Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podwójna darowizna

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 11.07.2015

W 2006 roku przekazałem córce mieszkanie w formie darowizny. Obecnie córka przekaże mi w formie darowizny to samo mieszkanie, natomiast ja jej przekażę darowiznę pieniężną, którą córka wykorzysta na zakup innego mieszkania. Obie transakcje planowane są w 2013 roku. Czy te transakcje podlegają jakimkolwiek podatkom lub opłatom?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ponieważ jest Pan dla córki najbliższą rodziną, pozostającą w tzw. podatkowej grupie zero, to dokonanie pomiędzy takimi krewnymi zarówno darowizny rzeczowej (np. prawa własności odrębnej nieruchomości lokalowej lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego), jak i darowizny pieniężnej, będzie korzystać z całkowitego zwolnienia podatkowego, po spełnieniu warunków ustawowych. Jedyne koszty, jakie będą łączyć się z darowizną nieruchomości, to koszty sporządzenia aktu notarialnego (taksa notarialna), zależna od podanej przez strony wartości przedmiotu transakcji oraz opłata sądowa za wpis prawa własności w księdze wieczystej (200 zł). O koszty notarialne proszę pytać w wybranej kancelarii, będą one jednak w zasadzie takie same, bo notariusze z reguły pobierają stawkę maksymalną, na jaką pozwala rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.

 

Jak stanowi przepis art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm., zwanej dalej „ustawą”), obowiązujący od dnia 1 stycznia 2007 r., zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki – przyp. aut.), wstępnych (rodzice, dziadkowie – przyp. aut.), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Ponieważ umowa darowizny nieruchomości lub spółdzielczych praw do lokalu wymaga formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności, ad solemnitatem (art. 158 Kodeksu cywilnego), obdarowany jest zwolniony z konieczności zgłaszania darowizny w urzędzie skarbowym, oczywiście z zachowaniem prawa do zwolnienia podatkowego (art. 4a ust. 4 pkt 2 ustawy). Wypis aktu notarialnego przesyła bowiem do urzędu skarbowego notariusz, po sporządzeniu umowy darowizny.

 

Z kolei darowizna środków pieniężnych nie wymaga zachowania żadnej formy prawnej, w tym w szczególności zbędne jest sporządzanie na tę okoliczność umowy w formie aktu notarialnego czy nawet umowy pisemnej. Wystarczające jest bowiem w takim przypadku ustne wyrażenie zgodnych oświadczeń woli przez darczyńcę i obdarowanego oraz przyjęcie pieniędzy. W myśl art. 890 § 1 K.c., umowa darowizny zawarta bez zachowania formy aktu notarialnego jest ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Obowiązek podatkowy w przypadku umowy darowizny, która nie wymaga zachowania formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności, powstaje z chwilą spełnienia przez darczyńcę przyrzeczonego świadczenia (art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy). Aby darowizna niezależnie od kwoty korzystała ze zwolnienia, należy złożyć w urzędzie skarbowym przed upływem pół roku zgłoszenie nabycia (formularz SD-Z2) oraz udokumentować otrzymanie środków pieniężnych na rachunek bankowy, rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym (art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy). Darczyńca zatem nie może przekazać środków w gotówce, „z rąk do rąk”, jeśli obdarowany chce skorzystać z przysługującego mu zwolnienia podatkowego.

 

Kluczowy dla skorzystania ze zwolnienia podatkowego darowizny pieniężnej jest termin półroczny na dokonanie zgłoszenia nabycia, liczony od chwili przekazania środków. Uchybienie temu terminowi prawa materialnego pociąga za sobą trwałą utratę prawa do zwolnienia, bez względu na to, jakie okoliczności po stronie podatnika to spowodowały (choroba, nieznajomość prawa, niewiedza, wypadek losowy etc.). Wielokrotnie taką interpretację przepisów potwierdziło orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jeśli zgłoszenie nie zostanie dokonane, darowizna będzie opodatkowana wedle reguł obowiązujących dla pierwszej grupy podatkowej, czyli ponad kwotę wolną od podatku, która aktualnie wynosi 9637 zł (art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy). Jednocześnie, jeśli kwota darowizny nie przekracza kwoty wolnej od podatku, zgłoszenie nie jest w ogóle wymagane, pod warunkiem że pomiędzy tymi samymi osobami kwota wolna na przestrzeni ostatnich pięciu lat nie zostanie przekroczona także po aktualnej darowiźnie (art. 4a ust. 4 pkt 1 ustawy).

 

Od końca roku 2006, w którym przekazał Pan mieszkanie w darowiźnie córce upłynęło już ponad 5 lat, zatem mogłaby ona teraz także je sprzedać bez konsekwencji w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak stanowi przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie m.in. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeśli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o jakich mowa wyżej – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Darowizna jest czynnością prawną pod tytułem darmym, nieodpłatną, nie łączy się dla darczyńcy z żadnym przysporzeniem majątkowym, zatem nie będzie rodzić obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, nawet gdyby do darowizny zwrotnej doszło przed upływem pięciu lat licząc od końca roku, w którym Pańska córka stała się właścicielką tego lokalu, a więc przed 31 grudnia 2011 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II plus jeden =

»Podobne materiały

Podpisanie darowizny domu pod wpływem alkoholu

Moi rodzice są w nieciekawej sytuacji, gdyż w 1990 r. mój tata pod wpływem alkoholu, nie wiedząc co robi i co podpisuje, podpisał dokument podsunięty przez swojego brata – darowiznę dotyczącą domu, w którym obecnie mieszkamy. Dopiero teraz dowiedział się, że posiadał nie tylko dom po dziadku,

 

Darowizna od rodziców dla córki mającej rozdzielność majątkową

Czy od darowizny w gotówce otrzymanej od rodziców dla córki muszę zapłacić podatek? Czy i w jakim czasie muszę zgłosić ten fakt w urzędzie skarbowym? Czy płacę podatek od darowizny lub wzbogacenia? Czy jak mam rozdzielność majątkową z mężem, to otrzymane pieniądze są w połowie jego własnością? Czy p

 

Darowizna dla osoby niespokrewnionej

Mieszkamy w budynku należącym do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, mamy możliwość wykupu mieszkania. Niedawno sąsiad zaproponował nam, że możemy wykupić jego lokal (on nie ma na to pieniędzy). Oczywiście sąsiad miałby do śmierci mieszkać w swoim mieszkaniu. Czy możliwe jest przekazanie mieszkania w f

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »