Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 26.08.2018

Autor: Katarzyna Nosal

Ponowne uzyskanie renty rodzinnej wojskowej

Od 1998 roku pobierałam rentę rodzinną wraz z córką. W 2009 r. napisałam pismo o wyłączenie mnie z kręgu osób uprawnionych na rzecz córki; otrzymałam pismo, że ustało prawo do renty. Teraz córka ma 25 lat i też już nie ma prawa do renty rodzinnej. Czy mogę wnioskować o ponowne przyznanie mi renty rodzinnej wojskowej?

 

Niestety, obawiam się, że na chwilę obecną nie przysługuje Pani prawo do renty rodzinnej po mężu. Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 10 października 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin (j.t.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2225) renta rodzinna przysługuje na zasadach i w wysokości określonych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Zgodnie z art. 70 wspomnianej wyżej ustawy „wdowa ma prawo do renty rodzinnej jeśli w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie ukończyło 16 lat, a jeżeli się kształci w szkole – 18 lat życia”. Ustęp 2 cytowanego przepisu stanowi, że „prawo do renty nabywa także wdowa, która osiągnęła wiek 50 lat lub stała się niezdolna do pracy po śmierci męża, nie później jednak niż w ciągu 5 lat od śmierci męża lub od zaprzestania wychowywania dzieci”.

 

Z Pani opisu wynika, że nie spełnia Pani żadnej z przesłanek, które zostały wyżej wymienione.

 

Z ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin wynikają pewne wyjątki. Zgodnie z art. 24 lit. 1a „w razie śmierci albo zaginięcia żołnierza w czasie wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa renta rodzinna przysługuje małżonkowi bez względu na wiek i stan zdrowia”.

 

Reasumując, tę informację, które od Pani posiadam, pozwalają na ustalenie, że renta nie przysługuje już Pani, bo nie wychowuje Pani dziecka do renty uprawnionego. Proszę jednak sprawdzić, czy nie kwalifikuje się Pani do sytuacji, która została opisana jako wyjątek od reguły w art. 24 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin.

 

 

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl