Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 19.02.2010

Autor: Monika Cieszyńska

Otrzymałem nakaz zapłaty, a nic nie wiedziałem o jakimkolwiek postępowaniu!

Wczoraj otrzymałem wezwanie do zapłaty należności od komornika sądowego. Wcześniej nie dostałem żadnego zawiadomienia, że jest jakieś postępowanie (chodzi o monitoring domku letniego). Komornik wyjaśnił, że nikt nie mógł mnie znaleźć, bo się przeprowadziłem, i stąd to wszystko. Nadmieniam, że wszystko to stało sie po 2 latach, w ciągu których zaocznie wydano wyrok i naliczono odsetki. Co mam robić w tej sytuacji?

 

Przeciwko Panu został wydany wcale nie wyrok zaoczny, ale nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

 

Uważam, że w niniejszej sprawie nastąpiło niedopatrzenie sądu z uwagi na to, że nakaz zapłaty nie mógł zostać Panu doręczony pod adresem wskazanym przez powoda (proszę ustalić, czy ktoś w poprzednim miejscu zamieszkania mógł za Pana odebrać nakaz). Gdyby nakaz został Panu skutecznie doręczony, wówczas w terminie 14 dni od doręczenia miałby Pan możliwość wniesienia sprzeciwu, w którym mógłby Pan podnieść swoje zarzuty.

 

W tej sytuacji powinien Pan złożyć do sądu, który wydał przedmiotowy nakaz, wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty. We wniosku winien Pan uprawdopodobnić brak winy w niedochowaniu terminu. W tym celu winien Pan opisać swoją sytuację, a przede wszystkim podnieść fakt, że nakaz zapłaty nie mógł być Panu doręczony pod poprzednim adresem, na dowód czego proszę załączyć dokumenty potwierdzające Pana aktualne zamieszkanie.

 

Co ważne, wniosek o przywrócenie terminu należy złożyć w terminie 7 dni od dowiedzenia się o nakazie zapłaty (czyli od chwili doręczenia Panu wezwania komornika), co również powinien Pan zaznaczyć we wniosku (poprzez wskazanie daty dowiedzenia się o nakazie zapłaty).

 

Wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu winien Pan złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty. W sprzeciwie winny znaleźć się następujące elementy:

 

  1. wskazanie zaskarżonego orzeczenia,
  2. przedstawienie zarzutów przeciwko żądaniu powoda,
  3. przedstawienie wszystkich okoliczności faktycznych i dowodów na ich poparcie.

 

Przede wszystkim proszę ustalić, do kiedy był Pan zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za monitoring. Być może są to długi Pana nabywcy. Niemniej musi być Pan świadom swoich zaniedbań. Podmiot świadczący usługi monitoringu winien zostać powiadomiony o zbyciu nieruchomości i chęci kontynuowania usług przez Pana nabywcę.

 

Ewentualnie gdyby Pana nabywca celowo nie płacił za monitoring, mimo że się zobowiązał, można rozważać pociągnięcie go do odpowiedzialności odszkodowawczej.

 

W razie przywrócenia przez sąd terminu do wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty zostanie uchylony, a sąd wyznaczy rozprawę, na której rozpozna sprawę na nowo.

 

Musi jednak Pan pamiętać, że dokonanie powyższych czynności nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego, dlatego też winien Pan w swym sprzeciwie dodatkowo wnieść o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego i wykonanie nakazu zapłaty. Ostateczna decyzja będzie należała do sądu.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl