Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 30.12.2017

Autor: Marek Gola

Odwołanie darowizny samochodu za jazdę pod wpływem narkotyków

Darowałam zięciowi udział w prawie własności samochodu w wymiarze 1/2. Obecnie zięć ma wyrok w zawieszeniu za narkotyki, ale mimo to nadal jeździ samochodem pod wpływem narkotyków. Odmawia poddania się leczeniu. Czy mogę odwołać tę darowiznę?

 

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

 

Istotna w sprawie jest treść art. 897 i 898 K.c., zgodnie z którymi:

 

„Art. 897. Jeżeli po wykonaniu darowizny darczyńca popadnie w niedostatek, obdarowany ma obowiązek, w granicach istniejącego jeszcze wzbogacenia, dostarczać darczyńcy środków, których mu brak do utrzymania odpowiadającego jego usprawiedliwionym potrzebom albo do wypełnienia ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych. Obdarowany może jednak zwolnić się od tego obowiązku zwracając darczyńcy wartość wzbogacenia.

Art. 898. § 1. Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności.

§ 2. Zwrot przedmiotu odwołanej darowizny powinien nastąpić stosownie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Od chwili zdarzenia uzasadniającego odwołanie obdarowany ponosi odpowiedzialność na równi z bezpodstawnie wzbogaconym, który powinien się liczyć z obowiązkiem zwrotu.”

 

Proszę zwrócić uwagę na zwrot użyty w § 1 art. 898 K.c. tj. „jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności”. Należy sobie zatem odpowiedzieć na pytanie, czy skazanie z art. 178a § 1 K.k. stanowi rażącą niewdzięczność względem Pani? W mojej ocenie nie, albowiem zięć dopuścił się czynu zabronionego – przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Gdyby na skutek takiego zachowania zięcia była Pani poszkodowana, wówczas i tak należałoby oceniać, czy takie zachowanie jest „rażącą niewdzięcznością”, czy jedynie „niewdzięcznością”.

 

Jak podnosi się w literaturze, przez rażącą niewdzięczność rozumie się przede wszystkim działania podjęte z zamiarem nieprzyjaznym. Chodzi tu przede wszystkim o popełnienie przestępstwa przeciwko darczyńcy (zarówno przeciwko życiu, zdrowiu i czci, jak i przeciwko mieniu) oraz o naruszenie przez obdarowanego obowiązków wynikających ze stosunków osobistych łączących go z darczyńcą (np. odmowa udzielenia pomocy w czasie choroby mimo oczywistej możliwości). Konieczne jest zatem wystąpienie zięcia z zamiarem nieprzyjaznym w stosunku do Pani. W mojej ocenie skazanie z art. 178a § 1 K.k., jak też dalsza jazda pod wpływem środków odurzających, choć jest niezgodne z prawem, jak też naganna z etycznego punktu widzenia, to jednak nie stanowi rażącej niewdzięczności w odniesieniu do Pani osoby.

 

Co istotne, powszechnie przyjmuje się, że znamiona rażącej niewdzięczności nie są wyczerpane, jeżeli obdarowany dopuściłby się wobec Pani czynu nieumyślnego, który w jakimś stopniu wykracza poza zakres przyjętych zasad współżycia społecznego. Uważa się, że zwykłe konflikty rodzinne nie są rażącą niewdzięcznością.

 

Istotne jest bowiem, iż niewdzięczność musi mieć charakter rażący. Każda sprawa powinna być rozpatrywana w sposób indywidualny, bowiem przymiot rażącej niewdzięczności winien być badany osobno dla każdego przypadku. Rażący jest bowiem zwrotem niedookreślonym, niezdefiniowanym i winien być oceniany dla każdej z osobna relacji darczyńcy z obdarowanym.

 

Reasumując, w mojej ocenie, w opisanym przez Panią stanie faktycznym nie można się doszukać rażącej niewdzięczności, która by uzasadniała odwołanie darowizny.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl