Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 14.02.2019

Autor: Bogusław Nowakowski

Zebranie nadzwyczajne stowarzyszenia w celu wyboru prezesa

Złożyłem rezygnację z funkcji prezesa zarządu stowarzyszenia prawnego na zarządzie. Jak szybko musi zarząd zwołać zebranie nadzwyczajne stowarzyszenia w celu wyboru prezesa, któremu należy przekazać dokumentację, którą prowadziłem dotychczas osobiście?

 

Ustawa Prawo o stowarzyszeniach stanowi:

 

„Art. 10. 1. Statut stowarzyszenia określa w szczególności:

5) władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje,

6) sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał”.

 

Taka sytuacja jak rezygnacja z funkcji powinna być przewidziana w statucie stowarzyszenia. Statut powinien określać termin wyboru lub uzupełnienia składu zarządu. O ile zawiera jakieś regulacje codo terminów wyboru Prezesa zarządu, o tyle terminy te są wiążące. Ale, jak wnioskuje z pytania, statut stowarzyszenia nie zawiera takich regulacji.

 

Powszechnie obowiązujące przepisy nie ustalają terminu wybory członka zarządu stowarzyszenia w przypadku rezygnacji z pełnienia tej funkcji. W wyniku rezygnacji może dojść do sytuacji, w jakiej stowarzyszenie nie będzie należycie reprezentowane, zarząd jest jednoosobowy i przy rezygnacji nie ma organu uprawnionego do prowadzenia spraw stowarzyszenia oraz jego reprezentacji.

 

Przy zarządzie wieloosobowym reprezentacja może być jednoosobowa, co pozwala na uznanie, że stowarzyszenie jest należycie reprezentowane. Przy zarządzie wieloosobowym oraz wieloosobowej reprezentacji, zwłaszcza z zastrzeżeniem udziału prezesa, jego brak oznacza brak należytej reprezentacji. Ale brak należytej reprezentacji nie powoduje, że członkowie lub inne organy są zmuszone powoływać Prezesa w jakimś z góry ustalonym terminie (chyba że taki termin wskazuje statut).

 

Jeżeli w statucie nic na ten temat nie ma, to stowarzyszenie może istnieć i bez zarządu, aż do czasu konieczności złożenia jakiegoś sprawozdania. Wtedy członkowie się obudzą ( lub organ uprawniony do powołania prezesa), bo okaże się, że nikt inny niż prezes nie może danego dokumentu podpisać.


Termin zwołania nadzwyczajnego zebrania stowarzyszenia także powinien wynikać ze statutu. Proszę sprawdzić, na czyj wniosek takowe zebranie może być zwołane, w jakich sytuacjach, kto to robi oraz w jakim czasie od wpłynięcia wniosku lub zaistnienia określonej sytuacji.

 

Jeżeli w statucie nie ma takiej regulacji, nie ma obowiązku zwoływania nadzwyczajnego zebrania ani terminu na jego zwołanie lub wyznaczenia dnia odbycia. Gdyby wskutek Pana rezygnacji stowarzyszenie przestało być reprezentowane w sposób przewidziany statutem, a prezesa powołuje zgromadzenie – wtedy powinno ono być zwołane. Jednakże powszechnie obowiązujące przepisy nie ustalają terminu zwołania nadzwyczajnego zebrania w stowarzyszeniu celem wyboru członka zarządu stowarzyszenia w przypadku rezygnacji z pełnienia tej funkcji.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl