Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kredyt hipoteczny zaciągnięty przed ślubem a prawo do mieszkania po rozwodzie

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 06.01.2010

Wraz z żoną (planujemy rozwód) mamy wspólny kredyt hipoteczny zaciągnięty przed ślubem na mieszkanie będące moją wyłączną własnością. Kredyt został zaciągnięty wspólnie przed zawarciem małżeństwa. Do spłaty kredytu zostało założone wspólne konto, na które co miesiąc przelewam (tylko ja) kolejne raty. Jakie są prawa do mieszkania mojej żony? Czego może ode mnie żądać po rozwodzie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kredyt hipoteczny zaciągnięty przed ślubem a prawo do mieszkania po rozwodzie

Czy mieszkanie zakupione przez jednego z małżonków przed zawarciem małżeństwa będzie uwzględniane podczas podziału majątku?

Stosownie do art. 45 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie K.r.io.) „każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności”.

 

Natomiast według § 3 tego artykułu „przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy dług jednego z małżonków został zaspokojony z majątku wspólnego”.

 

Mieszkanie, o którym Pan pisze, należy do Pana majątku osobistego, ponieważ zostało przez Pana nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego i powstaniem wspólności majątkowej małżeńskiej. Z tego powodu Pana małżonka nie będzie mogła rościć wobec Pana praw do tego mieszkania i żądać uwzględnienia go podczas podziału majątku wspólnego małżeńskiego.

Nakłady z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków

Jednak żona będzie mogła zażądać uwzględnienia okoliczności, iż na spłatę kredytu hipotecznego przeznaczał i przeznacza Pan swoje dochody (o ile tak jest).

 

W Pana sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której na Pana majątek osobisty (mieszkanie) czynione są nakłady z majątku wspólnego. Należy bowiem pamiętać, iż zgodnie z art. 31 § 1 K.r.io. „z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków”.

Majątek wspólny małżonków

Według § 2 art. 31 „do majątku wspólnego należą w szczególności:

 

  1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
  2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,
  3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków”.

 

Jeżeli więc spłaca Pan kredyt ze swojego wynagrodzenia lub innych dochodów, to należy uznać, że środki na spłaty pochodzą z majątku wspólnego.

 

Ewentualne roszczenie żony o zwrot nakładów może dotyczyć tylko tych wpłat, które nastąpiły z majątku wspólnego, a więc tych, które zostały dokonane z Pana dochodu. Jeżeli np. po zawarciu małżeństwa spłacał Pan kredyt ze swoich oszczędności, to te wpłaty nie zostaną uwzględnione przy obliczeniu wysokości nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty.

Nakłady poczynione na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego przez jednego z małżonków przed zawarciem związku małżeńskiego

Pana żona po rozwodzie będzie mogła żądać zwrotu nakładów w wysokości proporcjonalnej do jej udziału w majątku wspólnym.

 

Stosownie do art. 43 § 1 K.r.io. „oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym”. Jednak „z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku” (§ 2).

 

Żona mogłaby domagać się więc zwrotu 1/2 nakładów, które zostały poczynione na spłatę kredytu hipotecznego z majątku wspólnego, a jeżeli udałoby się Panu doprowadzić do ustalenia nierównych udziałów (o co będzie ciężko), to wówczas w wysokości odpowiadającej temu udziałowi.

 

Według art. 45 § 2 K.r.io. „zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny”.

 

Oczywiście żona nie może domagać się rozliczenia w powyższy sposób tych wpłat na spłatę kredytu hipotecznego, które były dokonane przed ślubem – nie istniała wówczas wspólność majątkowa małżeńska.

 

Po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej kredyt zaciągnięty na Pana mieszkanie nadal będzie obciążał Pana i żonę. Zapewne umowa kredytowa jest skonstruowana tak, że jesteście Państwo zobowiązani solidarnie do jego spłaty.

 

Pan mógłby teoretycznie tytułem roszczenia regresowego żądać od żony zwrotu połowy wpłaconych przez Pana przed powstaniem wspólności majątkowej (przed ślubem) i po ustaniu tej wspólności (po rozwodzie) kwot tytułem spłaty wspólnego kredytu, ale z drugiej strony, jako że mieszkanie jest wyłącznie Pana własnością, żona z kolei mogłaby żądać rozliczenia tych kwot jako nakład z jej majątku na Pana własność (ale nie na zasadach określonych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, lecz w Kodeksie cywilnym).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 plus cztery =

»Podobne materiały

Nierówny podział majątku po rozwodzie

Jestem w trakcie sprawy rozwodowej. Czy mogę domagać się zwrotu kosztów – nakładów, których nie płaciła żona w trakcie trwania małżeństwa? Mam na myśli raty kredytu hipotecznego i nakłady finansowe na wyposażenie zakupionego mieszkania. Chodzi również o koszty użytkowania samochodu, który

 

Podział majątku po rozwodzie – eksmałżonka chce sprzedać nasze wspólne mieszkanie

Mam pytanie o podział majątku po rozwodzie. Od około roku jestem po rozwodzie, mam 61 lat. W wyroku rozwodowym jest zapisane, że mamy wspólne zamieszkanie: ja jeden pokój, a eksmałżonka pozostałe dwa. Pomieszczenia takie jak WC, łazienka są wspólne. Mieszkanie jest wykupione na własność na nas

 

Dług spłacony, a komornik prowadzi egzekucję

Prowadzę działalność gospodarczą, w zeszłym roku dostałam wezwanie sądowe do zapłaty za fakturę – należność została uregulowana. Jednak niedawno dostałam pismo o zajęciu komorniczym. Do komornika zostało wysłane pismo wraz z potwierdzeniem, że dług został spłacony, komornik wystosował więc pis

 

Fikcyjne faktury

Prowadzę działalność gospodarczą od kilku lat. W ostatnim czasie zaksięgowałem sporą liczbę faktur kosztowych, które niestety okazały się fikcyjne. Nie było to z mojej strony celowe działanie, ale nie będę tego w stanie udowodnić. Czy powinienem złożyć korektę deklaracji VAT i PIT za ten okres? Nies

 

Abonament RTV a zmiana miejsca zamieszkania

Otrzymałam upomnienie z poczty o zaległy abonament RTV za okres, w którym nie mieszkałam już pod wskazanym adresem. Zapomniałam niestety wyrejestrować odbiornik po zmianie miejsca zamieszkania. Czy mogę odmówić zapłaty? Jakie dokumenty powinnam załączyć do odwołania?

 

Sprzedaż towarów do USA a stawka VAT

Sprzedaję towary (etui do smartfonów) osobom fizycznym spoza obszaru Unii Europejskiej (głównie USA). Aktualnie sprzedaż dokumentuję fakturą ze stawką 23% VAT. Chciałbym zacząć stosować stawkę 0% VAT zamiast 23% dla tego typu transakcji, więc potrzebne mi jest potwierdzenie wywozu. Czy faktycznie ża

 

Czy mogę sprzedać hałdę wydobytego żwiru, piasku i jaki podatek zapłacę?

3 lata temu kupiłem teren po dawnej kopalni żwiru. Znajduje się na nim ogromna hałda żwiru i piasku. Mam kupca, który chciałby zabierać sukcesywnie ten żwir i piasek własnym transportem. Pytanie moje jest takie, czy mogę sprzedać hałdę wydobytego żwiru, piasku i jaki podatek zapłacę?

 

Wstrzymanie świadczenia rehabilitacyjnego i zwrot pieniędzy

Prawie rok temu poważnie zachorowałam. Po upływie 6 miesięcy chorobowego przyznano mi świadczenie rehabilitacyjne, które ma się skończyć w grudniu br. (2013). W listopadzie 2013 r. złożyłam wniosek o przyznanie mi emerytury za pracę w szczególnych warunkach. Później złożyłam wniosek o przedłużenie ś

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »