.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Remont kanalizacji w budynku wspólnoty - prawa i obowiązki właścicieli lokali

• Data: 08-05-2024 • Autor: Radca prawny Wioletta Dyl

Mieszkam we wspólnocie mieszkaniowej. Od dwóch tygodni nie mogę się porozumieć z sąsiadem w kwestii usunięcia awarii kanalizacji. Nie mogę korzystać z łazienki, ponieważ odpływ jest zatkany. Syfon, który ma pewnie ze 100 lat, znajduje się w mieszkaniu pode mną i wymaga wyczyszczenia lub wymiany. Właściciele tego mieszkania twierdza, że to nie ich sprawa, zrobili sobie podwieszany sufit, uniemożliwiając podjęcie jakichkolwiek czynności serwisowych i nie godzą się na żadne naprawy. Administracja do tej pory nie rozwiązała problemu. Jak przeprowadzić niezbędne naprawy mimo braku zgody sąsiadów?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Remont kanalizacji w budynku wspólnoty - prawa i obowiązki właścicieli lokali

Usunięcie awarii kanalizacji w budynku wspólnoty mieszkaniowej zlokalizowanej w jednym z mieszkań

Niestety, ciągle jeszcze jest bardzo dużo instalacji kanalizacyjnych starego typu z podejściami przez strop od sąsiada z dołu. Jedyne wyjście, to przebudować pion kanalizacyjny w taki sposób, żeby każdy miał podejścia w granicach swojego lokalu. Niestety wiąże się to z „wejściem” na teren sąsiada, jak w Pana przypadku, gdzie syfon zlokalizowany jest poniżej Pańskiego lokalu. I tu znaczenia nabiera dokładne określenie granicy pomiędzy własnością i odpowiedzialnością indywidualnego właściciela a częścią wspólną nieruchomości. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o własności lokali: „Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali”. Zatem wszystko, co nie służy do użytku przez indywidualnego właściciela, jest częścią wspólną. Według tej zasady wszystkie piony wodne i kanalizacyjne w budynku są częścią wspólną nieruchomości. Elementy poziome instalacji w lokalu to indywidualna własność i odpowiedzialność każdego właściciela. W przypadku instalacji kanalizacji część wspólną w obrębie lokalu indywidualnego właściciela stanowi pion kanalizacyjny wraz z trójnikiem na pionie. Wszystkie podejścia pod przybory, urządzenia i wszystkie odcinki poziome są własnością indywidualnego właściciela. Skoro zatem podejście znajduje się u sąsiada z dołu [tak dawniej budowano, inny był poziom wiedzy technicznej, inne materiały, inne stosunki własnościowe (lokale dawniej nie były prywatną własnością), inne obyczaje], to wg sądów należy do części wspólnej i odpowiada za to wspólnota mieszkaniowa.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Na kim spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie należytego stanu kanalizacji w wspólnocie mieszkaniowej?

Odnosząc się do argumentów stron dotyczących tego, na kim spoczywała odpowiedzialność za zapewnienie należytego stanu poziomów, należy stwierdzić, że na gruncie art. 3 ust. 2 u.w.l. poziomy zasadniczo stanowią element wyłącznej własności właściciela lokalu, z którego odprowadzają ścieki, jednakże wobec braku w ustawie uregulowania analogicznego do art. 49 § 1 K.c. przy odpowiednim stosowaniu zasady superficies solo cedit należy przyjmować, iż podłączenia lokali w części znajdującej się poza tymi lokalami, w szczególności odcinki odpływów kanalizacyjnych przebiegające w obrębie lokalu położonego na niższej kondygnacji, stanowią element nieruchomości wspólnej. Jedynie więc ten odcinek poziomu, który znajduje się w obrębie lokalu pozwanych i do którego powinni mieć oni swobodny dostęp, jest przedmiotem ich odrębnej własności.” (Sąd Okręgowy w Krakowie w wyroku z dnia 5.06.2014 r. (sygn. akt II Ca 332/14).

I kolejny wyrok: „Ustawa nie precyzuje granic nieruchomości wspólnej, jednakże w praktyce przyjmuje się, że do nieruchomości wspólnej powinna być zaliczana instalacja wodociągowa od pierwszego zaworu za wodomierzem głównym w budynku do indywidualnego wodomierza służącego do pomiaru zużytej wody w lokalu a instalacja kanalizacyjna do pierwszej studzienki rewizyjnej w tym piony a także instalacja w pomieszczeniach wspólnych, podłączenia lokali w części znajdującej się poza tymi lokalami i syfony stropowe, lecz z wyłączeniem odcinków służących poszczególnym lokalom i znajdujących się w obrębie tych lokali a także zewnętrzne i wewnętrzne rury spustowe. Postuluje się też, aby do nieruchomości wspólnej zaliczać także odcinki odpływów kanalizacyjnych znajdujące się poza obsługiwanymi lokalami, tj. w lokalu na niższej kondygnacji, podobnie jak i syfony stropowe gdyż elementy te nie mogą być wymieniane przez tego właściciela, który z nich korzysta bez konieczności uzgadniania z mieszkańcem niższej kondygnacji” (Sąd Apelacyjny w Szczecinie, wyrok z dnia 13.03.2013 r. sygn.akt I ACa 872/12).

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Usuwanie awarii w odcinkach odpływów kanalizacyjnych znajdujących się poza lokalem właściciela

Jak widać, sądy są skłonne uznawać, że odcinki odpływów kanalizacyjnych znajdujących się poza lokalem właściciela powinny należeć do nieruchomości wspólnej, ale należy liczyć się z tym, że WM uzna, iż należy on do Pana. Jednak w przypadku jakichkolwiek wątpliwości WM winna interpretować przepisy z uwzględnieniem interesu jej członków, przy poszanowaniu zasad współżycia społecznego, prawa sąsiedzkiego, przyjętych standardów i zwyczajów, a także obowiązujących zasad i reguł bezpiecznej eksploatacji budynku, zatem tak czy inaczej jest to sprawa WM.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy: „Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności wydatki na remonty i bieżącą konserwację”. Ponadto zgodnie z art. 13 ust. 2: „Na żądanie zarządu właściciel lokalu jest obowiązany zezwalać na wstęp do lokalu, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje.”.

Odmowa udostępnienia lokalu wspólnocie mieszkaniowej która chce przeprowadzić usunięcie usterki

Wyliczenie przypadków, w których właściciel lokalu jest zobowiązany zezwalać na wstęp do lokalu na żądanie zarządu (zarządcy) wspólnoty mieszkaniowej (art. 13 ust 2 u.w.l.) ma charakter wyczerpujący, a istnienie przesłanek wymienionych w tym przepisie (konieczność przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomościach wspólnych, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje) w celu ochrony interesów pozostałych właścicieli lokali, musi być wykazane i weryfikowalne. Wspólnota może dochodzić wykonania obowiązku udostępnienia lokalu przez właściciela w trybie procesu o nakazanie. Artykuł 13 ust. 2 ustawy – będący ograniczeniem praw właścicielskich właścicielem lokalu – stanowi zarazem materialną podstawę roszczenia wspólnoty w warunkach zaistnienia jednej z przesłanek tego przepisu. A zatem w razie odmowy spełnienia obowiązku udostępniania lokalu, wspólnocie mieszkaniowej przysługuje wyłącznie roszczenie o nakazanie przez sąd udostępnienia lokalu w celu wykonania czynności, o których mowa w art. 13 ust. 2 u.w.l. Uchwały właścicieli lokali dotyczyć mogą bowiem jedynie nieruchomości wspólnej i spraw z nią związanych, a nie mogą ingerować w prawa odrębnej własności lokali.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Upoważnienie do przeprowadzenie remontu w mieszkaniu wspólnoty mieszkaniowej

Co do sąsiada: fundując sobie podwieszany sufit winien liczyć się z tym, że odcina Panu możliwość dotarcia do podejścia. Zatem może się tak zdarzyć, że kosztem demontażu i ponownego montażu on zostanie obciążony. Tak czy inaczej sprawa należy do WM. Zatem rekomendowałabym Panu ponowić pismo do zarządcy nieruchomości, w którym opisałby Pan przedmiotową sprawę i którym wyznaczyłby Pan termin, w jakim oczekuje na stosowną odpowiedź. Pismo proszę wysłać za potwierdzeniem odbioru, sugeruję też sporządzenie dokumentacji, np. w postaci zdjęć łazienki, rur itp. Dodatkowo mógłby się Pan zwrócić do WM o podjęcie uchwały w celu przeprowadzenie remontu. W razie niekorzystnego obrotu sprawy można byłoby ją na podstawie art. 25 ust. 1 u.o.w.l. zaskarżyć do sądu. Jeżeli natomiast WM nie zechce podjąć takiej uchwały, to nie ma możliwości zmuszenia jej do tego nawet za pośrednictwem sądu. Jedyne, co w takiej sytuacji można uczynić, to wystąpić do sądu o upoważnienie do przeprowadzenia remontu samodzielnie, po czym miałby Pan prawo ubiegać się o rozliczenie kosztów od pozostałych członków wspólnoty (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 07.02.2002 r. (sygn. akt I CKN 489/00).

Można też spróbować załatwić tę sprawę na drodze administracyjnoprawnej, tj. zgłosić ją we właściwym inspektoracie nadzoru budowlanego – o tym, kto ma roboty wykonać, zdecyduje organ z urzędu w drodze decyzji. Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego: właściwy organ nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości – określając termin wykonania tego obowiązku – w przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany jest w nieodpowiednim stanie technicznym.

Jest jeszcze jedno wyjście, o ile ma Pan mieszkanie ubezpieczone, mianowicie zgłosić np. zalanie. Firma ubezpieczeniowa wypłaci odszkodowanie, niemniej w następstwie będzie je egzekwować od wspólnoty. Może to WM czegoś na przyszłość nauczy.

Przykłady

Konflikt z sąsiadem dotyczący cieknącego syfonu

Jan Kowalski, mieszkający na drugim piętrze, od kilku tygodni boryka się z problemem przeciekającego syfonu, który znajduje się w mieszkaniu jego sąsiada z piętra niżej. Mimo próśb i wyjaśnień, że awaria wpływa na komfort jego życia oraz powoduje uszkodzenie jego łazienki, sąsiad odmawia współpracy. Zgodnie z regulaminem wspólnoty mieszkaniowej, instalacje kanalizacyjne przechodzące przez stropy są wspólną odpowiedzialnością, jednakże Jan napotyka opór w uzyskaniu zgody na naprawę.

 

Zgromadzenie wspólnoty w sprawie awarii kanalizacyjnej

Na kolejnym zgromadzeniu wspólnoty mieszkaniowej, Elżbieta Nowak przedstawiła problem zatkanych rur w jej kuchni, które znajdują się w przestrzeniach wspólnych budynku. Podczas dyskusji na temat odpowiedzialności za naprawy, niektórzy mieszkańcy argumentowali, że każdy powinien zajmować się tylko tymi częściami instalacji, które znajdują się w granicach jego własnego lokalu. Jednakże, po dłuższej debacie i konsultacji z dokumentacją budynku, wspólnota postanowiła podjąć działania naprawcze jako zbiorową odpowiedzialność, opierając się na zasadach zarządzania nieruchomościami wspólnymi.

 

Interwencja prawna w przypadku odmowy dostępu do lokalu

Michał Dobrowolski, stojąc przed problemem zalanego mieszkania spowodowanego awarią kanalizacji w lokalu nad nim, napotykał na odmowę ze strony sąsiada, który blokował dostęp do jego mieszkania celem przeprowadzenia napraw. Po wielu bezowocnych próbach negocjacji, Michał zdecydował się na działanie prawne. Złożył wniosek do sądu o wydanie nakazu zezwalającego na dostęp do mieszkania sąsiada, opierając się na artykule 13 ust. 2 ustawy o własności lokali, który mówi o obowiązku zezwolenia na wstęp do lokalu w przypadku niezbędnych napraw. Ostatecznie, sąd wydał nakaz, co umożliwiło przeprowadzenie niezbędnych prac naprawczych.

Podsumowanie

W artykule omówiono problematykę odpowiedzialności za naprawy instalacji kanalizacyjnych w kontekście wspólnot mieszkaniowych. Zwrócono uwagę na potrzebę klarownego określenia, które elementy instalacji są własnością indywidualną, a które należą do części wspólnych budynku. Podkreślono także znaczenie współpracy między mieszkańcami oraz rolę zarządu wspólnoty w zarządzaniu i rozwiązywaniu problemów z infrastrukturą, co jest kluczowe dla zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom nieruchomości.

Oferta porad prawnych

Czy masz problemy z zarządzaniem wspólnotą mieszkaniową lub konflikty dotyczące odpowiedzialności za naprawy? Skorzystaj z naszych usług doradztwa prawnego online, które obejmują pomoc w sporządzaniu pism oraz konsultacje, aby szybko i skutecznie rozwiązać Twoje problemy prawne. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali - Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388
4. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 5.06.2014 r., sygn. akt II Ca 332/14
5. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 13.03.2013 r., sygn.akt I ACa 872/12
6. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 07.02.2002 r., sygn. akt I CKN 489/00

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Wioletta Dyl

Radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego, nowych technologii, ochrony danych osobowych, a także prawa konkurencji, podatkowego i pracy. Zajmuje się również sporządzaniem regulaminów oraz umów, szczególnie z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego, które jest jej pasją. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie prawne, obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu