Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo do odprawy emerytalnej w przypadku śmierci pracownika

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 13.04.2015

Pracownik nabył prawo do emerytury, ale po pół roku ją zawiesił i wrócił do pracy. Po kilku tygodniach zmarł. Zakład wypłacił odprawę pośmiertną. Czy jego spadkobiercom przysługuje odprawa emerytalna?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej odpowiedzi stanowią przepisy Kodeksu pracy zwanego dalej w skrócie K.p.

 

Poniższa odpowiedź została oparta na Pana pytaniu i jego ocenie prawnej. Z treści Pana pytania wynika, iż próbuje znaleźć Pan rozwiązanie dla następującego problemu. Pracownik przed kilkoma laty nabył prawo do emerytury (potwierdzone decyzją ZUS-u). Świadczenie emerytalne pobierane było przez kilka miesięcy, a następnie na wniosek zostało zawieszone, a to z uwagi na ponowne podjęcie zatrudnienia. W trakcie zatrudnienia pracownik zmarł. Pracodawca wypłacił odprawę pośmiertną, ale odmówił spadkobiercom wypłaty odprawy emerytalnej.

 

Istotny z punktu widzenia Pana interesu jest treść art. 921 § 1 K.p., zgodnie z którym pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

 

Wątpliwości w przedmiotowej sprawie nie budzi fakt, iż zmarły pracownik uzyskał prawo do emerytury. W chwili przejścia na emeryturę pracownik nie ubiegał się o wypłatę odprawy emerytalnej. Nabycie prawa do odprawy uzależnione jest od zrezygnowania ze świadczenia pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, a nie tylko od uzyskania uprawnień emerytalnych lub rentowych.

 

Innymi słowy pracodawca jest zobowiązany do wypłaty odprawy emerytalnej, ale tylko w sytuacji przejścia pracownika na emeryturę. Wykładnia literalna przepisu art. 921 § 1 K.p. nie budzi wątpliwości. Pozwoli Pan, iż ponownie przytoczę odpowiedni fragment przepisu „(…) którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna”. Konieczne jest zatem przejście na emeryturę.

 

W opisanym przez Pana stanie faktycznym należy wyróżnić dwie sytuacje. Pierwsza to sytuacja obecna, będąca następstwem śmierci pracownika. Zgodnie z tym pracownik, mimo iż nabył uprawnienia do emerytury, odpowiednio potwierdzone decyzją ZUS, nie przeszedł na emeryturę, albowiem zmarł w czasie zatrudnienia. Na potwierdzenie powyższego wskazać należy na pogląd przedstawiony w literaturze przedmiotu zgodnie z którym „ustawodawca wymaga, aby ustanie stosunku pracy pozostawało w związku z przejściem na emeryturę lub rentę. Nie wystarcza więc prosty związek czasowy między ustaniem stosunku pracy a rozpoczęciem korzystania z uprawnień emerytalnych lub rentowych. Musi istnieć jeszcze określony związek rzeczowy (funkcjonalny) między tymi faktami” (M. Gersdorf i in., Najnowsze wydanie: Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2008).

 

Mając na uwadze powyższe, odprawa emerytalna nie przysługuje. Inaczej moim zdaniem kształtuje się sytuacja sprzed laty, kiedy to jak wynika z Pana pytania pracownik nabył prawo do emerytury, przeszedł na nią, a dopiero następnie zawiesił jej wypłacanie celem podjęcia na nowo zatrudnienia. Wówczas odprawa emerytalna się należała, a to z tego powodu, że między nabyciem prawa do świadczenia emerytalnego, odpowiednio potwierdzonego decyzją ZUS, a przejściem rozwiązaniem stosunku pracy istniała korelacja czasowa. Pracownik rozwiązał stosunek pracy z uwagi na przejście na emeryturę. Roszczenie o wypłatę odprawy emerytalno-rentowej staje się wymagalne z chwilą ustania stosunku pracy, jeżeli w chwili ustania stosunku pracy uprawnienia pracownika są stwierdzone decyzją organu ubezpieczeniowego.

 

W drugiej sytuacji odprawa emerytalna nie przysługiwałaby wówczas, gdyby pracownik uzyskał decyzję ZUS potwierdzającą jego prawdo do emerytury, zawiesił swoje świadczenie i w dalszym ciągu był zatrudniony. W opisanym przypadku pracownik jednak pobierał emeryturę przez kilka miesięcy, a dopiero następnie ją zawiesił.

 

Odprawa emerytalna jako świadczenie pracownicze przedawnia się z upływem 3 lat od dnia kiedy stała się wymagalna, tj. od dnia rozwiązania stosunku pracy z chwilą przejścia na emeryturę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV plus 8 =

»Podobne materiały

Egzekucja wyroku zasądzającego przywrócenie do pracy

Pracownik przywrócony do pracy (na podstawie prawomocnego wyroku) zgłosił się do zakładu w celu jej podjęcia. Nie został wpuszczony przez ochroniarza, który poinformował go, ze przełożony wniósł w sprawie wniosek o wznowienie postępowania. Jakie roszczenia przysługują powodowi oraz czy możliwa jest

 

Stan nieczynny nauczyciela a okres przedemerytalny

Czy nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny na pół roku przed nabyciem prawa do ochrony emerytalnej nabywa te prawa, jeśli 56. rok życia kończy na kilka dni przed zakończeniem stanu nieczynnego?  

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »