.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Mandat za brak biletu dla osoby niepełnoletniej

• Data: 10-04-2024 • Autor: Radca prawny Małgorzata Rybarczyk

Moja siedemnastoletnia córka dostała mandat za jazdę autobusem bez biletu. Dostałam od zakładu komunikacji miejskiej wezwanie, z którego wynika, że to ja powinnam uiścić należność. Córka stwarza spore problemy wychowawcze i nie chcę regulować za nią jej długów. Czy faktycznie jako matka mam obowiązek zapłaty mandatu za niepełnoletnie dziecko?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Mandat za brak biletu dla osoby niepełnoletniej

Czy rodzic ma obowiązek zapłaty mandatu za niepełnoletnie dziecko?

W mojej ocenie nie ma Pani obowiązku zapłaty za niepełnoletnie dziecko mandatu otrzymanego w związku z jazdą „na gapę” środkami komunikacji miejskiej.

 

Zgodnie z art. 15 Kodeksu cywilnego (w skrócie: K.c.): „Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście, oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo”. Zdolność do czynności prawnych (pojęcie niezdefiniowane w K.c.) – to możność nabywania praw i obowiązków z zakresu prawa cywilnego własnym działaniem (we własnym imieniu). Oznacza to, że osoba mająca zdolność do czynności prawnych może swym własnym działaniem nabywać i tracić prawa oraz zaciągać zobowiązania – ogólnie rzecz ujmując, wywoływać skutki prawne w drodze czynności prawnych.

 

Dodatkowo art. 20 K.c. stanowi, że osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Powszechnie przyjmuje się, że korzystanie z usług komunikacji miejskiej stanowi właśnie umowę powszechnie zawieraną w drobnych sprawach życiowych. W związku z tym to samo dziecko staje się stroną tej umowy i ponosi odpowiedzialność za jej zawarcie. Uważam, że właśnie w oparciu o te przepisy ma Pani prawo odmówić zapłaty kary za córkę.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Żądanie przewoźnika miejskiego zapłaty mandatu za niepełnoletnie dziecko

Proszę również pamiętać, że zgodnie z art. 77 prawa przewozowego roszczenie zakładu transportowego o zapłatę mandatu przedawnia się z upływem roku. Termin ten należy liczyć od końca terminu widniejącego na mandacie, w trakcie którego „gapowicz” powinien zapłacić nałożoną karę.

Zakłady przewozu miejskiego żądając zapłaty od rodziców osoby, która ukończyła 13 lat, lecz nie uzyskała pełnoletności, wywodzą swoje prawo z dwóch źródeł: z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu cywilnego.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy (w skrócie: K.r.o.) mówi, że dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską (art. 92, 95 § 1 oraz 98 § 1). Zdaniem zakładów oznacza to, że do dnia, gdy nie dziecko nie osiągnie 18 lat, to na rodzicach ciążą zarówno obowiązki wychowawcze, jak i odpowiedzialność za jego czyny i działania.

Kodeks cywilny zaś w art. 427 stanowi: „Kto z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązany do nadzoru nad osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można, ten obowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej przez tę osobę, chyba że uczynił zadość obowiązkowi nadzoru albo że szkoda byłaby powstała także przy starannym wykonywaniu nadzoru. Przepis ten stosuje się również do osób wykonywających bez obowiązku ustawowego ani umownego stałą pieczę nad osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można”.

Jednakże w Pani przypadku, gdy córka ma niemal 18 lat i jej rozwój umysłowy jest prawidłowy, nie sposób uznać, że nie ponosi ona winy za swoje zachowanie, a tym samym nie sposób stwierdzić, że jest Pani zobowiązana do naprawienia szkody powstałej w związku z korzystaniem przez córkę z komunikacji miejskiej bez zapłaty (czyli zapłaty mandatu za niepełnoletnie dziecko).

Z chwilą, gdy córka ukończy 18 lat, będzie miała pełną zdolność do czynności prawnych. Od tego dnia będzie już całkowicie samodzielnie ponosić odpowiedzialność za wszelkie swoje zobowiązania i żaden z jej dłużników nie będzie miał roszczenia do Pani, chyba że poręczy jej Pani zobowiązanie. Do tego momentu nie ma Pani możliwości prawnego zabezpieczenia się przed roszczeniami aktualnych wierzycieli córki o zapłatę jej zobowiązań.

Tak więc obecnie powinna Pani odpisać zakładowi komunikacji, że po pierwsze żąda wskazania podstawy prawnej roszczenia. Gdy podstawa zostanie wskazana, należy odpisać kolejny raz, że odmawia Pani zapłaty z uwagi na przepisy, które wskazałam Pani powyżej. Jeżeli nie musiała Pani pokwitować odbioru listu, to może Pani nawet zignorować pierwsze wezwanie zakładu i czekać do kolejnego wezwania, to zakład bowiem musi wykazać, że wezwanie do Pani dotarło. Takie działania pozwolą Pani przeciągnąć sprawę zapłaty mandatu w czasie, najprawdopodobniej do chwili uzyskania pełnoletności przez córkę.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykłady

Przykład 1 - Przekroczenie prędkości rowerem

Marcin, czternastolatek, wracając ze szkoły rowerem, przekroczył prędkość w strefie zamieszkania, co zostało zarejestrowane przez policyjny radar. Policja wystawiła mandat za przekroczenie prędkości. Kiedy rodzice Marcina otrzymali wezwanie do zapłaty, zastanawiali się, czy ponieważ Marcin jest niepełnoletni, to czy rzeczywiście to na nich ciąży obowiązek pokrycia mandatu. Rozważając sytuację, rodzice postanowili skonsultować się z prawnikiem, który wskazał na odpowiedzialność Marcina jako osoby ograniczone zdolne do czynności prawnych, a także na możliwość odmowy zapłaty mandatu z uwagi na wiek chłopca i charakter czynu, który można uznać za drobną sprawę życiową.

 

Przykład 2 - Graffiti na przystanku autobusowym

Siedemnastoletnia Kasia została przyłapana na malowaniu graffiti na ścianie przystanku autobusowego. Za swoje działanie otrzymała mandat od straży miejskiej. Jej rodzice, zaskoczeni otrzymanym wezwaniem do zapłaty, poczuli frustrację, ponieważ Kasia nie po raz pierwszy naruszała zasady społeczne. Pomimo początkowej chęci zapłacenia kary, aby uniknąć dalszych konsekwencji, postanowili zbadać, czy mają prawną podstawę do odmowy zapłaty. Z pomocą prawnika ustalili, że jako Kasia jest niepełnoletnia, ale posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, może ponosić odpowiedzialność za własne działania, co umożliwiło im podjęcie decyzji o niepłaceniu mandatu.

 

Przykład 3 - Nieuprawnione korzystanie z karty miejskiej

Piotr, szesnastoletni uczeń, został złapany na korzystaniu z karty miejskiej należącej do jego starszego brata. Inspektor kontroli biletów nałożył na niego mandat za nieuprawnione korzystanie ze zniżki. Kiedy rodzice Piotra zostali poinformowani o zdarzeniu, ich pierwszą myślą było uregulowanie mandatu, aby uniknąć problemów. Jednak, po dokładniejszym zapoznaniu się z przepisami, dowiedzieli się, że mogą kwestionować obowiązek zapłaty mandatu, argumentując, że Piotr, mimo że niepełnoletni, posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych i samodzielnie ponosi konsekwencje swoich czynów. W efekcie zdecydowali się na dialog z przewoźnikiem, mając na celu wyjaśnienie sytuacji i uniknięcie płacenia mandatu.

Podsumowanie

Artykuł omawia sytuację, w której rodzice są wezwani do zapłaty mandatu nałożonego na ich niepełnoletnie dziecko, wyjaśniając prawną podstawę, na której mogą opierać swoją decyzję o odmowie zapłaty. Zgodnie z polskim prawem, osoby niepełnoletnie, mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą samodzielnie ponosić odpowiedzialność za niektóre czyny, w tym za naruszenia porządku prawnego. Rodzice mogą więc, powołując się na odpowiednie przepisy prawa cywilnego, odmówić zapłaty mandatu, co podkreśla ważność zrozumienia prawnych aspektów wychowawczych i odpowiedzialności niepełnoletnich.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz wsparcia prawnego w sprawach dotyczących mandatów dla niepełnoletnich? Skorzystaj z naszych porad prawnych online oraz profesjonalnego przygotowania pism, aby skutecznie zarządzać roszczeniami i ochronić swoje prawa jako rodzic. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Małgorzata Rybarczyk

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas pracy w łódzkich kancelariach radcowskich oraz na licznych szkoleniach, w tym z zakresu amerykańskiego prawa handlowego. W kręgu jej zainteresowań znajduje się prawo cywilne, prawo handlowe (w tym prawo internetowe) oraz międzynarodowe umowy prawne i wymiana handlowa. Obecnie prowadzi własną kancelarię oraz występuje przed sądami, reprezentując naszych klientów.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu