.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Dług spłacony, a komornik prowadzi egzekucję

Prowadzę działalność gospodarczą, w zeszłym roku dostałam wezwanie sądowe do zapłaty za fakturę – należność została uregulowana. Jednak niedawno dostałam pismo o zajęciu komorniczym. Do komornika zostało wysłane pismo wraz z potwierdzeniem, że dług został spłacony, komornik wystosował więc pismo o oświadczenie przez wierzyciela, że otrzymał należność. Wierzyciel pisma nie przyjął i nie poświadczył, że zapłaciłam dług. Z tego powodu sprawa egzekucji nadal trwa i ciąży na mnie. Jakie powinnam podjąć kroki, aby wycofać egzekucję?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Dług spłacony, a komornik prowadzi egzekucję

Postępowanie egzekucyjne mimo uregulowania płatności

Podstawę prawną niniejszej odpowiedzi stanowi Kodeks postępowania cywilnego (K.p.c.), Kodeks cywilny (K.c.) oraz ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (zwana dalej „ustawą”).

 

Dokonała Pani płatności z zaległej faktury, pomimo to wierzyciel wszczął postępowanie egzekucyjne przeciwko Pani. Zatem w pierwszej kolejności musi się Pani udać do komornika i ustalić, na jakiej podstawie jest prowadzona egzekucja przeciwko Pani, jeżeli wyrok (nakaz zapłaty) uprawomocnił się przed dokonaniem przez Panią dobrowolnej zapłaty, wtedy powinna Pani wnieść powództwo przeciwegzekucyjne – powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego.

Powództwo przeciwegzekucyjne

Podstawę prawną powództwa przeciwegzekucyjnego stanowi art. 840 § 1 K.p.c. – Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:

1) przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;

2) po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie;

3) małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787, wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego małżonek wcześniej nie mógł podnieść.

 

Zatem do opisanego przez Panią stanu faktycznego zastosowanie winien znaleźć pkt 2 § 1 powyżej przytoczonego przepisu, gdyż spełniła Pani świadczenie już po powstaniu tytułu egzekucyjnego – uprawomocnieniu się wyroku zasądzającego świadczenie przeciwko Pani.

 

Od przedmiotowego powództwa należy wnieść opłatę sądową w wysokości 5% wartości roszczenia egzekwowanego wobec Pana.

 

W takim powództwie należy również zawrzeć wniosek o zabezpieczenie roszczenia poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

 

W powództwie należy powołać wszystkie dowody, twierdzenia i zarzuty, ich pominięcie w późniejszym etapie może spowodować niemożność powoływania się na nie.

 

Powództwa przewidziane powyżej wytacza się przed sąd rzeczowo właściwy, w którego okręgu prowadzi się egzekucję.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Natomiast jeżeli wyrok (nakaz zapłaty) uprawomocnił się po dokonaniu przez Panią zapłaty, a do Pani nie został doręczony wyrok czy też nakaz zapłaty, wtedy powinna Pani wnieść sprzeciw (zarzut) od nakazu zapłaty. Sprzeciw wnosi się, gdy nakaz zapłaty został wydany w postępowaniu upominawczym lub elektronicznym postępowaniu upominawczym, ewentualnie można go wnieść od wyroku zaocznego, natomiast zarzuty wnosi się od nakazu zapłaty wydanym w postępowaniu nakazowym.

 

Mając na uwadze, iż na wniesienie zarzutów lub sprzeciwu jest 2 tygodnie od doręczenia go pozwanemu, termin ten już przepadł, dlatego musi Pani w tej sytuacji złożyć wniosek o przywrócenie terminu do złożenia zarzutów lub sprzeciwu wraz z tymi zarzutami bądź sprzeciwem, wszystko to zależy od postępowania, jakie w Pani sprawie było prowadzone.

 

Najistotniejszą kwestią jest zachowanie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu – wynosi on tydzień. Termin tygodniowy należy liczyć od chwili, kiedy się Pani dowiedziała o toczącej się egzekucji, ewentualnie o podstawach niniejszej egzekucji – wydanym orzeczeniu.

Wniosek o przywrócenie terminu na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty

W dalszej kolejności należy skierować do sądu, który wydał owo orzeczenie, wskazany powyżej wniosek o przywrócenie terminu.

 

Podstawę powyższego będzie stanowił art. 168 K.p.c., który ma następującą treść:

 

„§ 1. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.

§ 2. Przywrócenie nie jest dopuszczalne, jeżeli uchybienie terminu nie pociąga za sobą ujemnych dla strony skutków procesowych.”

 

Zatem jeżeli nie dokonała Pani wymaganej czynności procesowej, tj. nie złożyła Pani sprzeciwu lub zarzutów w terminie, bez swojej winy, jednocześnie nieprzywrócenie terminu będzie powodowało powstanie negatywnych skutków po Pani stronie, powinna Pani wnieść złożyć wniosek o przywrócenie terminu. Wspomniane pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

 

W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek. Zatem powinna Pani sprecyzować w tym wniosku całą sytuację, opisać, dlaczego korespondencja nie przychodziła na Pani właściwy adres, wskazać właściwy adres, gdyż zakładam, iż najprawdopodobniej w toku postępowania nie została Pani o nim poinformowana z racji błędnego adresu podanego przez powoda.

 

Proszę mieć na uwadze, iż jeżeli wniosek ma być skutecznie złożony musi on być złożony razem ze sprzeciwem lub zarzutami, o czym poniżej.

 

Jeżeli w Pani sprawie sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, powinna Pani razem z wnioskiem skierować zarzuty wobec powyższego nakazu.

 

W tych zarzutach należy wskazać, iż zaskarża Pani cały nakaz zapłaty oraz opisać stan faktyczny zaistniały w niniejszej sprawie, wskazać wszystkie okoliczności oraz załączyć dokumenty, które będą dowodzić, iż roszczenie jest bezpodstawne. Nadto proszę zawnioskować o Pani przesłuchanie w charakterze strony oraz ewentualnych świadków, jeżeli tacy oczywiście są.

 

Powyższe wynika z treści art. 493 K.p.c. § 1: Pismo zawierające zarzuty wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty. W piśmie pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w całości, czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy oraz okoliczności faktyczne i dowody. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w zarzutach bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.

 

Istotną kwestią jest również fakt, iż jeżeli pozew wniesiono na urzędowym formularzu, wniesienie zarzutów wymaga również zachowania tej formy. Formularze te powinny być dostępne na stronie sądu, który wydał wyrok lub innego sądu, a na pewno znajdzie je Pani na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Problem tutaj sprowadza się do tego, czy pozew został wniesiony na formularzu, a to może Pani ustalić wyłącznie przeglądając akta sprawy w sądzie, który orzekał w przedmiotowej sprawie.

 

Natomiast jeżeli wgląd do akt nie będzie możliwy w czasie tygodnia, który już z przyczyn oczywistych biegnie, to proszę złożyć zarzuty w zwykłej formie pisemnej – nie na formularzu, a wtedy sąd wezwie Panią do uzupełnienia braków formalnych i wtedy prześle Pani zarzuty we właściwej formie.

 

Zarzuty od nakazu winny być opłacone.

 

Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy – Trzy czwarte części opłaty pobiera się od pozwanego w razie wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym.

 

Wspomniane 3/4 należy obliczyć w ten sposób, iż cała opłata wynosi 5% kwoty, jaką dochodzi powód od Pani, zatem opłatą sądową od zarzutów w niniejszej sprawie będzie kwota stanowiąca 3/4 z 5% kwoty roszczenia powoda.

 

Kwotę ta należy wpłacić w kasie sądu lub można dokonać wpłaty na konto sądu – podane na stronie internetowej. Dowód dokonania wpłaty należy dołączyć do zarzutów.

 

Zgodnie z art. 495 § 1 K.p.c. w razie prawidłowego wniesienia zarzutów przewodniczący wyznacza rozprawę i zarządza doręczenie ich powodowi. Po przeprowadzeniu rozprawy sąd wydaje wyrok, w którym nakaz zapłaty w całości lub w części utrzymuje w mocy albo go uchyla i orzeka o żądaniu pozwu, bądź też postanowieniem uchyla nakaz zapłaty i pozew odrzuca lub postępowanie umarza.

 

Konkretne orzeczenie sądu będzie zależeć od okoliczności konkretnej sprawy.

 

Proszę pamiętać o złożeniu zarzutów w dwóch egzemplarzach.

Skierowanie sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym

Natomiast jeżeli w sprawie został wydany nakaz zapłat w postępowaniu upominawczym, wtedy należy do sądu, który wydał nakaz, skierować sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym.

 

Podstawę powyższego stanowi art. 503 § 1 K.p.c. – Pismo zawierające sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty, a w przypadku nakazu wydanego przez referendarza sądowego – do sądu, przed którym wytoczono powództwo. W piśmie pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w całości, czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, oraz okoliczności faktyczne i dowody. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.

 

Jeżeli pozew wniesiono na urzędowym formularzu, wniesienie sprzeciwu wymaga również zachowania tej formy, czyli tutaj taka sama zasada jak powyżej.

 

W razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc, a przewodniczący wyznacza rozprawę i zarządza doręczenie powodowi sprzeciwu razem z wezwaniem na rozprawę.

 

Nakaz zapłaty traci moc w części zaskarżonej sprzeciwem. Sprzeciw od nakazu zapłaty nie podlega opłacie sądowej. Proszę pamiętać o złożeniu sprzeciwu w dwóch egzemplarzach.

 

W sprzeciwie należy również opisać stan faktyczny, tak jak w zarzutach oraz wskazać, że zaskarża Pani nakaz w całości.

 

Ponadto w sprzeciwie jak i zarzutach należy wnieść o uchylenie nakazu zapłaty i oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie kosztów postępowania sądowego.

 

Dodatkowo pożądanym wydaje się złożenie we wniosku o przywrócenie terminu wniosku o wstrzymanie wykonania orzeczenia sądu w związku z egzekucją prowadzoną przeciwko Pani. W tym celu należy, poza wskazanymi powyżej okolicznościami, załączyć dokumentację wskazującą na prowadzoną przeciwko Pani egzekucję, numer sprawy komorniczej oraz komornika sądowego, który niniejszą egzekucję prowadzi.

 

Niniejszy wniosek proszę oprzeć o treść art. 172 zd. 2 K.p.c. – Zgłoszenie wniosku o przywrócenie terminu nie wstrzymuje postępowania w sprawie ani wykonania orzeczenia. Sąd może jednak, stosownie do okoliczności, wstrzymać postępowanie lub wykonanie orzeczenia. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym. W razie uwzględnienia wniosku sąd może natychmiast przystąpić do rozpoznania sprawy.

 

Zarówno wniosek o przywrócenie terminu jak i wniosek o wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty nie podlegają opłacie.

 

Jeżeli sąd wstrzyma wykonanie orzeczenia, proszę to postanowienie niezwłocznie przedłożyć komornikowi.

 

Uwagi dotyczące sprzeciwu mają również zastosowanie do nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

 

Jeżeli natomiast postępowanie egzekucyjne już się zakończyło, pozostaje Pani skierowanie powództwa do sądu o zapłatę przeciwko powodowi z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia.

 

Wtedy całość roszczenia, która została wyegzekwowana, będzie stanowiła przedmiot Pani roszczenia.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery - siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu