Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 18.12.2014

Autor: Łukasz Drzewiecki

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy konieczne jest w przypadku planowania inwestycji budowlanej na terenie, dla którego nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wniosek o określenie warunków zabudowy należy co do zasady złożyć we właściwym urzędzie gminy lub miasta.

 

Zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane1 decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jest dokumentem koniecznym do uzyskania pozwolenia na budowę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym2 w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

 

 1. lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 2. sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

 

Mając na uwadze treść powyższych przepisów, należy stwierdzić, że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy potrzebne będzie inwestorowi, który planuje przedsięwzięcie budowlane na terenie, dla którego rada właściwej gminy nie uchwaliła planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Decyzję o warunkach zabudowy wydaje co do zasady właściwy wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

 

 1. co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;
 2. teren ma dostęp do drogi publicznej;
 3. istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego (warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem);
 4. teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
 5. decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi (w szczególności z ustawą o ochronie przyrody3).

 

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy następuje na wniosek inwestora, który powinien zawierać w szczególności:

 

 1. określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000;
 2. określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów. Należy podać informacje, czy istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;
 3. określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
 4. określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko,
 5. wykazanie dostępu terenu inwestycji do drogi publicznej (w przypadku, kiedy teren inwestycji nie przylega bezpośrednio do drogi publicznej).

 

 

 

 

______________________

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.)

3 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z późn. zm.)

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl