Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana litery w imieniu obcokrajowca z powodu błędu przy tłumaczeniu

Autor: Krystian Lenowiecki • Opublikowane: 21.01.2011

Co można zrobić, aby zmienić jedną literę w imieniu obcokrajowca z I na Y, mianowicie z Lilija na Liliya? Błąd ten jest na przetłumaczonym akcie urodzenia oraz akcie małżeństwa. Na wszystkich pozostałych dokumentach jest pisownia Liliya i taka pisownia jest prawidłowa. Co można zrobić i gdzie złożyć wniosek o zmianę jednej litery w imieniu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W art. 1 ustawy o zmianie imienia i nazwiska określono zasady zmiany imienia lub nazwiska na inne imię lub nazwisko oraz właściwość organów administracji publicznej i tryb postępowania w sprawach zmiany imienia lub nazwiska.

 

Zgodnie z art. 2 ustawy o zmianie imienia i nazwiska stosuje się ją do:

  1. obywateli polskich;
  2. cudzoziemców nieposiadających obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce pobytu stałego;
  3. cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, z zastrzeżeniem art. 4 ust. 2.

 

Na podstawie art. 3 ustawy o zmianie imienia i nazwiska:

  1. zmiana imienia oznacza zmianę na inne imię lub zmianę pisowni imienia;
  2. zmiana nazwiska oznacza zmianę na inne nazwisko, zmianę pisowni nazwiska lub zmianę nazwiska ze względu na formę właściwą dla rodzaju żeńskiego lub męskiego.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o zmianie imienia i nazwiska zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany: (...)

  1. na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

 

W oparciu o art. 9 ust. 1 ww. ustawy zmiana imienia lub nazwiska następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o zmianę, zwanej dalej „wnioskodawcą”.

 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o zmianie imienia i nazwiska wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się osobiście do organu, o którym mowa w art. 12.

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o zmianie imienia i nazwiska decyzję o wyrażeniu zgody na zmianę imienia lub nazwiska bądź o odmowie wyrażenia zgody na zmianę imienia lub nazwiska wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy albo jego zastępca, a w przypadku braku takiego miejsca – kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego wnioskodawcy albo jego zastępca.

 

Zgodnie z art. 31 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego akt stanu cywilnego podlega sprostowaniu w razie błędnego lub nieścisłego jego zredagowania.

 

W oparciu o art. 33 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego w sprawach określonych w art. 30-32 orzeka sąd w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek osoby zainteresowanej, prokuratora lub kierownika urzędu stanu cywilnego.

 

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu.

 

W oparciu o przedstawiony przez Panią stan faktyczny oraz uwzględniając przytoczone powyżej przepisy prawne dotyczące sytuacji, w której osoba jest zainteresowana zmianą swojego imienia bądź nazwiska, należy stwierdzić, że w stosunku do osób, do których zastosowanie ma ustawa o zmianie imienia i nazwiska, generalnie jest dopuszczalne „skorygowanie swojego imienia”.

 

Zmiana jednej litery w imieniu rozpatrywana będzie właśnie na podstawie ustawy o zmianie imienia i nazwiska. Postępowanie o zmianę imienia jest postępowaniem administracyjnym, więc w pierwszej kolejności organami właściwymi do skierowania wniosku będą organy administracyjne (kierownik urzędu stanu cywilnego), dopiero po wyczerpaniu dwóch instancji postępowania administracyjnego (w przypadku gdy wnioskodawca nie zgadza się ze sposobem załatwienia sprawy administracyjnej) sprawa może trafić do właściwego sądu administracyjnego.

 

Postępowanie o zmianę imienia jest postępowaniem wszczynanym na wniosek osoby, której zmiana dotyczy. Opierając się na przepisach prawa, należy stwierdzić, że wnioskodawcą może być zarówno obywatel polski, jak i cudzoziemca nieposiadający obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli posiada w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce pobytu stałego, a także cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy.

 

Z powyższego wynika, że jeżeli osoba, która chce skorygować imię, jest cudzoziemcem mającym obywatelstwo innego państwa i nie jest ona uchodźcą, to nie może na podstawie powyższej ustawy starać się o zmianę swojego imienia.

 

Gdyby jednak wnioskodawca był cudzoziemcem nieposiadającym obywatelstwa państwa obcego bądź jest uchodźcą, to może wystąpić do kierownika urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania z wnioskiem o zmianę imienia.

 

Natomiast gdy wnioskodawca jest cudzoziemcem, ale ma obywatelstwo państwa obcego i nie jest uchodźcą, to jedyną możliwością jest wniosek o sprostowanie aktu w trybie art. 31 ustawy o aktach stanu cywilnego.

 

Opierając się na powyższym przepisie, a także art. 33 regulującym właściwość organów w sprawie, należy złożyć wniosek do sądu rejonowego wydziału cywilnego (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy) o sprostowanie aktu małżeństwa poprzez wpisanie Liliya w miejsce dotychczas figurującego w akcie imienia Lilija.

 

Należy jeszcze dodać, że cudzoziemcowi przysługuje uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem do kierownika urzędu stanu cywilnego o transkrypcję zagranicznego aktu stanu cywilnego (np. aktu urodzenia). Możliwość wystąpienia z takim wnioskiem reguluje art. 73 ustawy o aktach stanu cywilnego. Nadmienić należy, że w przypadku transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia do polskich ksiąg stanu cywilnego organ powinien zachować oryginalną pisownię imienia, tzn. w wyniku transkrybowania aktu w polskich księgach stanu cywilnego wnioskodawca będzie figurował w akcie urodzenia pod imieniem Liliya. Podobnie zauważył Sądu Najwyższy – Izba Cywilna w wyroku z dnia 8 sierpnia 2003 r. (sygn. V CK 6/2000), który stwierdził, że „przy wpisywaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu małżeństwa sporządzonego w Niemczech niedopuszczalna jest zmiana brzmienia (pisowni) nazwiska małżonków przyjęta w akcie”. Nie ulega wątpliwości, że w przypadku aktu urodzenia powyższy wyrok powinien być podobnie interpretowany.

 

Tak więc to od statusu prawnego cudzoziemca zależy, jaka droga zmiany imienia jest możliwa – czy droga administracyjna o zmianę imienia, czy też droga nieprocesowego postępowania sądowego o sprostowanie aktu stanu cywilnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero - 3 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki