Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dochody z działalności artystycznej

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 22.10.2019

Zajmuję się malowaniem obrazów. Nie jestem nigdzie zatrudniona, sprzedaję swoje obrazy bezpośrednio ze swojej pracowni. Do tej pory odprowadzałam zaliczkę na podatek dochodowy do 20 dnia następnego miesiąca (50% kosztów uzyskania przychodów, prawa autorskie, działalność wykonywana osobiście). Spotkałam się jednak z poradą, iż w moim przypadku powinnam założyć własną działalność gospodarczą. Czy to prawda, czy rzeczywiście powinnam założyć firmę? Ewentualnie jak inaczej rozliczać dochody z działalności artystycznej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dochody z działalności artystycznej

Fot. Fotolia

W pierwszej kolejności wskazać należy, że ustawa PIT przewiduje kilka różnych źródeł uzyskiwania przychodów przez podatników. W przypadku sprzedaży obrazów możemy mieć do czynienia z:

– działalnością wykonywaną osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2),

– pozarolniczą działalnością gospodarczą (art. 10 ust. 1 pkt 3),

– odpłatnym zbyciem praw majątkowych (art. 10 ust. 1 pkt 7).

 

W celu wyjaśnienia wątpliwości w pierwszej kolejności należy wskazać w jaki sposób na gruncie prawa podatkowego rozumie się działalność gospodarczą.

 

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy PIT działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

 

O zarobkowości działalności decyduje cel jej wykonywania. Jeżeli zakłada się osiągnięcie w związku z działalnością i w jej efekcie nadwyżki przychodów nad poniesionymi kosztami, a więc osiągnięcie dochodu, to znaczy, że został określony cel zarobkowy tej działalności. Zorganizowanie natomiast sprowadza się do wyboru formy prawnej przedsiębiorczości: indywidualnej działalności gospodarczej, handlowej spółki osobowej, spółki kapitałowej, spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego. Natomiast ciągłość działalności gospodarczej to – biorąc pod uwagę znaczenie językowe tej cechy – powtarzające się, regularnie występujące i trwające czynności.

 

Biorąc powyższe pod uwagę, sprzedaż własnoręcznie namalowanych obrazów nie stanowi działalności gospodarczej (co też potwierdzają organy podatkowe, o czym będę pisał poniżej). Uznaje się, że w tego typu działalności brak cechy zorganizowania oraz ciągłości. Ponadto przychód ze sprzedaży obrazów może zostać zaliczony do innych źródeł przychodu, co również wyklucza kwalifikację jako pozarolniczą działalność gospodarczą. Dodatkowo w przypadku wątpliwości, co do prawidłowej kwalifikacji źródła przychodu organ podatkowy nie może z automatu uznawać, że mamy do czynienia z działalnością gospodarczą. Przykładowo wyrok NSA z dnia 9 marca 2016 r., II FSK 1423/14:

 

„O zarobkowym charakterze działalności gospodarczej nie decyduje faktyczne osiągnięcie zysku, lecz zamiar jego osiągnięcia. Sam zamiar podatnika osiągnięcia zysku w związku z przeprowadzanymi przez niego transakcjami (czynnościami), nie przesądza jednak w sposób wyłączny o przypisaniu uzyskanego z tych operacji przychodu do źródła wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., bez jednoczesnego spełnienia pozostałych przesłanek z art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f.

 

Działania podatnika, w stosunku do stanowiących jego własność składników majątkowych (w tym mienia nieruchomego), wykazują cechy zorganizowania i ciągłości, w rozumieniu art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f., gdy podejmowane przez niego czynności, związane z zagospodarowaniem tego mienia i jego rozporządzaniem, będą istotnie odbiegały od normalnego wykonywania prawa własności, a nadto podatnik z operacji tych uczyni sobie lub ma zamiar uczynienia stałego (nie okazjonalnego) źródła zarobkowania.

 

Każda transakcja powinna być rozpatrywana indywidualnie, z uwzględnieniem całokształtu okoliczności z nią związanych, w tym czynności podjętych przez sprzedającego przed dokonaną sprzedażą, a którą cechują przymioty charakterystyczne dla prowadzonej działalności gospodarczej. Znaczenie dla oceny zdarzenia mogą mieć również indywidualne cechy przedmiotu transakcji, bądź okoliczności życiowe, w jakich znajdował się podatnik dokonujący transakcji, a które miały wpływ na jego decyzje.”

 

Jeżeli już wykluczyliśmy działalność gospodarczą pozostaje ustalić, czy sprzedaż obrazów należy uznać za działalnością wykonywaną osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2), czy też odpłatne zbycie praw majątkowych, do których ma zastosowanie 50% kosztów (art. 10 ust. 1 pkt 7).

 

Zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy PIT za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

 

Zgodnie natomiast z art. 18 ustawy PIT za prawa majątkowe, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy PIT uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

 

Jak wynika z powołanego przepisu, do praw majątkowych ustawodawca zalicza prawa autorskie w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

 

Stosownie do art. 1 ust. 1 ww. ustawy, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). W szczególności – zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy – przedmiotem prawa autorskiego są utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe). O ile ustawa nie stanowi inaczej, prawo autorskie przysługuje twórcy (art. 8 ust. 1 o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

 

Treścią prawa autorskiego są m.in. autorskie prawa majątkowe, określone w art. 17 omawianej ustawy. Stosownie do tego przepisu, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

 

Zgodnie z art. 52 ustawy, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, przeniesienie własności egzemplarza utworu nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do utworu.

 

Jak zatem widać, czym innym jest sprzedaż pojedynczego egzemplarza utworu, a czym innym jest sprzedaż praw autorskich. Tutaj niestety pojawiają się rozbieżności interpretacyjne. Chodzi mianowicie o możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu. Zgodnie z art. 22 ust. 9 ustawy PIT 50% koszty uzyskania przychodów określa się z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami.

 

Część organów uznaje, że sprzedaż pojedynczego egzemplarza nie przenosi praw autorskich na nabywcę (chyba że została zawarta umowa pisemna przenosząca te prawa). W takim przypadku autorem dzieła nadal pozostaje twórca, kupujący nabywa egzemplarz obrazu, jednak wszelkie prawa autorskie zachowuje twórca. W konsekwencji taka sprzedaż stanowi działalność wykonywaną osobiście (czyli art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT), a nie odpłatne zbycie praw majątkowych i nie ma możliwości zastosowania 50% kosztów.

 

Z drugiej strony pojawiają się również korzystne dla podatników interpretacje podatkowe. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w piśmie z dnia 7.02.2014 r., nr IBPBII/1/415-998/13/MZ:

 

„Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest z zamiłowania artystą malarzem i nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej. Wnioskodawca jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, jednak uzyskiwane przez niego z tego tytułu przychody nie są związane z jego działalnością artystyczną. Wnioskodawca zamierza sprzedawać namalowane przez siebie obrazy. W ciągu roku namalowałby maksymalnie do 30 sztuk obrazów. W zależności od okoliczności obrazy mogą powstawać co miesiąc, jak i raz na kilka miesięcy i w takim samym okresie czasowym Wnioskodawca dokonywałby ich sprzedaży. Sprzedaż obrazów następowałaby zarówno na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jak i podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej (osób fizycznych) m.in. poprzez sprzedaż w galeriach, sprzedaż bezpośrednią. Sprzedaż nie będzie związana z przeniesieniem praw autorskich do dzieła, będzie obejmowała tylko sprzedaż konkretnego egzemplarza obrazu.

 

Mając na uwadze przywołane przepisy, należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie działalność artystyczna Wnioskodawcy (malowanie i sprzedaż obrazów) nie nosi znamion pozarolniczej działalności gospodarczej w świetle przytoczonej powyżej ustawowej definicji, gdyż nie spełnia wszystkich przesłanek tej definicji. Wnioskodawca będzie tworzyć obrazy a następnie sprzedawać je niewątpliwie we własnym imieniu i na własny rachunek. Jednakże sprzedaż ta nie będzie odbywać się w sposób ciągły (powtarzalny i stały) lecz będzie nieregularna. Wnioskodawca nie spełni również kryterium zorganizowania w ramach podmiotu określonego administracyjnoprawnie, uczestniczącego w obrocie gospodarczym, gdyż obrazy nie zostaną wytworzone w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jako jej efekt, towar.

 

Nie można jednak zgodzić się z Wnioskodawcą, że uzyskiwany przez niego przychód ze sprzedaży namalowanych własnoręcznie obrazów będzie podlegać opodatkowaniu zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiąc przychód z wykonywanej osobiście działalności artystycznej. Wskazany przepis nie jest jedynym przepisem w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych normującym źródło przychodu związane z działalnością twórczą. Uregulowanie w tym zakresie zawarte jest także w art. 18 cyt. ustawy. Zatem w sytuacji, gdy mamy do czynienia z dziełem (obraz, książka), jego sprzedażą – przychody z tego tytułu należy kwalifikować właśnie do przychodów określonych tym przepisem.

 

Wnioskodawca, co prawda nie będzie przenosił praw autorskich do sprzedawanych obrazów, będzie to wyłącznie sprzedaż – jak stwierdził – konkretnego egzemplarza obrazu, jednakże przychód ten będzie związany z korzystaniem z praw autorskich. To oznacza, że wskazany przychód należy zaliczyć do przychodów ze źródła określonego w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. do przychodów z praw majątkowych, a nie do przychodów z działalności wykonywanej osobiście określonych w art. 13 pkt 2.

 

A zatem uzyskiwany przez Wnioskodawcę przychód ze sprzedaży namalowanych własnoręcznie obrazów będzie podlegać opodatkowaniu zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiąc przychód z praw majątkowych. Do kosztów uzyskania przychodu z tytułu tej działalności należy zastosować 50% normę procentową.

 

Podsumowując powyższe:

– sprzedaż obrazów nie jest uznawana przez organy podatkowe za działalność gospodarczą w związku z czym nie trzeba takiej działalności w tym zakresie rejestrować,

– istnieje rozbieżność, co do możliwości stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, jednak pojawiają się interpretacje przyznające prawo artystom do stosowania tych kosztów.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa minus IV =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »