.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dwie umowy o pracę a zajęcie komornicze

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 20.08.2014 • Zaktualizowane: 18.01.2021

Pracownik zatrudniony na 1/2 etatu jest obciążony zajęciem komorniczym niealimentacyjnym. Niedawno podpisał drugą umowę o pracę (na cały etat) z tym samym pracodawcą. Jak traktować te umowy? Oddzielnie czy łącznie? Jak prawidłowo dokonać potrąceń?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dwie umowy o pracę a zajęcie komornicze

Dwie umowy o pracę z tym samym pracodawcą

Żaden przepis prawa pracy nie zabrania zawarcia dwóch stosunków pracy z jednym pracodawcą.

Zagadnienie to znajduje rozwiązanie w Kodeksie postępowania cywilnego oraz w Kodeksie pracy. Stosownie do Kodeksu postępowania cywilnego:


„Art. 833. § 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy.

(…)
Art. 834. Dochody wymienione w artykule poprzedzającym oblicza się wraz ze wszystkimi dodatkami i wartością świadczeń w naturze, lecz po potrąceniu podatków i opłat należnych z mocy ustawy.


Art. 835. Jeżeli dłużnik otrzymuje dochody z kilku źródeł, podstawę obliczenia stanowi suma wszystkich dochodów”.

Stosunek pracy jest w rozumieniu K.p.c. jednym źródłem przychodu, niezależnie od liczby zawartych umów o pracę oraz liczby pracodawców.

Kwota wynagrodzenia wolna od potrąceń

Natomiast Kodeks pracy wskazuje:

„Art. 871. § 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:


1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

(…)
§ 2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone w § 1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy”.

Osoba u Państwa zatrudniona otrzymuje wynagrodzenie za pracę na podstawie dwóch umów. Łącznie zatrudniona jest w wymiarze półtora etatu.


Przepisy mówią o kwocie wolnej od zajęcia w odniesieniu tylko do całego i jednego etatu.


Ponadto przepisy nie pozwalają na odrębne traktowanie wynagrodzenia w razie zawarcia dwóch umów o pracę. To jest cały czas wynagrodzenie pracownika za pracę.


W PIT-11 nie jest to wskazane jako odrębne źródła dochodu pracownika, ale jest to sumowane. Tak samo dla celów ubezpieczeniowych naliczana jest składka od całości wynagrodzenia z obydwu umów łącznie.

Dwie umowy o pracę a zajęcie komornicze

Dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik wzywa ponadto pracodawcę, aby w ciągu tygodnia przedstawił za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytułów.


Jak widać, tutaj także jest mowa o wynagrodzeniu za pracę oraz innych tytułach (zlecenie, dzieło).


Nie ma mowy o tym, że jak są dwie umowy, to wynagrodzenie należy traktować oddzielnie.

W zaistniałej sytuacji należy potraktować to łącznie i dopiero od całej sumy dokonać obliczenia kwoty wolnej od zajęcia (dla jednego etatu) oraz potrącenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III + II =

30.05.2019

Umowa o dzieło nie jest umową ze stosunku pracy, więc nie podlega zajęciu na podstawie zajęcia wynagrodzenia za pracę. W umowie o dzieło nie występuje stosunek pracy. Zajęcie musiałoby dotyczyć konkretnie tej formy umowy.

Tomasz

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »