.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Bardzo stary dług, dlaczego nie doszło do przedawnienia?

• Autor: Michał Berliński

Mam bardzo stary dług i egzekucję komorniczą na podstawie klauzuli wykonalności wystawionej w listopadzie 2010 r. Pierwszym komornikiem był komornik z kancelarii w mieście X i zawiadomił o wszczęciu egzekucji w piśmie z listopada 2014 r. Miesiąc później zawiadomił mnie pisemnie, że przekazał sprawę do komornika z mojego miasta. Od tej pory trwała egzekucja komornicza do listopada 2019 r. Od grudnia 2019 r. otrzymywałem już emeryturę w pełnej kwocie. Teraz, czyli w listopadzie 2020 r., ZUS powiadomił mnie, że komornik ponownie zaczyna potrącenia od miesiąca grudnia 2020 r. Wiem, że na mocy nowych przepisów Kodeksu cywilnego skrócił się okres egzekucji roszczeń od 6 lat, czy powinien mieć zastosowanie do mojego długu? Czy trzeba wnioskować o przedawnienie długu, a jeśli tak, to w jaki sposób? Jak wygląda moja sytuacja w świetle przepisów?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Bardzo stary dług, dlaczego nie doszło do przedawnienia?

Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji przez komornika

Co do zasady, należy wskazać, że nie wiadomo dokładnie, czy Pańskie zobowiązania są przedawnione. Najpierw przedstawię szczegóły dotyczące przedawnienia, a dopiero później zastanowimy się, czy te długi mogły przedawnieniu ulec.

 

Podczas postępowań u komorników bieg terminów przedawnienia ulega przerwaniu. Komornik prowadzi swoje postępowanie na podstawie wniosku wierzyciela oraz dołączonego do niego tytułu wykonawczego. Klauzula wykonalności to swego rodzaju postanowienie, które wydaje sąd celem przedłożenia wyroku lub innego orzeczenia właściwemu komornikowi. Komornik, otrzymując wniosek wraz ze wspomnianym tytułem, dokonuje wszczęcia postępowania egzekucyjnego, doręczając dłużnikowi przy pierwszej czynności odpis zawiadomienia o wszczęciu postępowania wraz z odpisem tytułu wykonawczego. Jeśli wierzycielem jest ZUS, dokonuje on egzekucji za pośrednictwem komornika sądowego na ogół wtedy, gdy dochodzi do zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej, a przy tym komornik został wyznaczony niegdyś przez sąd jako organ właściwy do prowadzenia egzekucji w trybie egzekucji sądowej lub z uwagi na to, iż dokonał jako pierwszy zajęcia danego składnika majątku, np. świadczenia emerytalno-rentowego – wówczas on przejmuje prowadzenie egzekucji. Zgodnie z treścią art. 805 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.):

 

„Art. 805. § 1. Przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji oraz z pouczeniem o możliwości, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, a także sporządzony przez organ egzekucyjny odpis tytułu wykonawczego albo zweryfikowanego przez komornika dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 3.

§ 11. Jeżeli podstawę egzekucji stanowi tytuł wykonawczy w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności wyroku zaocznego lub nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, upominawczym albo elektronicznym postępowaniu upominawczym, komornik poucza dłużnika również o treści art. 139 § 1 i 5, art. 168, art. 172, art. 8203 § 1 i 2 i art. 825 pkt 2, a także stosownie do orzeczenia stanowiącego tytuł egzekucyjny o treści art. 344, art. 346, art. 492 § 3, art. 493 i art. 503 albo art. 50535.

§ 2. Na żądanie dłużnika komornik powinien okazać mu tytuł wykonawczy w oryginale.”

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Data wydania tytułu wykonawczego a bieg terminu przedawnienia roszczeń

Tytuł wykonawczy i to, kiedy został wydany, jest prawie najistotniejszą sprawą. Stosownie do art. 125 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.) – roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu (przed nowelizacją), a obecnie z upływem lat sześciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Krótsze terminy przedawnień należności zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądowym zawdzięczamy nowelizacji, która weszła w życie 9 lipca 2018 r. i ma na celu skrócenie okresów przedawnienia oraz większą mobilizację wierzyciela do podjęcia działań zmierzających do wyegzekwowania swoich należności. Bieg terminu przedawnienia może zostać przerwany przez:

 

  1. przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
  2. przez wszczęcie mediacji,
  3. przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia.

 

Przedawnienie roszczeń z uwzględnieniem zmiany przepisów skracających okres przedawnienia do 6 lat

Wskazać zatem należy, że jeśli wyrok został wydany w 2010 r., to zobowiązanie to powinno przedawnić się z upływem 10 lat od daty wszczęcia ostatniego postępowania egzekucyjnego. Pytanie, kiedy powstało samo roszczenie, bowiem może już w dacie wydania wyroku przez sąd było ono przedawnione i tutaj upatrywałbym szansy. Co więcej, czy w tym czasie zmieniał Pan adres? Czy otrzymał Pan wyrok z sądu? W mojej ocenie, jeśli roszczenie powstało np. w 2000 r., a nakaz wydano dopiero w 2010 r., to już w dacie jego wydania roszczenie to było przedawnione. Zatem to, co się działo po wydaniu nakazu w 2010 r., nie jest istotne, bowiem wtedy raczej przedawnienia nie było, bowiem wierzyciel wielokrotnie kierował sprawy do egzekucji celem uniknięcia przedawnienia, a jak wskazywałem powyżej, komornik może prowadzić sprawę nawet 10 lat – nie ma tutaj terminu, ważne jest, aby pomiędzy jedną a drugą egzekucją nie upłynęło więcej niż 10 lat, a obecnie 6 lat. Jeśli jednak roszczenie powstało np. w 2006 r. lub wcześniej – czy to był kredyt, czy jakiś rachunek, a sprawa trafiła do sądu dopiero w 2010 r., to możemy tu upatrywać szansy na przedawnienie Pańskiego zobowiązania. Ważne jest, czy wtedy był Pan na sprawie, czy może otrzymał Pan orzeczenie sądu. Te wszystkie okoliczności należałoby sprawdzić z uwzględnieniem przedstawionych regulacji prawnych. Proszę nie tracić z oczu faktu, że za każdym razem, gdy komornik wszczyna postępowanie, bieg przedawnienia jest zerowany i liczy się od nowa. Wyrok jest wydany w przepisach z przedawnieniem 10 lat, więc tutaj ten termin ma zastosowanie, a dopiero teraz, gdyby komornik umorzył postępowanie, to liczyłoby się nowe kolejne 6 lat. Przykład:

 

Ma Pani sprawę u komornika, która została umorzona w 2017 r. Jest wszczęta w 2018 r. po zmianie przepisów i ponownie umorzona znów w 2019 r. i tutaj liczymy 6 lat od daty jej zakończenia i dopiero wtedy roszczenie się przedawni.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Michał Berliński

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Studia ukończył w 2015 roku obroną pracy magisterskiej w Katedrze Prawa Pracy o temacie „Zakaz konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy”. Podczas studiów praktykował w kancelariach adwokackich i radcowskich oraz w prokuraturze, udzielał również porad prawnych w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej głównie z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego. Ukończył aplikację komorniczą w Izbie Komorniczej przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie. W 2018 roku uzyskał pozytywny wynik z egzaminu komorniczego i został powołany na stanowisko asesora komorniczego przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Nieprzerwanie od 2015 roku pracuje jako asystent komornika, aplikant, a teraz jako asesor komorniczyi kierownik kancelarii. W 2018 roku ukończył także projekt edukacyjny „Pracownia Liderów Prawa” – program naukowy pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości. Specjalizuje się głównie w prawie cywilnym, rodzinnym, postępowaniu cywilnym oraz egzekucyjnym. Interesuje się również prawem pracy, nieruchomości i ich obrotem, a także prawem nowych technologii i rynkiem e-commerce.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu