Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 07.01.2011

Autor: Łukasz Poczyński

Obowiązek uczęszczania na lekcje etyki lub religii

Czy niepełnoletni licealista ma obowiązek uczęszczania na lekcje etyki lub religii?

 

Zajęcia z religii organizowane są w przedszkolach i szkołach na zasadach i warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

 

Warto w tym miejscu przytoczyć treść § 1 powyższego rozporządzenia, zgodnie z którym:

 

1. „W publicznych przedszkolach organizuje się, w ramach planu zajęć przedszkolnych, naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych). W publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, zwanych dalej «szkołami», organizuje się w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki:

 

  1. w szkołach podstawowych i gimnazjach – na życzenie rodziców (opiekunów prawnych),
  2. w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych – na życzenie bądź rodziców (opiekunów prawnych), bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu religii i etyki decydują sami uczniowie.

 

2. Życzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wyrażane w najprostszej formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione”.

 

Zgodnie z powyższym przepisem w przypadku osób niepełnoletnich decyzję o uczęszczaniu na religię podejmują ich rodzice, zaś po ukończeniu 18 lat decyzja należy do samych zainteresowanych. Zgodnie ze stanem prawnym deklaracja uczestnictwa jest pozytywna, czyli jej złożenie jest konieczne, by uczestniczyć w tych zajęciach. W rzeczywistości jednak bardzo często w szkołach spotyka się praktykę stosowania oświadczeń negatywnych, czyli wymagania ich od osób, które nie chcą uczęszczać na ten przedmiot, lub zbierania ich od wszystkich. Rozporządzenie określa, że oświadczenie takie może być wyrażone w najprostszej formie i nie musi być odnawiane w kolejnych latach; może natomiast zostać zmienione, nic więc nie stoi na przeszkodzie, by dokonać tego w trakcie roku szkolnego, np. po osiągnięciu pełnoletniości.

 

Szkoła organizuje zajęcia z etyki, jeśli w ramach jednej klasy zgłosi się na nią nie mniej niż 7 uczniów. Jeśli wymóg ten nie zostanie spełniony, zajęcia powinny zostać zorganizowane w grupie międzyklasowej. Zasady składania oświadczeń o uczęszczaniu na nią są takie same jak w przypadku religii.

 

Z pytania wynika, że chodzi o ucznia niepełnoletniego – w związku z tym decyzję podejmują rodzice. Jeśli rodzice nie chcą, aby ich dziecko uczęszczało na lekcję religii, wówczas konieczne jest ich oświadczenie w tej kwestii – może być to oświadczenie w formie pisemnej.

 

Zgodnie z § 1 ust. 2 powołanego wcześniej rozporządzenia, wola taka jest wyrażana w najprostszej formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.

 

Co do etyki, to szkoła ma obowiązek zorganizowania takich zajęć, jeśli taką chęć wyrażą rodzice uczniów bądź sami uczniowie.

 

Zgodnie natomiast z § 3 ust. 3 przedmiotowego rozporządzenia szkoła jest obowiązana zapewnić w czasie trwania lekcji religii lub etyki opiekę lub zajęcia wychowawcze uczniom, którzy nie korzystają z nauki religii lub etyki w szkole.

 

Z powyższego wynika, że uczeń nie ma obowiązku uczęszczać na lekcje religii ani na lekcje etyki.

 

Reasumując, zgodnie ze stanem prawnym na wrzesień 2010 r. uczniowie mają do wyboru etykę lub religię; udział w tych zajęciach nie jest jednak obowiązkowy, mogą nie chodzić na żadne z tych zajęć.

 

Konieczne jednak będzie tutaj stosowne oświadczenie rodziców niepełnoletniego ucznia. Szkoła nie może zmusić takiego ucznia do uczestniczenia w zajęciach religii lub etyki, szkoła jest natomiast zobowiązana do zapewnienia takiemu uczniowi zajęć wychowawczych w czasie trwania lekcji religii lub etyki.

 

Na koniec dodam, ze od pewnego czasu Ministerstwo Edukacji Narodowej nosi się z zamiarem zmiany przepisów w ten sposób, że uczniowie obowiązkowo chodzili na religię lub etykę w przeciwieństwie do obecnego stanu prawnego, gdzie mogą wybrać między tymi przedmiotami lub nie chodzić na żaden.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl