Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 13.11.2018

Autor: Marta Handzlik-Rosuł

Zmniejszenie godzin a zatrudnienie z mianowania

Jestem nauczycielem z 30-letnim stażem pracy zatrudnionym na czas nieokreślony na podstawie mianowania. Z powodu reformy zmniejszają się moje godziny dydaktyczne. Dyrektor zaproponował mi uzupełnienie etatu w świetlicy, ale nie mam na to sił i cierpliwości po 30 latach. Chciałbym w tej sytuacji pracować na części etatu. Zgodziłabym się na 9/18, ale to dla mnie niekorzystne. Dyrektor twierdzi, że mimo porozumienia umowa o mianowanie zostanie zmieniona na umowę o pracę, zatem tracę przywileje z KN. Czy jest jakaś podstawa prawna, żeby zmniejszyć godziny, ale pozostać nauczycielem zatrudnionym z mianowania?

 

Niestety, jeśli zmniejszenie etatu nastąpi na Pani wniosek, umowa nie będzie mogła dłużej być umową z mianowania.

 

Zgodnie z art. 42a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela „dyrektor za zgodą organu prowadzącego szkołę może nauczycielowi obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, na czas określony lub do odwołania, ze względu na doskonalenie się, wykonywanie pracy naukowej, albo prac zleconych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący szkołę lub placówkę albo ze względu na szczególne warunki pracy nauczyciela w szkole lub placówce. W sytuacji obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć z w/w powodów nie następuje zmniejszenie wynagrodzenia oraz ograniczenie innych uprawnień nauczyciela. Nauczyciel, któremu obniżono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w powyższym trybie nie może mieć godzin ponadwymiarowych, z wyjątkiem nauczycieli, zajmujących stanowiska kierownicze”.

 

Przepisy Karty Nauczyciela nie stanowią przeszkody, aby pracodawca udzielił nauczycielowi na jego wniosek obniżenia wymiaru zajęć w drodze oświadczenia woli kształtującego treść stosunku pracy.

 

Podkreślić jednak należy, że przejście nauczyciela zatrudnionego przez mianowanie z całego na część etatu, na prośbę nauczyciela, jest nie tylko zmianą treści stosunku pracy, ale przede wszystkim zmianą podstawy prawnej stosunku pracy nauczyciela z mianowania na umowę o pracę. W przypadku, o którym mowa w pytaniu, taka zmiana możliwa jest poprzez rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego poprzez mianowanie: za porozumieniem stron i następnie nawiązanie nowego stosunku pracy na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze zajęć.

 

Jeśli wiec nauczyciel zatrudniony przez mianowanie wystąpi z wnioskiem o ograniczenie etatu, należy rozwiązać z nim za porozumieniem stron stosunek pracy, a następnie podpisać nową umowę o pracę w ograniczonym wymiarze czasu pracy.

 

Słowem, Pani wniosek wymaga po pierwsze zgody pracodawcy, po drugie – rozwiązania obecnej umowy (za porozumieniem stron) i zawarcia nowej, niestety już nie przez mianowanie.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl