.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zakup przedsiębiorstwa z zadłużeniem

• Data: 05-12-2023 • Autor: Adwokat Kinga Karaś

Jakiś czas temu przepisałem swoją działalność gospodarczą na kolegę, teraz chciałbym to odkręcić, czyli przepisać znowu na mnie. W tym celu chcemy zrobić „sprzedaż przedsiębiorstwa”. Czy to dobre rozwiązanie? Za jaką minimalną cenę mogę nabyć przedsiębiorstwo wraz z całym zadłużeniem – 10 tys. zł, bo na tym mi zależy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zakup przedsiębiorstwa z zadłużeniem

Przedsiębiorstwo jako zespół składników niematerialnych i materialnych do prowadzenia działalności gospodarczej

Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (zwana dalej „K.c.”).

 

W przedstawionym stanie fatycznym mamy do czynienia z przesileniem praw i obowiązków w przedsiębiorstwie. Zacznijmy więc od tego, że przedsiębiorstwo stanowi zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych. Może ono zostać zbyte. Co do zasady, takie zbycie obejmuje wszystkie aktywa i pasywa przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z umowy sprzedaży tego przedsiębiorstwa. Takie nabycie powinno zostać dokonane za tzw. cenę rynkową, a więc należałoby wycenić wartość tego przedsiębiorstwa. Brak jest z góry określonych ram, które wskazywałyby na wartość przedsiębiorstwa. Jeżeli jest ono zadłużone, to wartość jego nabycia może być symboliczna. Zgodnie z art. 55(1) K.c.:

 

„Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5) koncesje, licencje i zezwolenia;

6) patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8) tajemnice przedsiębiorstwa;

9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.”

 

Stosownie do art. 55(2) K.c.: „Czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.”.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Solidarna odpowiedzialność zbywcy i nabywcy przedsiębiorstwa

Na gruncie art. 55(4) K.c. Nabywca przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego jest odpowiedzialny solidarnie ze zbywcą za jego zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa lub gospodarstwa, chyba że w chwili nabycia nie wiedział o tych zobowiązaniach, mimo zachowania należytej staranności. Odpowiedzialność nabywcy ogranicza się do wartości nabytego przedsiębiorstwa lub gospodarstwa według stanu w chwili nabycia, a według cen w chwili zaspokojenia wierzyciela. Odpowiedzialności tej nie można bez zgody wierzyciela wyłączyć ani ograniczyć.

 

Przepis art. 552 K.c. stanowi domniemanie korzystne dla nabywcy przedsiębiorstwa, że wszystko, co stanowi zespół składników, o jakim mowa w art. 551 K.c. jako o przedsiębiorstwie, jest objęte umową zbycia przedsiębiorstwa. W treści więc samej umowy zbycia przedsiębiorstwa nie muszą być nawet wymienione wszystkie składniki wchodzące w skład tego przedsiębiorstwa, aby weszły one do majątku nabywcy. Konieczne jest natomiast jedynie wyraźne wskazanie tych składników przedsiębiorstwa, które wolą stron zostają wyłączone z czynności prawnej (por. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie – I Wydział Cywilny z dnia 18 listopada 2016 r. I ACa 1788/15).

 

Czyli wartość przedsiębiorstwa powinna zostać określona po rynkowej cenie. Ocenę wartości może ułatwić analiza ksiąg rachunkowych i dokumentów księgowych. Nie bez znaczenia są również bieżące aktywa, zobowiązania i wierzytelności spółki.

 

Zobowiązania i wierzytelności przedsiębiorstwa

Zbycie przedsiębiorstwa może mieć postać sprzedaży lub darowizny.

 

Posiadane przez przedsiębiorstwo wierzytelności (tj. potocznie roszczenia np. o zapłatę) przechodzą na nabywcę, o ile nie zastrzeżono w umowie zbycia przedsiębiorstwa czegoś innego.

W stosunku do zobowiązań (potocznie długów) sytuacja jest bardziej skomplikowana. Istnieje ogólna zasada, w świetle której nabywca przedsiębiorstwa jest odpowiedzialny solidarnie ze zbywcą. Rozwiązanie takie ma na celu ochronę wierzycieli. W przypadku zobowiązań wynikających z umów handlowych nabywca przystępuje do pierwotnego długu i istnieje solidarna odpowiedzialność zbywcy i nabywcy (wówczas jeden z tych podmiotów może nadal samodzielnie zaspokoić wierzyciela). W celu „samodzielnego” przejęcia zobowiązań zbywcy niezbędne jest uzyskanie zgody na zwolnienie zbywcy z długu wyrażoną przez wierzyciela. W tym miejscu należałoby jeszcze wspomnieć o umowach zawartych pomiędzy przedsiębiorcą i wierzycielami. Mogą one bowiem przewidywać zakaz cesji lub ograniczenia w jej dokonaniu, wówczas należałoby każdorazowo uzyskać stosowną zgodę od wierzyciela.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adwokat Kinga Karaś

Adwokat świadczący usługi prawne zarówno na rzecz osób fizycznych jak i przedsiębiorców. Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka lub współautorka wielu artykułów naukowych i monografii. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz programu Master 2 Uniwersytetu w Orleanie. Ukończyła Szkołę Prawa Francuskiego, Szkołę Prawa Kontynentalnego w Paryżu. Specjalizuje się w prawie administracyjnym oraz prawie cywilnym a w szczególności w szeroko pojętym prawie nieruchomości (Wspólnoty Mieszkaniowe, Spółdzielnie, umowy deweloperskie, umowy o roboty budowlane itp.).


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu