnienia) mogą być dokonywane w postępowaniu administracyjnym, w pozostałych sprawach, w myśl art. 33 a.s.c., sąd orzekł w postępowaniu nieprocesowym”.

 

Przy wykładni art. 28 Prawa o aktach stanu cywilnego należy przyjąć, że oczywistość polega na tym, iż okoliczność popełnienia błędu nie budzi wątpliwości przy porównaniu z innymi dokumentami, zwłaszcza z wcześniej sporządzonymi aktami stanu cywilnego, których dane są reprodukowane w akcie. Za oczywisty błąd pisarski należy uznać taką niedokładność, która nie znalazłaby się w akcie, gdyby uczestnicy czynności – to znaczy osoba zgłaszająca dane i kierownik urzędu stanu cywilnego wykazali należytą staranność (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22.11.2005 r. IV SA/Wa 1420/05).

 

Przy czym, jak zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w postanowieniu z dnia 25.07.2008 r. (II SA/Lu 362/08), „kierownik USC może sprostować tylko błąd, który jest oczywisty (czyli bezsporny, niebudzący wątpliwości) i wyłącznie błąd pisarski (czy niewłaściwe użycie wyrazu, przeinaczenie, ewidentnie mylną pisownię, niezamierzone opuszczenie jednego lub więcej wyrazów, literówkę, błąd ortograficzny lub gramatyczny)”.

 

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż jeśli okaże się, że podczas sporządzania aktu zgonu błędne wpisanie imienia Pana babci było wynikiem oczywistej pomyłki ze strony urzędnika (np. powstałego na skutek niezachowania przez niego staranności), wówczas moim zdaniem powinno nastąpić sprostowanie tej pomyłki przez urząd bez większych problemów. Z wnioskiem o sprostowanie aktu zgonu może wystąpić wstępny, zstępny, rodzeństwo rodzone, małżonek.

 

Jeśli jednak okaże się, że powodem zaistniałej rozbieżności są zupełnie inne przyczyny (niezawinione i niezależne od pracownika urzędu), wówczas konieczne będzie wystąpienie do sądu z wnioskiem o sprostowanie przedmiotowego aktu. Wniosek taki składa się do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

 

Dokumentem, który może stanowić podstawę sprostowania aktu zgonu, może być odpis aktu urodzenia lub małżeństwa osoby zmarłej.

 

W przedmiotowej sprawie radziłbym zwrócić sądowi prowadzącemu postępowanie spadkowe uwagę na niezgodność imion. Lepiej zachować w tej sprawie ostrożność i nie dopuścić, aby w sądowym postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku figurowała jako spadkodawczyni Maria a nie Marianna. Taka rozbieżność imion może być potem powodem komplikacji przy regulowaniu spraw spadkowych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 plus pięć =

»Podobne materiały

Jak uzyskać akt zgonu osoby która zmarła w USA?

Mój ojciec 22 lata temu wyjechał do USA do Chicago, ja miałam wtedy 2 lata. Kontakt z mamą stracił po roku, odtąd nic o nim nie wiemy, ale doszły nas słuchy, że zmarł w USA na raka w 1997 r. Teraz mama chce przepisać na mnie swoje mieszkanie i potrzebujemy zgody ojca. Jak uzyskać akt zgonu ojca któr

 

Akt urodzenia dziecka urodzonego na Ukrainie

Chcę się rozwieść z Ukrainką, lecz żona nie chce dać mi rozwodu. Mamy kilkuletniego syna. Pozew o rozwód był już złożony, ale sąd domagał się uzupełnienia dokumentacji o akt urodzenia dziecka. Nie posiadam tego dokumentu, ponieważ dziecko urodziło się na Ukrainie, a żona nie chce mi go udostępnić. W

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »