Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 17.04.2018

Autor: Eliza Rumowska

Zniesławienie na terenie zakładu pracy

Jak mogę założyć sprawę o zniesławienie na terenie zakładu pracy? Zostałem wyśmiany i oczerniony na oczach innych pracowników przez przełożonego i dwie inne osoby. Przez to mogę zostać (niesłusznie) zwolniony. Co robić?

 

Oczywiście, że może Pan podjąć działania wobec tych osób. Oto dobra osobiste zarówno człowieka i też jako pracownika są chronione  przez w kodeks cywilny, który w obszarze ochrony dóbr osobistych stanowi:

 

„Art. 23. [Dobra osobiste człowieka]

Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

 

Art. 24. [Ochrona dóbr osobistych]

§ 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

§ 3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym”.

 

W mojej ocenie informacje o Panu rozpowszechniane narażają Pana na wymierną szkodę (ryzyko utraty pracy i negatywną opinie w środowisku). Jest to naruszenie dóbr osobistych. Jeżeli więc osoby, do których kierowano te kłamliwe informacje, poświadczą to – będzie Pan miała dowody w razie braku reakcji po wezwaniu, o którym mowa w art. 24 § 1. Musi Pan jednak przed złożeniem pozwu wezwać osoby naruszające Pana dobra do zaprzestania tych działań. W razie braku reakcji z ich strony i dalszych naruszeń będzie Pan mógł dochodzić swych praw przed sądem.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl