.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Sprzedaż typów bukmacherskich

• Autor: Jakub Bonowicz

Chciałbym założyć własną działalność gospodarczą, która miałaby polegać na odpłatnym sprzedawaniu typów bukmacherskich. Byłaby to strona internetowa z typami sportowymi oraz z miejscem dla typerów, którzy by chcieli na niej wstawiać swoje typy po uiszczeniu kwoty wpisowego. Wiem, że wszelaki hazard jest zabroniony w Polsce, ale może ta strona funkcjonowałaby jako doradztwo sportowe? Czy za takie doradztwo sportowe można pobierać pieniądze? Na jakich zasadach to wszystko mogłoby funkcjonować legalnie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Sprzedaż typów bukmacherskich

Fot. Fotolia

Udostępnianie typów bukmacherskich za opłatą

Zatem Pańska firma nie byłaby firmą przyjmująca zakłady sportowe – Pan jedynie poprzez swoją wiedzę i analizę chciałby odpłatnie swoje typy sprzedawać zainteresowanym osobom. A także udostępniać swoją stronę do sprzedaży typów innym osobom.

 

Zanim przejdziemy do kwestii związanych z omówieniem schematu prowadzenia działalności gospodarczej, w tym podstawowych zagadnień rozliczeniowych i podatkowych, wyraźnie odróżnić należy działalność polegającą na zbywaniu wiedzy, tj. pewnych określonych informacji, od działalności hazardowej. W tym celu należy pokrótce scharakteryzować gry hazardowe, omówić, na czym polega przyjmowanie zakładów bukmacherskich itp. kwestie.

Gry hazardowe

Przyjęło się mówić, że gra hazardowa to taka gra, która ma charakter losowy, określone reguły gry oraz odpowiedni charakter wygranej. Jednak pamiętać należy, że nie każda gra, która ma charakter losowy, jest grą hazardową (istnieją np. spory co do organizowania loterii promocyjnych przez przedsiębiorców dla celów reklamowych). Niemniej jednak powyższe cechy wyznaczają tzw. normatywne ramy pojęcia gier hazardowych. Do grupy tych gier zalicza się również bukmacherstwo. Otóż zgodnie z art. 2 ustawy o grach hazardowych, tzw. bukmacherstwo, inaczej zakłady bukmacherskie, są niczym innym jak zakładem wzajemnym między przyjmującym zakład a obstawiającym. Tak wynika z następującego przepisu ustawy:

 

„2. Zakładami wzajemnymi są zakłady o wygrane pieniężne lub rzeczowe, polegające na odgadywaniu:

1) wyników sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranej zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek – totalizatory;

2) zaistnienia różnych zdarzeń, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranych zależy od umówionego, między przyjmującym zakład a wpłacającym stawkę, stosunku wpłaty do wygranej – bukmacherstwo.”

 

Przez bukmacherstwo zatem rozumie się zakłady o wygrane pieniężne lub rzeczowe, polegające na odgadywaniu różnych zdarzeń, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranych zależy od umówionego między nimi stosunku wpłaty do wygranej.

 

Na gruncie powyższej ustawy, istnieją niejako dwa rodzaje gier hazardowych: gry reglamentowane (w tym zakłady bukmacherskie) oraz gry niereglamentowane; dla organizowania tych pierwszych warunkiem sine qua non (tj. bezwzględnym dla prowadzenia danej działalności) jest posiadanie odpowiedniego uprawnienia. Może nim być:

 

 • monopol państwowy (art. 5 ustawy);
 • koncesje (art. 6);
 • zezwolenia (art. 7)
 • zgłoszenia (art. 7 ust. 1a).

 

W literaturze podkreśla się, że do hazardu reglamentowanego, oprócz wspomnianych zakładów wzajemnych, zalicza się jeszcze gry losowe i gry na automatach do gier. Uznać zatem należy, że organizowanie jakiegokolwiek typu przedsięwzięcia o tym charakterze będzie co do zasady wymagało uzyskania odpowiedniego upoważnienia, wydanego przez właściwy organ administracji. Upoważnienie to może np. przybrać formę koncesji czy zezwolenia. Należy się jednak zastanowić, czy w przypadku, gdy chce Pan prowadzić działalność niepolegającą na oferowaniu przyjmowania zakładów i obstawiania wyników różnych zdarzeń, a jedynie sprowadzającą się do udostępnienia odpłatnie informacji co do Pańskich wyborów, tzw. „typów”, również należy mówić o swego rodzaju grze hazardowej, wymagającej uzyskania pozwolenia, czy też jest to inny rodzaj działalności gospodarczej.

 

Otóż wydaje się, że sprzedaż „typów”, z uwagi na wyłącznie informacyjny charakter usługi, nie może być uznana za działalność hazardową w rozumieniu ustawy, albowiem działalność ta w ogóle nie jest grą, jak również nie ma charakteru losowego. Klient po uiszczeniu opłaty otrzymuje określoną informację co do typu na konkretne wydarzenie sportowe – nie dochodzi tutaj zatem do zawarcia zakładu bukmacherskiego. Usługodawca sprzedaje jedynie wiedzę, jak można obstawić dany wynik przy wykorzystaniu odpowiednich algorytmów matematycznych i wiedzy z dziedziny logiki formalnej i aktuariatu.

 

Wniosek taki płynie również z analizy orzecznictwa na ten temat. Można dla przykładu wskazać na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 lutego 1999 r. (sygn. II SA 1826/98):

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Istota zakładu bukmacherskiego

Istotą zakładu bukmacherskiego wynikającą z ustawy z 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych jest odgadywanie zaistnienia różnych zdarzeń, a wynik zakładu nie zależy od przypadku, i to odróżnia w sposób zasadniczy instytucje gier losowych i zakładów wzajemnych. Wynik gry losowej ustalany jest w wyniku losowania, na który uczestnik gry nie ma żadnego wpływu, natomiast wynik zakładu wzajemnego bukmacherstwa zależy od zaistnienia zdarzenia, które uczestnik zakładu miał przewidzieć.

 

Podsumowując, w omawianym hipotetycznym stanie faktycznym w ogóle nie ma mowy o przyjmowaniu zakładów bukmacherskich, o ile oczywiście nie oferuje ich Pan w odrębny sposób. Uznać zatem należy, że Pańska działalność miałaby się sprowadzić do odpłatnej sprzedaży pewnych określonych informacji, które klient może wykorzystać, jeżeli uzna to za stosowne.

 

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o grach hazardowych: zabrania się reklamy i promocji gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych oraz gier na automatach.

 

Ponadto, zgodnie z art. 29 ust. 2 zabrania się informowania o sponsorowaniu przez podmiot prowadzący działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, przyjmowania zakładów wzajemnych oraz gier na automatach. Dopuszcza się informowanie o sponsorowaniu przez podmiot prowadzący działalność wyłącznie w zakresie przyjmowania zakładów wzajemnych albo tę działalność łącznie z inną działalnością niepodlegającą ograniczeniom w zakresie reklamy, promocji lub informowania o sponsorowaniu – wyłącznie przez prezentowanie informacji zawierającej nazwę lub innego oznaczenia indywidualizującego sponsora.

 

Zakres podmiotowy zakazu z art. 29 ust. 2 obejmuje:

 

1. wszelkiego rodzaju podmioty, tj. osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej;

2. wykonujące następujące czynności:

– zlecanie promocji lub reklamy;

– prowadzenie promocji lub reklamy;

– umieszczanie reklamy lub informacji

– czerpanie korzyści z wyżej wymienionych czynności.

 

Wyjątek z art. 29 ust. 5 – zakazy określone w ust. 1 i 2 nie obejmują reklamy i promocji prowadzonej wewnątrz kasyna gry lub punktu przyjmowania zakładów wzajemnych oraz oznaczenia nazwą podmiotu, logo firmy lub nazwą prowadzonej działalności gospodarczej, na zewnętrz budynku, miejsca, w którym znajduje się kasyno gry lub punkt przyjmowania zakładów wzajemnych, a także w przypadku zakładów wzajemnych urządzanych przez sieć Internet – reklamy i promocji prowadzonej na określonej w zezwoleniu stronie internetowej wykorzystywanej do urządzania tych zakładów.

Reklama lub promocja zakładów wzajemnych

Teraz kluczowe jest pojęcie „reklamy” oraz „promocji” zakładów wzajemnych.

 

Zgodnie z art. 29 ust. 6 przez reklamę gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych lub gier na automatach rozumie się publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych lub symboli graficznych i innych oznaczeń z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych podmiotów prowadzących działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych lub gier na automatach oraz informacji o miejscach, w których takie gry lub zakłady są urządzane, i możliwościach uczestnictwa. Zatem mamy tutaj:

 

 1. publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych, symboli graficznych i innych oznaczeń związanych z zakładami bukmacherskimi (tj. samych zakładów jako takich);
 2. publiczne rozpowszechnianie nazw i symboli graficznych podmiotów prowadzących działalność w zakresie zakładów bukmacherskich (tj. firm prowadzących zakłady);
 3. publiczne rozpowszechnianie informacji o miejscach, w których zakłady bukmacherskie są urządzane i możliwościach uczestnictwa w tych grach (np. zamieszczanie linków do strony internetowej, za pośrednictwem której organizowane są zakłady).

Promocja gier lub zakładów bukmacherskich

Przez promocję gier lub zakładów bukmacherskich rozumie się:

 

 1. publiczną prezentację tych zakładów;
 2. rozdawanie rekwizytów z nimi związanych;
 3. wręczanie żetonów lub dowodów uczestnictwa w tych grach;
 4. sprzedaż żetonów lub dowodów uczestnictwa w tych grach w miejscach publicznych;
 5. inne formy publicznego zachęcania do uczestnictwa w nich lub przekonywania o ich zaletach;
 6. inne formy zachęcania do wstępu do kasyn gry lub punktów przyjmowania zakładów wzajemnych.

 

Zgodnie z art. 29 ust. 8: za reklamę i promocję gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych lub gier na automatach uważa się również reklamę i promocję produktów i usług, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych, gier na automatach, kasyna gry lub punktu przyjmowania zakładów wzajemnych albo z firmą, nazwą lub oznaczeniem podmiotu prowadzącego działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych lub gier na automatach.

 

Zgodnie z art. 29 ust .9: za reklamę i promocję gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych oraz gier na automatach uważa się również reklamę i promocję podmiotów, których wizerunek reklamowy wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsamy z oznaczeniem gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych, gier na automatach, kasyna gry lub punktu przyjmowania zakładów wzajemnych albo z firmą, nazwą lub oznaczeniem podmiotu prowadzącego działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych, gier na automatach lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do takich oznaczeń.

 

Art. 29 ust. 10 zawiera definicję sponsorowania.

 

„Przez sponsorowanie rozumie się bezpośrednie lub pośrednie finansowanie lub współfinansowanie działalności osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w celu upowszechniania, utrwalania lub podniesienia renomy gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych oraz gier na automatach, podmiotów prowadzących działalność w zakresie tych gier lub zakładów lub innego oznaczenia indywidualizującego podmiot prowadzący działalność w zakresie tych gier lub zakładów lub jego działalność, w zamian za informowanie o sponsorowaniu.”

 

Przez informowanie o sponsorowaniu rozumie się prezentowanie informacji zawierającej nazwę lub innego oznaczenia indywidualizującego sponsora, w związku ze sponsorowaniem.

 

W Pana wypadku jedynym elementem przepisu, który mógłby wchodzić w grę przy ocenie legalności Pana działalności byłby fragment przepisu, który mówi, iż przez promocję gier lub zakładów bukmacherskich rozumie się:

 

 • inne formy publicznego zachęcania do uczestnictwa w nich lub
 • inne formy publicznego przekonywania o ich zaletach;
 • inne formy zachęcania do wstępu do punktów przyjmowania zakładów wzajemnych.

 

Czy strona internetowa, w której można kupić typy bukmacherskie podpada pod któryś z tych trzech punktów? Oczywiście wszystko jest kwestią interpretacji przepisów.

 

Z podobnych spraw, które miałem, mogę przytoczyć następujące:

 

1. Czy książka alkoholowa, zawierająca zbiór przepisów na koktajle, stanowi reklamę alkoholi?

„Wydaje się, że sama swego rodzaju książka alkoholowa zawierająca zbiór przepisów na koktajle, napoje, o ile nie ogranicza się do konkretnych alkoholi, produkowanych przez danego przedsiębiorcę, nie jest reklamą ani promocją alkoholu – nie propaguje bowiem (nie popularyzuje) znaku towarowego napojów alkoholowych. Podobnie zresztą jak książka kucharska zawierająca zbiór przepisów na dane potrawy nie jest reklamą, chyba że jest sponsorowana przez konkretnego producenta (…). Działanie takie, nawet jeśli nie jest wprost wskazane, kto sponsoruje taką książkę kucharską, stanowi formę ukrytej reklamy. Jeśli natomiast książka nie ma na celu propagowanie konkretnych marek alkoholi, to trudno mówić tutaj o promocji czy reklamie.

 

Warto wskazać, że na rynku polskim istnieje przecież wiele np. książek przedstawiających historię alkoholi czy też przepisy na koktajle i ich wydanie nie podlega ograniczeniom.

 

Również trudno uznać, że np. reklamę piwa Żywiec stanowi informacja o piwie Żywiec znajdująca się w Wikipedii, o ile taka informacja ma charakter encyklopedyczny, umieszczona jest w sąsiedztwie informacji o innych gatunkach czy rodzajach alkoholi.”

 

2. Inny problem – ktoś chciał wydać e-booka, którego tematyką była kariera „od pucybuta do milionera” osoby, która dorobiła się właśnie na hazardzie. Czy jest to reklama / promocja hazardu?

 

3. Inny problem – informator o Las Vegas – czy jest reklamą / promocją hazardu czy nie?

 

Oczywiście jeśli na Pana stronie znalazłyby się np. elementy zachęcające do udziału w konkretnym zakładzie wzajemnym, to stanowi to promocję hazardu. Natomiast znacznie większa wątpliwość wiąże się z odpowiedzią na pytanie, co w wypadku, kiedy Pana strona nie odnosi się do żadnego konkretnego podmiotu oferującego usługi w zakresie zakładów bukmacherskich. Wówczas rodzi się pytanie, czy w ogóle może to stanowić promocję lub reklamę hazardu. Bo w innym wypadku można się zastanowić, czy np. artykuł o Las Vegas – jaskini hazardu – nie stanowi formy publicznego zachęcania do uczestnictwa w kasynie. A takich artykułów jest bardzo dużo.

 

Ja zająłem na gruncie dwóch ostatnich pytań następujące stanowisko:

Co warto wiedzieć o reklamie gier hazardowych?

Nie będzie stanowiło np. promocji czy reklamy hazardu:

 

 1. zamieszczanie historii danej gry hazardowej (np. historia pokera)
 2. zamieszczanie taktyk czy strategii w danej grze;
 3. zamieszczenie encyklopedycznych informacji o najważniejszych ośrodkach hazardu bez wskazywania konkretnie, o które podmioty prowadzące np. kasyno chodzi.
 4. Opisy miast będących „jaskiniami hazardu”. Gdyby było inaczej, to np. nie można byłoby stworzyć informatora o Las Vegas.
 5. Publikacja wywiadów z osobami grającymi w gry hazardowe, o ile nie zawierają one formy zachęty do uczestnictwa w hazardzie lub nie przekonują o ich zaletach.
 6. Publikacja powieści, w której główny bohater przechodzi od tzw. pucybuta do milionera, dorabiając się właśnie na hazardzie. Gdyby to było zabronione, na rynku polskim nie wolno byłoby np. dystrybuować książek opisujących grę w kasynach Las Vegas albo zawierających np. jakikolwiek dialog, w którym jeden bohater zachęca drugiego do udziały w grze hazardowej (np. „chodźmy do kasyna”).
 7. Prezentacja zasad grania w jakąś grę.
 8. Prezentacja prawdopodobieństwa wygranej i przegranej w danej grze na podstawie np. algorytmu obliczającego prawdopodobieństwo.

 

Natomiast stanowi reklamę lub promocję hazardu:

 

 1. Umieszczenie na swojej stronie internetowej linka do strony oferującej możliwość gry w zakłady bukmacherskie (chociażby zakłady te były organizowane na podstawie ważnego zezwolenia);
 2. Umieszczanie na stadionie czy imprezie sportowej tablic reklamowych z nazwą firmy bukmacherskiej;
 3. Wypowiadanie się w Internecie, na jakich stronach i zasadach można uczestniczyć w zakładach bukmacherskich (np. na forach internetowych);
 4. Prezentacja zasad udziału w konkretnej (nazwanej) grze lub zakładzie – oferowanej przez konkretny podmiot (np. właściciela danego kasyna);
 5. Rozdawanie wizytówek zakładu bukmacherskiego;
 6. Wręczenie żetonów mogących służyć do gry na automacie;
 7. Sprzedaż żetonów mogących służyć do gry na automacie na targowisku;
 8. Publikacja artykułu, w którym jawnie zachęca się czytelników do gry w gry hazardowe, chociażby nie pojawiała się nazwa konkretnego podmiotu czy konkretnego kasyna.
 9. Publikacja haseł reklamowych zachęcających do uczestnictwa w hazardzie, np. „masz problem finansowy – zagraj w zakłady wzajemne) – spełnisz swoje marzenia. Oczywiste jest, że to hasło reklamowe jest fałszywe, poza tym z istoty hazardu wynika, iż statystycznie zawsze na hazardzie musi stracić gracz, a zarobić organizator hazardu, w innym wypadku hazard byłby nieopłacalny. Wszystkie stawki nagród, poziomy w grach, wynikają z bardzo starannego dokonywania obliczeń matematycznych. Immanentną cechą hazardu jest to, iż prawdopodobieństwo wygranej gracza (określane procentowo) jest zawsze niższe niż procentowy stosunek pieniędzy wydanych przez gracza do wygranej, którą może uzyskać.
 10. Rozdawanie wizytówek czy folderów reklamowych firm oferujących zakłady bukmacherskie.

Na czym polega reklama podprogowa?

Wiążę się to również z zagadnieniem tzw. reklamy podprogowej (przekazem podprogowym). Polega ona co do zasady np. na włączaniu do filmu pojedynczych klatek z reklamą lub wgrywania ukrytego przesłania do piosenek. Koronnym dowodem na skuteczność jej działania miał być eksperyment przeprowadzony w 1957 przez Jamesa Vicary’ego w USA. Podmienił on pojedyncze klatki filmu wyświetlanego w kinie dla zmotoryzowanych w Fort Dix na reklamy – napisy „pij colę” i „jedz popcorn” i twierdził, że w ten sposób skłonił widzów do kupowania tych produktów. Liczne eksperymenty dowiodły potem, że badania te były sfabrykowane, co zresztą przyznał sam Vicary. Mimo to reklama podprogowa została zakazana w wielu krajach. Polska ratyfikowała np. Konwencję o Telewizji Transgranicznej (ustawa z 09.07.1990 r. o ratyfikacji Europejskiej Konwencji o Telewizji Ponadgranicznej Dz. U. z 1995 r., Nr 32, poz. 160 i ustawa z 29.06.2000 r. o ratyfikacji Protokołu Poprawek do w/w Konwencji Dz. U. z 2000 r., Nr 70, poz. 817), która zakazuje perswazji poza świadomością widza, dlatego techniki reklamowe oddziałujące na podświadomość (chodzi tu głównie o reklamę telewizyjną i kinową) są zakazane. Innymi słowy – Pana storna, zawierająca typy zakładów bukmacherskich, dla osoby, która i tak nie widzi w tej stronie elementu propagandy (promocji), nigdy nie będzie promocją zakładów, tylko zwykłą stroną z typami. Dla osoby, która i tak jest hazardzistą, strona będzie promocją, bo chce w niej widzieć element promocji.

 

(…)

Wreszcie, w mojej opinii można uciec przed zarzutem reklamy podprogowej w ten sposób, iż np. na stronie umieści się informację w stylu:

 

„Niniejsze typy mają jedynie charakter informacyjny, nie stanowią w żaden sposób zachęty do udziału w zakładach bukmacherskich. Nie zamierzamy i nie chcemy wpływać na Ciebie w jakikolwiek sposób. Jeśli obawiasz się zakładów, nie chcesz grać, obawiasz się, że stracisz pieniądze na utrzymanie własne i Twojej rodziny – trzymaj się z dala od bukmacherów. Pamiętaj także, że w niektórych krajach (być może również Twoim) branie udziału w zakładach bukmacherskich jest poddane licznym ograniczeniom prawnym i jeśli będziesz chciał podjąć decyzję o udziale, to sprawdź je dokładnie.

 

Trochę to przypomina napisy „palenie tytoniu powoduje raka i choroby serca” na paczkach papierosów albo „nawet niewielka ilość alkoholu jest szkodliwa dla kobiet w ciąży”. Nawiasem mówiąc, dziwi mnie, że ustawodawca przy całej hazardowej aferze nie wprowadził po prostu podobnych obowiązków przy punktach przyjmowania zakładów wzajemnych i np. w lokalu przyjmowania zakładów wzajemnych powinna być informacja, iż „grając w zakłady ryzykujesz utratą pieniędzy”. Bowiem zakaz reklamy i promocji hazardu jest wzorowany właśnie na zakazie reklamy i promocji alkoholu (ustawodawca wyszedł z założenia, że są to podobne „używki”).

 

(…)

Prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na sprzedawaniu typów bukmacherskich

Wydaje się zatem, że w świetle prawa nie ma przeszkód, aby mógł Pan prowadzić działalność gospodarczą w opisany sposób. Tym samym, jeśli nie ma Pan jeszcze zarejestrowanej działalności, to powinien Pan dopełnić wymogu rejestracji w CEIDG (postępowanie jest zwolnione z opłat) oraz uzyskać Numer Identyfikacji Podatkowej. Postępowanie w tej sprawie jest wolne od opłat.

 

Jeżeli zdecydowałby się Pan na zarejestrowanie działalności gospodarczej jako osoba fizyczna, to od uzyskiwanego przychodu najlepiej wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym (19%), przy czym od kwoty przychodu może Pan odliczyć wszelkie koszty związane z prowadzeniem działalności (np. koszty serwera, domeny, odpisy amortyzacyjne za komputer, koszty księgowości, usług prawnych, koszty Internetu, telefonu, najmu lokalu itp.). Ponadto, w razie przekroczenia obrotów 150 000 zł w roku podatkowym, musi się Pan zarejestrować jako podatnik VAT czynny i naliczać podatek 23%.

 

Niemniej jednak, jeżeli działalność ma być prowadzona przez Internet (a nie ulega wątpliwości, iż jest to najkorzystniejsze dla Pana rozwiązanie), to można rozważyć albo założenie odpowiedniej spółki kapitałowej w Polsce, albo zarejestrowanie działalności gospodarczej za granicą. Już tłumaczę, jakie korzyści z tego płyną.

 

Otóż jeżeli chciałby Pan zarejestrować spółkę w Polsce, to warto rozważyć założenie spółki z o.o. Dzięki temu może Pan do pewnego stopnia ograniczyć swoją odpowiedzialność, albowiem jako udziałowiec nie ponosi Pan odpowiedzialności za zobowiązania spółki, gdyż za zobowiązania te ponosi odpowiedzialność zarząd spółki. Do zarządu może Pan powołać zaufaną osobę (np. jakiegoś krewnego), lub nawet siebie samego. Wtedy w razie powstania jakiegoś znacznego zobowiązania, wierzyciel najpierw może zaspokoić się z majątku spółki, a w razie niepowodzenia egzekucji z tego majątku, może on wystąpić wobec członków zarządu z roszczeniem o zapłatę. Trzeba jednak pamiętać, że zarząd może uwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli w terminie 14 dni od powstania niewypłacalności spółki złoży wniosek o ogłoszenie upadłości spółki – tym samym uwolni się od odpowiedzialności osobistej z tytułu zobowiązań spółki. Co do kwestii formalnych zarejestrowania spółki z o.o., to zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych kapitał zakładowy (minimalny), konieczny dla zarejestrowania spółki, wynosi 5000 zł, aczkolwiek nie musi on być wpłacony w pieniądzu (za wyjątkiem rejestracji spółki przez Internet w tzw. trybie 24- godzinnym, kiedy należy uiścić wkład na kapitał zakładowy w całości w pieniądzu). Co ważne, dla założenia spółki z o.o. wystarcza jeden udziałowiec (aczkolwiek spółki z o.o. nie może założyć inna spółka z o.o.). Podsumowując, do podstawowych zalet rejestracji spółki z o.o. i prowadzenia serwisu oferującego typy bukmacherskie właśnie poprzez spółkę, należy:

 

 • fakt, iż to spółka będzie w pierwszej kolejności odpowiadać za zobowiązania zaciągnięte w toku prowadzenia działalności, a nie Pan bezpośrednio;
 • stosunkowo nieznaczne koszty zarejestrowania spółki (koszt aktu notarialnego + koszt ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym + koszt wkładu, razem co najmniej ok. 2000 zł + koszt wkładu);
 • lepsza możliwość optymalizacji pod kątem opodatkowania, o czym dalej.

 

Proszę jednak pamiętać, że jeżeli działalność miałaby być prowadzona w Polsce, to konieczne będzie opodatkowanie usługi podatkiem VAT, który wynosić 23%. Co do podatku dochodowego, to w przypadku spółki z o.o. wynosi on 19% podatku CIT. Proszę zwrócić uwagę, że w przypadku spółek z o.o. głównym problemem jest uniknięcie podwójnego opodatkowania, tj. uniknięcie sytuacji, w której najpierw płaci się CIT, a następnie PIT z tytułu podziału zysku jako udziałowiec (jest to podatek zryczałtowany 19% przychodu, bez pomniejszania go o koszty).

Serwis internetowy oferujący typy bukmacherskie

Jeżeli jednak sprawa ma dotyczyć prowadzenia serwisu Internetowego, to warto rozważyć założenie działalności za granicą. Jest to w znacznej części przypadków bardzo korzystne, przede wszystkim ze względów podatkowych oraz z uwagi na niższe obciążenia składkowe na ubezpieczenia społeczne. Należy pamiętać, że w przypadku prowadzenia działalności przez Internet uznaje się, że miejsce świadczenia usługi lub dostawy towarów jest najczęściej miejsce zarejestrowania działalności (aczkolwiek w niektórych przypadkach polskie organy podatkowe to kwestionowały). Zatem nie ma zasadniczo ograniczeń, aby działalność musiała być zarejestrowana wyłącznie w Polsce. Dlatego można rozważyć tutaj w szczególności następujące rozwiązania:

 

 • rejestracja działalności gospodarczej np. jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wielkiej Brytanii (jako tzw. ltd. company). Płyną z tego znaczne oszczędności w zakresie kosztów działalności gospodarczej:
 • rejestracja działalności gospodarczej jako osoba fizyczna (samo zatrudniony) w Wielkiej Brytanii ma podobne korzyści co rejestracja spółki Ltd., aczkolwiek jedna istotna kwestia przemawia na korzyść właśnie rejestracji jako samo zatrudniony, mianowicie dość wysoka kwota wolna od podatku (płaci się wtedy 0% podatku PIT), powyżej tej kwoty będzie się zasadniczo płacić 20% (natomiast w przypadku bardzo wysokich dochodów – 40% rocznie);
 • jednak w przypadku prowadzenia serwisów internetowych, które generują odpowiednio wysokie dochody, można rozważyć również założenie odpowiedniej spółki offshore, lub wielu spółek, dzięki czemu realne opodatkowanie działalności może wynieść nawet zero %, a najczęściej – maksymalnie kilka. Zalety to 0% stawka PIT, CIT i VAT, niskie koszty rejestracji działalności, niskie koszty księgowości itd.). Jeżeli działalność miałaby być prowadzona przez spółkę offshore, to konieczne będzie stworzenie takiej konstrukcji podatkowej, która umożliwi przetransferowanie (rzecz jasna legalne) dochodów z działalności do Polski. W tym celu stosuje się np. spółki z o.o. czy fundacje.

 

Podsumowując, jeżeli zamierza Pan rozpocząć działalność w opisanym na wstępie kształcie, to nie ma ku temu zasadniczych przeszkód. Ma Pan w związku z tym do wyboru w gruncie rzeczy trzy możliwości co do wyboru kraju rejestracji serwisu:

 

 • Polska (mało korzystne ze względów podatkowych, wysokich kosztów prowadzenia działalności, nieprzychylności aparatu podatkowego i ZUS i dużej nieprzewidywalności co do ewentualnych zmian w prawie). Jeżeli zdecydowałby się Pan na Polskę, to może Pan:
  – albo założyć działalność gospodarczą jako osoba fizyczna (bardzo niskie koszty założenia działalności, aczkolwiek problemem tutaj są przede wszystkim wysokie składki na ZUS i wysokie koszty księgowości oraz zasadniczo nieograniczona odpowiedzialność za zobowiązania);
  – albo założyć spółkę z o.o. i ustanowić się prezesem zarządu i prowadzić serwis jako spółka – tym sposobem może Pan ograniczyć swoją odpowiedzialność za ewentualne długi powstałe w związku z działaniem serwisu;
 • Anglia:
  – samo zatrudnienie;
  – spółka Ltd.
  – spółka LTD + zatrudnienie jako dyrektor;
 • offshore – tutaj wybór jest dość szeroki, mogę doradzić odpowiednią rezydencję podatkową dla danego, konkretnego stanu faktycznego.

 

Rzecz jasna, wybór konkretnego rozwiązania powinien być poprzedzony dokładnym i szczegółowym przeanalizowaniem Pańskiej sytuacji i biznesplanu, rozmiaru działalności, jaki spodziewa się Pan osiągnąć i poziomu optymalizacji podatkowej, jakiej Pan oczekuje. Po omówieniu tych kwestii będzie można zadecydować, która konstrukcja podatkowa jest dla Pana najbardziej korzystna pod względem prawnym.

 

Naturalnie Pana serwis powinien mieć także Regulamin. Jedna uwaga: ponieważ temat sprzedaży typów bukmacherskich jest mi bardzo dobrze znany (wdrażałem pod względem prawnym serwis oparty na modelu identycznym do Pana), więc ja stosowałem konstrukcję licencji (licencja na program komputerowy, który jako „dane wyjścia” wyświetlał typy bukmacherskie. W regulaminie (licencji) powinien być określony zakres Pańskich obowiązków, wyraźne wyłączenie Pańskiej odpowiedzialności w zakresie skuteczności „typów”, omówienie ewentualnej procedury reklamacyjnej, sposobu rejestracji, zmiany i usunięcia konta użytkownika, omówienie opłat, kwestii licencji na produkt, zakres korzystania z serwisu itp. Ponieważ mam duże doświadczenie w pisaniu takich regulaminów (jak również i innych dokumentów niezbędnych dla prowadzenia strony internetowej, np. polityki cookies, polityki prywatności, licencji na używanie produktu, itp.), to rzecz jasna mogę się podjąć sporządzenia dla Pana odpowiedniego regulaminu.

 

Warto dodać, że jeśli serwis miałby być prowadzony w Polsce, to nie mogą się w jego treści znaleźć jakiekolwiek formy zachęty do udziału w zakładach bukmacherskich jak i reklamy zakładów bukmacherskich. To już niestety podpada pod reklamę zakładów, a to naturalnie jest zabronione. W praktyce niestety – na serwisie z typami właściciele bardzo chcieliby mieć reklamy zakładów. Oczywiste bowiem jest, iż jeśli ktoś wchodzi na tego typu strony, to po to, aby następnie wykorzystać typy w realnych grach, więc dla bukmachera wykupienie miejsca na tego typu serwisie jest bardzo pożądane. Gdyby serwis zawierał takie elementy, to prowadzenie tego typu działalności byłoby w świetle prawa polskiego zabronione.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Jakub Bonowicz

Radca prawny obsługujący przedsiębiorców i osoby fizyczne z kraju, a także z zagranicy. W kręgu jego zainteresowań pozostają sprawy trudne i skomplikowane, dotyczące obszarów słabo jeszcze uregulowanych prawnie (w tym z zakresu prawa nowych technologii) oraz sprawy z zakresu międzynarodowego obrotu gospodarczego i kolizji systemów prawnych różnych państw (w tym m.in. gospodarcze prawo brytyjskie, amerykańskie, słowackie, bułgarskie, czeskie). Specjalizuje się przede wszystkim w prawie Internetu, usług elektronicznych (sporządza regulaminy e-usług, sprzedaży online), prawie nowych technologii, własności intelektualnej (autorskim, znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych).

Reprezentuje Klientów przed sądami (w tym także sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym), organami administracji i organami podatkowymi w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych oraz podatkowych. Sporządza profesjonalne umowy handlowe, w tym w obrocie zagranicznym.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 0 plus IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu