Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 23.05.2019

Autor: Marta Handzlik-Rosuł

Nielegalne zatrudnienie rencisty a żądanie od ZUS dodatku

Byłem nielegalnie, tj. na czarno, zatrudniony przez 2 lata jako rencista. Mam na to wielu świadków. Czy mogę żądać od ZUS-u dodatku do renty?

 

Zgodnie z art. 22 ustawy Kodeks pracy „przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.

 

Zatrudnienie w warunkach określonych wyżej jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych wyżej.

 

Stosunek pracy charakteryzują więc:

 

  • odpłatność,
  • konieczność osobistego świadczenia pracy,
  • stosunek podległości pracownika wobec pracodawcy,
  • określenie czasu i miejsca wykonywania pracy przez pracodawcę.

 

W wyrokach z dnia 5 listopada 1999 r. (sygn. akt I PKN 337/99) oraz z dnia 5 lipca 1998 r. (sygn. akt I PKN 71/98) Sąd Najwyższy potwierdził, że wyżej wymienione cechy są najbardziej charakterystyczne dla stosunku pracy.

 

Zgodnie z art. 29 § 2 umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

 

„Pracodawca informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o:

 

1) obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,

2) częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,

3) wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,

4) obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

5) układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty,

a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy – dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy”.

 

Z powyższego wynika, ze umowa co do zasady powinna być zawarta na piśmie. Nie oznacza to, że umowa ustna albo niepotwierdzona nie jest ważna i nie obowiązuje.

 

W przypadku, gdy pracodawca nie zawiera umowy na piśmie, nie potwierdza warunków umowy. możemy mówić o wykroczeniu przeciwko prawom pracownika z art. 281 pkt 2, który stanowi, że kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę, podlega karze grzywny od 1000 do 30 000 zł.

 

Słowem. w pierwszej kolejności powinien Pan zgłosić sprawę do PIP-u, a następnie do sądu z żądaniem uznania umowy za istniejącą, mimo braku umowy pisemnej i nieopłacania składek ZUS. Wówczas pracodawca będzie prawdopodobnie. w wyniku otrzymanego wyroku sądowego i kontroli tych organów. zmuszony do opłacenia składek na ZUS za Pana za poprzednie 2 lata (gdyż nie uległy one jeszcze przedawnieniu).

 

Co do dodatku do renty – proszę doprecyzować o jaki dodatek Panu chodzi, abym mogła odpowiedzieć na to pytanie.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl