Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dwie umowy o pracę a zajęcie komornicze

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 20.08.2014

Pracownik zatrudniony na 1/2 etatu jest obciążony zajęciem komorniczym niealimentacyjnym. Niedawno podpisał drugą umowę o pracę (na cały etat) z tym samym pracodawcą. Jak traktować te umowy? Oddzielnie czy łącznie? Jak prawidłowo dokonać potrąceń?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Żaden przepis prawa pracy nie zabrania zawarcia dwóch stosunków pracy z jednym pracodawcą.

Zagadnienie to znajduje rozwiązanie w Kodeksie postępowania cywilnego oraz w Kodeksie pracy. Stosownie do Kodeksu postępowania cywilnego:


„Art. 833. § 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy.

(…)
Art. 834. Dochody wymienione w artykule poprzedzającym oblicza się wraz ze wszystkimi dodatkami i wartością świadczeń w naturze, lecz po potrąceniu podatków i opłat należnych z mocy ustawy.


Art. 835. Jeżeli dłużnik otrzymuje dochody z kilku źródeł, podstawę obliczenia stanowi suma wszystkich dochodów”.

Stosunek pracy jest w rozumieniu K.p.c. jednym źródłem przychodu, niezależnie od liczby zawartych umów o pracę oraz liczby pracodawców.

Natomiast Kodeks pracy wskazuje:

„Art. 871. § 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:


1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

(…)
§ 2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone w § 1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy”.

Osoba u Państwa zatrudniona otrzymuje wynagrodzenie za pracę na podstawie dwóch umów. Łącznie zatrudniona jest w wymiarze półtora etatu.


Przepisy mówią o kwocie wolnej od zajęcia w odniesieniu tylko do całego i jednego etatu.


Ponadto przepisy nie pozwalają na odrębne traktowanie wynagrodzenia w razie zawarcia dwóch umów o pracę. To jest cały czas wynagrodzenie pracownika za pracę.


W PIT-11 nie jest to wskazane jako odrębne źródła dochodu pracownika, ale jest to sumowane. Tak samo dla celów ubezpieczeniowych naliczana jest składka od całości wynagrodzenia z obydwu umów łącznie.

Dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik wzywa ponadto pracodawcę, aby w ciągu tygodnia przedstawił za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytułów.


Jak widać, tutaj także jest mowa o wynagrodzeniu za pracę oraz innych tytułach (zlecenie, dzieło).


Nie ma mowy o tym, że jak są dwie umowy, to wynagrodzenie należy traktować oddzielnie.

W zaistniałej sytuacji należy potraktować to łącznie i dopiero od całej sumy dokonać obliczenia kwoty wolnej od zajęcia (dla jednego etatu) oraz potrącenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV + dwa =

30.05.2019

Umowa o dzieło nie jest umową ze stosunku pracy, więc nie podlega zajęciu na podstawie zajęcia wynagrodzenia za pracę. W umowie o dzieło nie występuje stosunek pracy. Zajęcie musiałoby dotyczyć konkretnie tej formy umowy.

Tomasz

»Podobne materiały

Wyjazd z dziećmi za granicę bez wiedzy ojca

Jakie konsekwencje prawne poniesie matka wyjeżdżając z dziećmi za granicę bez powiadomienia o tym ich ojca? Dzieci mają paszporty, na które oboje rodzice wyrazili zgodę.

 

Pozew o zaspokajanie potrzeb rodziny

Jestem przed rozwodem z wyznaczonym terminem. Moja żona wystąpiła do sądu o częściową wypłatę należności z mojego dochodu do swoich rąk i termin rozprawy o zaspokajanie potrzeb rodziny wyznaczono przed rozprawą rozwodową. Czy jest możliwość, by obie sprawy były rozpatrywane na rozprawie rozwodowej?

 

Zajęcie komornicze przychodu z najmu

Jestem właścicielem lokalu użytkowego (spłacam kredyt hipoteczny), wynajmuję go i przychód z najmu to obecnie mój jedyny dochód. Otrzymałem pismo od komornika (dotyczące innego kredytu), że zajmuje on całą sumę za dzierżawę, by spłacić mojego wierzyciela. Wynajmujący zgadza się płacić odstępne na rę

 

Zrzeczenie się części spadku na rzecz córki

Po śmierci rodziców pozostała działka. Postępowanie zostało przeprowadzone, łączne w czworo z rodzeństwem jesteśmy właścicielami działki. Teraz chcemy ją podzielić, niestety jeden brat się nie godzi, dlatego złożyłem wniosek do sądu (mamy podział geodety). Czy mogę w tym momencie zrzec się mojej czę

 

Jak bronić się przed wymeldowaniem?

Otrzymałam pismo z urzędu, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wymeldowania mnie z mojego domu rodzinnego. Wniosek złożyła moja siostra. Ja obecnie pomieszkuję w nieukończonym domu, oczywiście tymczasowo, bo dom jeszcze nie jest oddany do użytku. Może się tak zdarzyć, że nie uda mi się w najb

 

Dywidendy po zmianie właściciela udziałów w spółce

Trzy lata temu nabyłem od taty udziały w spółce. Komu należy się dywidenda z zysku z ubiegłych lat (przez pewien okres udziały posiadał tata, a później ja)? Jak to wygląda od strony prawnej?

 

Zleceniobiorca delegowany do pracy za granicą a ulga w podatku dochodowym

Czy mimo brzmienia art. 21 ustawy PDOF możemy traktować zleceniobiorców jak oddelegowanych do pracy za granicą pracowników i zastosować ulgę w podatku dochodowym w wysokości 30% diety za każdy dzień przebywania? W licznych opracowaniach, także ZUS-u, używa się nazewnictwa „pracownik oddelegowa

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »