.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Dwie umowy o pracę a komornik

• Data: 19-04-2024 • Autor: Bogusław Nowakowski

Pracownik zatrudniony na 1/2 etatu jest obciążony zajęciem komorniczym niealimentacyjnym. Niedawno podpisał drugą umowę o pracę (na cały etat) z tym samym pracodawcą. Jak traktować te umowy? Oddzielnie czy łącznie? Jak prawidłowo dokonać potrąceń?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Dwie umowy o pracę a komornik

Dwie umowy o pracę z tym samym pracodawcą

Żaden przepis prawa pracy nie zabrania zawarcia dwóch stosunków pracy z jednym pracodawcą.
Zagadnienie to znajduje rozwiązanie w Kodeksie postępowania cywilnego oraz w Kodeksie pracy. Stosownie do Kodeksu postępowania cywilnego:„Art. 833. § 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy.

(…)
Art. 834. Dochody wymienione w artykule poprzedzającym oblicza się wraz ze wszystkimi dodatkami i wartością świadczeń w naturze, lecz po potrąceniu podatków i opłat należnych z mocy ustawy. Art. 835. Jeżeli dłużnik otrzymuje dochody z kilku źródeł, podstawę obliczenia stanowi suma wszystkich dochodów”.
Stosunek pracy jest w rozumieniu K.p.c. jednym źródłem przychodu, niezależnie od liczby zawartych umów o pracę oraz liczby pracodawców.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Kwota wynagrodzenia wolna od potrąceń

Natomiast Kodeks pracy wskazuje:
Art. 871. § 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

(…)
§ 2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone w § 1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy”.
Osoba u Państwa zatrudniona otrzymuje wynagrodzenie za pracę na podstawie dwóch umów. Łącznie zatrudniona jest w wymiarze półtora etatu.

Przepisy mówią o kwocie wolnej od zajęcia w odniesieniu tylko do całego i jednego etatu.

Ponadto przepisy nie pozwalają na odrębne traktowanie wynagrodzenia w razie zawarcia dwóch umów o pracę. To jest cały czas wynagrodzenie pracownika za pracę.

W PIT-11 nie jest to wskazane jako odrębne źródła dochodu pracownika, ale jest to sumowane. Tak samo dla celów ubezpieczeniowych naliczana jest składka od całości wynagrodzenia z obydwu umów łącznie.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Dwie umowy o pracę a zajęcie komornicze

Dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik wzywa ponadto pracodawcę, aby w ciągu tygodnia przedstawił za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytułów.

Jak widać, tutaj także jest mowa o wynagrodzeniu za pracę oraz innych tytułach (zlecenie, dzieło).

Nie ma mowy o tym, że jak są dwie umowy, to wynagrodzenie należy traktować oddzielnie.

W zaistniałej sytuacji należy potraktować to łącznie i dopiero od całej sumy dokonać obliczenia kwoty wolnej od zajęcia (dla jednego etatu) oraz potrącenia.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

Przykład 1 - Zajęcie komornicze w przypadku dwóch umów o pracę

Ania pracuje na pół etatu jako asystentka administracyjna i niedawno podjęła dodatkową pracę na pełny etat w tej samej firmie, na innym stanowisku. Otrzymała zajęcie komornicze na wynagrodzenie z pierwszej umowy. Komornik, po otrzymaniu informacji o drugiej umowie, postanowił skonsolidować jej dochody z obu źródeł. Obliczenie kwoty wolnej od zajęcia komorniczego zostało przeprowadzone na podstawie łącznej kwoty obu wynagrodzeń, biorąc pod uwagę jej pełne zatrudnienie na 1,5 etatu.

 

Przykład 2 - Dwie umowy i różne rodzaje wynagrodzenia

Bartek jest zatrudniony na umowę o pracę na 1/2 etatu jako grafik komputerowy, a także podpisał drugą umowę na pełen etat jako menadżer projektu. Jego wynagrodzenie obejmuje zarówno stałą pensję, jak i premie za projekty. Kiedy na jego wynagrodzenie nałożono zajęcie komornicze, pracodawca, zgodnie z przepisami, zsumował jego całość dochodów z obu umów, włączając premie, i na tej podstawie dokonał potrącenia, respektując przepisy dotyczące kwoty wolnej od potrąceń.

 

Przykład 3: Skomplikowane potrącenia przy dwóch umowach

Celina, zatrudniona na pół etatu jako recepcjonistka oraz na cały etat w dziale marketingu, otrzymała zajęcie komornicze z tytułu długów niealimentacyjnych. Pomimo że jej dwa stanowiska wiązały się z różnymi zadaniami i odpowiedzialnościami, obie umowy były traktowane jako jedno źródło dochodu. Komornik zażądał od pracodawcy zestawienia wynagrodzeń z ostatnich trzech miesięcy, włączając w to wszystkie formy wynagrodzeń (podstawowe, bonusy, dodatki) z obu umów, aby właściwie obliczyć kwotę podlegającą zajęciu.

Podsumowanie

W przypadku posiadania przez pracownika dwóch umów o pracę z tym samym pracodawcą, dochody z obu umów są traktowane łącznie w kontekście zajęcia komorniczego. Przepisy prawa wymagają, aby pracodawca sumował wynagrodzenie z wszystkich źródeł pracownika przy obliczaniu kwoty podlegającej potrąceniom. Takie podejście ma na celu właściwe zastosowanie zasad dotyczących kwoty wolnej od potrąceń, co gwarantuje, że wszystkie potrącenia są dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz pomocy w zrozumieniu skomplikowanych przepisów dotyczących zajęć komorniczych przy wielu umowach o pracę? Skontaktuj się z nami, aby otrzymać profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296
2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Bogusław Nowakowski

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny od 1993 r., redaktor merytoryczny periodyku „Teczka spółki z o.o.”, autor wielu publikacji i właściciel kancelarii prawnej. Specjalizuje się głównie w prawie handlowym (spółki kapitałowe, zwłaszcza spółki z o.o. – odpowiedzialność członków spółek, operacje na udziałach spółek), prawie spadkowym oraz rodzinnym (rozwody i podziały majątkowe: małżeńskie, spadkowe, współwłasności).


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu