.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zwiększenie opłaty za odbiór śmieci kilka lat wstecz na podstawie ilości zużytej wody

Powołując się na ustawę podatkową, gmina zweryfikowała u mnie wstecznie, bo do roku 2016, ilość zużytej wody i na tej podstawie zwiększyła mi opłaty za wywóz śmieci. Czy ma do tego prawo? Nie zostałem poinformowany, że taka „weryfikacja” trwa i że takie postępowanie zostało wszczęte. Czy gmina nie przekroczyła swoich kompetencji zwiększając mi w ten sposób wpłatę za wywóz śmieci?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zwiększenie opłaty za odbiór śmieci kilka lat wstecz na podstawie ilości zużytej wody

Decyzja w sprawie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gmina postąpiła prawidłowo. Nie przekroczyła swoich uprawnień, nie naruszyła żadnych przepisów, nie miała obowiązku informować o trwaniu postępowania.

 

Stosownie do art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

 

Obowiązek uiszczania opłat za odpady komunalne jak obowiązek podatkowy

Wystarczy zatem brak złożenia deklaracji, by wójt (burmistrz, prezydent) wydał decyzję z mocy prawa. Zgodnie zaś z art. 21 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa – zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania, przy czym § 3 owego przepisu wskazuje jasno, że ilekroć w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że podatnik, mimo ciążącego na nim obowiązku, nie zapłacił w całości lub w części podatku, nie złożył deklaracji albo że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji, albo powstałego zobowiązania nie wykazano, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość zobowiązania podatkowego. Tu również nie ma uzależnienia od spełnienia obowiązku informacyjnego. Wystarczy brak zapłaty podatku (brak złożenia deklaracji), by wydać decyzję wzywającą do zapłaty.

 

Zgodnie z art. 68 § 2 Ordynacji podatkowej, jeżeli podatnik:

 

1) nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego,

2) w złożonej deklaracji nie ujawnił wszystkich danych niezbędnych do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego,

– wówczas to zobowiązanie podatkowe nie powstaje, pod warunkiem że decyzja ustalająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 

Nie doszło więc w Pana przypadku do przedawnienia. Mamy bowiem zachowany termin. Od końca 2016 r. 5 lat minie dopiero z końcem 2021 r.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Postępowanie wszczęte z urzędu co do prawidłowego uiszczania opłaty za odbiór śmieci

Wskazać należy, że nie jest tak, iż nie wiedział Pan o toczącym się postępowaniu co do weryfikacji ilości zużycia podawanych przez Pana. Organ zwrócił się do Pana o wyjaśnienie w ubiegłym roku, jednak Pan nie skorzystał z prawa do wyjaśnienia i udowodnienia swojego stanowiska (słuszności podanych danych dot. zużycia). Trzeba bowiem pamiętać, że stosownie do art. 165 Ordynacji podatkowej – postępowanie podatkowe wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. Wszczęcie postępowania z urzędu następuje w formie postanowienia. Paragraf 4 stanowi zaś, że datą wszczęcia postępowania z urzędu jest dzień doręczenia stronie postanowienia o wszczęciu postępowania. Natomiast znamienny jest § 5, który jasno i wyraźnie informuje, że przepisów § 4 nie stosuje się do postępowania w sprawie m.in. ustalenia zobowiązań podatkowych, które zgodnie z odrębnymi przepisami ustalane są corocznie, jeżeli stan faktyczny, na podstawie którego ustalono wysokość zobowiązania podatkowego za poprzedni okres, nie uległ zmianie.

 

Zatem nie dopatrzyłam się błędu w działaniu organu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć + dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu