.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Jakie opłaty i podatki płaci fundacja?

Zamierzam założyć fundację, przekażę na nią działkę, natomiast zaprzyjaźniona firma – dom, który na tej działce postawi. Będzie to siedziba fundacji i miejsce spotkań. Moje pytanie: czy fundacja będzie musiała zapłacić jakieś podatki (dochodowy, od darowizny) w związku z uzyskaniem działki i budynku? Czy lepiej przekazać te nieruchomości po zarejestrowaniu fundacji? Z jakimi opłatami i podatkami związana jest działalność fundacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Jakie opłaty i podatki płaci fundacja?

Koszty związane z założeniem fundacji

Założenie fundacji to: opłaty notarialne, opłaty za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, opłata za wpis fundacji do księgi wieczystej – 200 zł.

 

Pana, jako fundatora, czeka ustanowienie fundacji poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia (tzw. aktu założycielskiego lub aktu fundacyjnego). Rola fundatora po zarejestrowaniu fundacji jest w zasadzie zakończona, a odpowiedzialność za majątek i działania fundacji przejmuje zarząd. Jeżeli jednak Pan, jako fundator, chciałby włączyć się w działania ustanowionej przez siebie fundacji (np. wejść w skład zarządu), może to Pan zrobić tylko wówczas, kiedy statut ustanowionej fundacji będzie zawierał zapisy określające funkcję, którą miałby Pan pełnić, czy też rodzaj decyzji, które mógłby Pan podejmować. Wspomniany akt założycielski sporządza Pan przed notariuszem. Koszt sporządzenia zależy od wysokości majątku założycielskiego( może być on minimalny np.: 1000 zł albo od razu z nieruchomością).

 

Maksymalne stawki taksy notarialnej w zależności od wartości funduszu założycielskiego wynoszą:

 

 • do 3000 zł –100 zł;
 • powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;
 • powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
 • powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
 • powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1 010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
 • powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;
 • powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn – nie więcej niż 7500 zł.

 

Kwoty te ustala rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.). Takie same stawki byłyby przy przekazywaniu nieruchomości i domu w drodze odrębnej umowy darowizny; jak i przy wniesieniu jej tytułem wkładu i darowizny. W pierwszym przypadku notariusz pobiera swoje opłaty od aktu fundacyjnego oraz od odrębnej umowy darowizny. W drugim przypadku notariusz pobiera opłaty od razu od wartości funduszu założycielskiego (w skład którego wejdzie nieruchomość). Bywa że notariusze chcą kasować dwa razy za to samo: raz za fundusz założycielki z nieruchomości, a drugi raz za darowiznę nieruchomości jako wkładu.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt d ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi podlegają umowy darowizny jedynie w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy.

 

Przekazanie majątku na fundusz założycielski fundacji odbywa się w przypadku nieruchomości na mocy odrębnej umowy zawartej w formie aktu notarialnego – jako darowiznę na jej rzecz. Jeżeli majątek wolny jest od wszelkich długów i obciążeń – to w takim przypadku umowa nieodpłatnego przeniesienia własności majątku na rzecz fundacji będzie wolna od podatku od czynności cywilnoprawnych.

 

Darowizna nieruchomości na rzecz fundacji a podatek od spadków i darowizn

 

Stosownie do ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach: art. 16. Nabycie przez fundację w drodze spadku, zapisu lub darowizny pieniędzy lub innych rzeczy ruchomych albo praw majątkowych jest wolne od podatku od spadków i darowizn.

 

Jak wynika z ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych za zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej – pobierana jest opłata stała w kwocie 250 złotych.

 

Jeżeli fundacja będzie prowadzić działalność i wpisuje się jednocześnie wpisu do rejestru przedsiębiorców – pobierana jest opłata stała w kwocie 500 złotych. Od zmian w KRS pobierana jest opłata w kwocie 150 zł.

Prowadzenie fundacji a podatek dochodowy

Fundacja jest osobą prawną. Fundacja podlega ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i musi płacić podatki. Może jednak korzystać ze zwolnienia podatkowego wynikającego z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stosownie do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

 

Art. 17.1. Wolne od podatku są: (…)

4) dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele; (…)

6c) dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej (…).

 

Fundusz założycielski fundacji powinien być traktowany jako przychód organizacji w postaci darowizny od osoby fizycznej, jeśli pieniądze przeznaczane są na cele statutowe i mieszczą się w zwolnieniu podatkowym, to podatku od funduszu założycielskiego nie zapłacimy.

Darowizny od osób fizycznych na rzecz fundacji

Zapisy ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:

 

1. określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele, z zastrzeżeniem ust. 6e,

2. kultu religijnego,

3. krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.), w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy

-w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu;

 

Darowizny od osób prawnych:

 

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:

 

 1. przekazane na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom, określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele – łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1;
 2. na cele kultu religijnego – łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1.

 

Sfera zadań publicznych obejmuje zadania w zakresie:

 

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3) działalności charytatywnej;

4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

6) ochrony i promocji zdrowia;

7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

15) wypoczynku dzieci i młodzieży;

16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

19) turystyki i krajoznawstwa;

20) porządku i bezpieczeństwa publicznego;

21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

23) ratownictwa i ochrony ludności;

24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

27) promocji i organizacji wolontariatu;

28) pomocy Polonii i Polakom za granicą;

29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w ustawie (art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32).

 

Możliwe jest:

 

 • ustanowienie fundacji od razu z nieruchomości jako wkładem na fundusz założycielki,
 • ustanowienie fundacji z wkładem np. 2000 zł oraz darowanie jej nieruchomości.

 

W oby przypadkach są opłaty notarialne zależne od wartości operacji. Zasadniczo nie ma zbytniej różnicy w kosztach. Ale można się z notariuszem potargować.

 

W obu przypadkach:

 

 • jest opłata za wpis do księgi wieczystej,
 • jest opłata za odpis aktu notarialnego (6 zł za stronę),
 • nie ma podatku od darowizny,
 • nie ma podatku od czynności cywilnoprawnych.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Bogusław Nowakowski

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny od 1993 r., redaktor merytoryczny periodyku „Teczka spółki z o.o.”, autor wielu publikacji i właściciel kancelarii prawnej. Specjalizuje się głównie w prawie handlowym (spółki kapitałowe, zwłaszcza spółki z o.o. – odpowiedzialność członków spółek, operacje na udziałach spółek), prawie spadkowym oraz rodzinnym (rozwody i podziały majątkowe: małżeńskie, spadkowe, współwłasności).


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 6 minus I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu