Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 15.03.2019

Autor: Marta Handzlik-Rosuł

Umowa o odpowiedzialności materialnej po wygaśnięciu umowy o pracę

Pracowałem w przedsiębiorstwie handlowym. Miałem podpisaną umowę o pracę, która wygasła w zeszłym roku, zaś na umowie o odpowiedzialności materialnej nie mam wpisanego okresu obowiązywania. Dodam, iż pracodawca nie przedłużył umowy o pracę, tak więc w chwili obecnej nie jestem u niego zatrudniony. Czy w związku z tym obowiązuje mnie dalej umowa o odpowiedzialności materialnej? Czy jest ona ważna tylko z umową o pracę?

 

Zgodnie z art. 124 ustawy Kodeks pracy „pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się:

 

1) pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności,

2) narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu”.

 

Pracownik odpowiada w pełnej wysokości również za szkodę w mieniu innym niż wymienione wyżej, powierzonym mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się.

 

Umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie nie może funkcjonować samodzielnie bez umowy o pracę. Jeśli więc Pana stosunek pracy wygasł z upływem czasu, na jaki umowa o pracę była zawarta – umowa o odpowiedzialności materialnej także nie obowiązuje.

 

Nie oznacza to jednak, że roszczenia pracodawcy wygasły. Zgodnie z przepisami roszczenia pracodawcy o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ulegają przedawnieniu z upływem 1 roku od dnia, w którym pracodawca powziął wiadomość o wyrządzeniu przez pracownika szkody, nie później jednak niż z upływem 3 lat od jej wyrządzenia.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl