Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 20.11.2018

Autor: Piotr Brożyński

Sprzęt medyczny który miał być prezentem a domaganie się opłaty przez firmę

Mam problem z pewną firmą, u której zakupiłam sprzęt medyczny i jedna rzecz według pośrednika miała być prezentem. Obecnie firma domaga się opłaty 2300 zł za ten rzekomy podarunek. Termin na odstąpienie od umowy minął, bo czekałam na fakturę. Firma straszy sądem. Co mogę zrobić?

 

Jak rozumiem, opisana przez Panią umowa była zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa, przy udziale przedstawiciela przedsiębiorcy.

 

Czy przy zawieraniu umowy i dokonywaniu zapłaty otrzymała Pani egzemplarz umowy? Czy w umowie zawarte było pouczenie o prawie odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa? Jest to istotne, ponieważ zgodnie z art. 29 ustawy o prawach konsumenta w przypadku braku poinformowania konsumenta o prawie do odstąpienia od umowy, prawo to wygasa dopiero po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu na odstąpienie (czyli 14 dni + 12 miesięcy). Jeśli zatem umowa nie zawierała pouczenia o odstąpieniu od umowy, nadal uprawniona jest Pani od niej odstąpić.

 

Mogłaby Pani rozważyć również złożenie przedsiębiorcy oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych umowy, gdyż zawarła ją Pani pod wpływem błędu wywołanego przez tego przedsiębiorcę (jego przedstawiciela). Był to błąd istotny, ponieważ gdyby Pani wiedziała, że cena podarunku wynosić będzie 2300 zł, to nie zawarłaby Pani tej umowy. W takiej sytuacji można uchylić się od skutków prawnych oświadczenia woli o zawarciu umowy, poprzez złożenie drugiej stronie oświadczenia na piśmie – w terminie roku od dnia wykrycia błędu. Po złożeniu takiego oświadczenia powinna Pani zwrócić przedsiębiorcy otrzymany sprzęt, natomiast przedsiębiorca powinien Pani zwrócić zapłacone przez Panią pieniądze. Rozwiązanie to jest jednak obciążone ryzykiem utraty przez Panią zarówno sprzętu i pieniędzy. W momencie bowiem, gdy w związku ze złożeniem oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych odeśle Pani zakupiony wcześniej sprzęt, do czasu otrzymania od przedsiębiorcy zwrotu wpłaconych przez Panią pieniędzy nie będzie Pani w posiadaniu ani pieniędzy, ani zakupionego sprzętu.

 

Innym możliwym rozwiązaniem jest nieodstępowanie od umowy, lecz wskazanie przez Panią w piśmie przesyłanym do sprzedawcy, iż wnosi Pani o korektę faktury, bowiem zawiera ona błąd w zakresie ceny produktu, która zgodnie z treścią pisemnej umowy wynosiła 0 zł, a na fakturze podano 2300 zł. W piśmie tym należałoby oczywiście wyjaśnić wszystkie istotne okoliczności sprawy.

 

Jak bowiem rozumiem z treści Pani wyjaśnień, w żadnym miejscu umowy lub w innym dokumencie nie znajduje się postanowienie o nabyciu przez Panią prezentu za 2300 zł. 

 

Ewentualnie mogłaby Pani uchylić się od oświadczenia woli w zakresie samego zakupu poduszki, co powinna Pani wyraźnie wyjaśnić w oświadczeniu o uchyleniu się od skutków prawnych umowy. Z ostrożności proponowałbym jednak jednocześnie od razu tę rzecz poduszkę przedsiębiorcy.

 

Niemniej jednak, biorąc pod uwagę to, z jakiego typu podmiotem ma Pani do czynienia, spodziewać się można, iż podmiot ten skieruje przeciwko Pani sprawę do sądu o zapłatę kwoty 2300 zł. W sytuacji, gdyby w związku z takim wystąpieniem do sądu otrzymała Pani nakaz zapłaty opiewający na kwotę wskazaną na fakturze, powinna Pani niezwłocznie złożyć sprzeciw zgodnie z pouczeniem zawartym  na nakazie zapłaty, aby nie doprowadzić do uprawomocnienia się takiego nakazu.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl