Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 27.06.2019

Autor: Tomasz Krupiński

Przeniesienie trumny w inne miejsce

W kwietniu 2016 zmarł mój brat. Został pochowany w miejscu, obok grobu mojego ojca, który jeszcze za życia go kupił. W lipcu tego samego roku moja bratowa przeniosła trumnę w inne miejsce, na tym samym cmentarzu, postawiła tam pomnik. Nikogo z rodziny nie pytała o pozwolenie. Prawdopodobnie też nie miała pozwolenia z sanepidu. Przyszła tylko do mojej mamy i oświadczyła, że mój brat już tam nie leży. Mama doznała szoku. Cała moja rodzina też. Nigdy się z tym nie pogodziliśmy. Na początku tego roku zaczęłam szperać po internecie i znalazłam, jakie są procedury ekshumacji. Czy można jeszcze wnieść sprawę do sądu?

 

Podstawę prawną dla przedstawionego zagadnienia stanowią przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, zwanej w dalszej części opinii ustawą. Zgodnie bowiem z treścią art. 15 ustawy:

 

„1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:

1) na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego 10 ;

2) na zarządzenie prokuratora lub sądu;

3) na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego 11 w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel”.

 

W pkt 1. 1 ustawa mówi o osobach uprawnionych. Zakres podmiotowy osób uprawnionych wyznacza art. 10 ustawy:

 

„Art. 10. 

1. Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

1) pozostały małżonek(ka);

2) krewni zstępni;

3) krewni wstępni;

4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;

5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia”.

 

Ewentualny spór między nimi może rozstrzygnąć tylko sąd powszechny w procesie cywilnym. Naczelny Sąd Administracyjny, w wyrokach z 23 listopada 2010 r. (sygn. akt II OSK 1383/10) oraz z 29 listopada 2011 r., stwierdził m.in., że do ekshumacji wymagana jest zgoda wszystkich uprawnionych. Ewentualny spór między nimi nie może być rozstrzygnięty w postępowaniu administracyjnym, lecz przez sąd cywilny. Prawo pochowania osoby zmarłej wraz z prawem do ekshumacji stanowią bowiem dobro osobiste, a do jego ochrony powołany jest sąd powszechny.

 

Samo rozstrzygnięcie sporu między stronami przy braku zgody wszystkich uprawnionych, może nastąpić jedynie na drodze procesu cywilnego toczącego się na skutek powództwa o zobowiązanie do złożenia stosownego oświadczenia woli (art. 23 i 24 w zw. z art. 64 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 1047 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Kwestie kosztów winny zostać rozstrzygnięte przez sąd.

 

Jak najbardziej przysługuje Państwo prawo złożenia wniosku o rozstrzygnięcie sprawy przez sąd.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl