Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 01.04.2019

Autor: Marek Gola

Ile urlopu wypoczynkowego dla pracownika na 1/4 etatu?

Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę na 1/4 etatu na czas nieokreślony. W umowie wskazano, iż praca jest świadczona w 8- lub 12-godzinnych dniach pracy. Ile urlopu wypoczynkowego mi przysługuje? U obecnego pracodawcy pracuję od 10 miesięcy. Dodam, że nabyłam prawo do urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze odpowiadającym wymiarowi mojego czasu pracy.

 

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu pracy (K.p.).

 

Dla potrzeb niniejszej opinii przyjmuję, że staż pracy liczony dla potrzeb urlopu upoważnia Panią do 26 dni urlopu, gdyby praca świadczona była w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

W tej sytuacji 1/4 etatu (0,25%) mnożymy razy 26 dni, co daje nam w przeliczeniu 6,5 dnia. Zgodnie z art. 154 [2] § 1 K.p.: „Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu, z zastrzeżeniem § 4”. Paragraf 4 z kolei stanowi, iż „udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop”.

 

W Pani sytuacji zastosowanie znajdzie przepis art. 155[3] K.p., zgodnie z którym – przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie art. 155[1] i 155[2] niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. Innymi słowy, skoro z mnożenia wyszło nam 6,5 dnia, ma Pani prawo do 7 dni urlopu, które w Pani przypadku stanowić będą równowartość 56 godzin. Nie ma zatem znaczenia, kiedy wybierze Pani dzień wolny od pracy, albowiem zgodnie z art. 154[2] K.p. urlop jest udzielany w wymiarze godzinowym, a zatem skoro przypadnie na dzień, kiedy pracuje Pani 8 godzin, to ubędzie Pani 8 godzin z urlopu, a kiedy przypadnie na dzień pracy dwunastogodzinny – wówczas ubędzie Pani 12 godzin urlopu.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl