Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup reklamy AdWords a wyjaśnienia do US

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 23.08.2019

Prowadzę jednoosobową firmę, rozliczam się na podstawie KPiR, jestem płatnikiem podatku VAT. W 2018 roku zakupiłem usługi reklamowe AdWords od firmy Google. Czy muszę składać do US jakąś informację, wyjaśnienia? Jeżeli tak, to na jakim formularzu? Wiem, że deklaracje IFT-2 i IFT-2R składa się w Dolnośląskim Urzędzie Skarbowym. Nie wiem, czy mnie to dotyczy.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakup reklamy AdWords a wyjaśnienia do US

Fot. Fotolia

Przedstawione zagadnienie należy rozważyć zarówno pod kątem ustawy VAT jak i PIT. W zakresie podatku VAT należy wskazać, że w przypadku zakupu usług reklamowych od zagranicznego kontrahenta dojdzie do importu usług. Zgodnie bowiem z art. 28b ustawy VAT miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, czyli w tym przypadku będzie to Polska.

 

Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy VAT przez import usług rozumie się przez to świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca. W rezultacie dojdzie importu usług co oznacza, że polski nabywca ma obowiązek zapłaty podatku należnego od takiej transakcji co wynika bezpośrednio z treści art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy VAT.

 

Zakup usługi i powstały z tego tytułu podatek należny należy rozliczyć poprzez formularz VAT-7 poz. 12 „Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy”.

 

Równocześnie kwota VAT należnego stanowi kwotę VAT naliczonego podlegającą odliczeniu. Nabywca usługi ma prawo odliczyć ten podatek generalnie w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytej usługi powstał obowiązek podatkowy i w okresie w którym posiada fakturę dokumentującą wykonaną usługę (art. 86 ust. 2 pkt 4 pkt 1 ustawy VAT).

 

Należy jeszcze odnieść się do kwestii podatku u źródła. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy PIT podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez nierezydentów przychodów z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze 0 pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu.

 

Trzeba także pamiętać, że zgodnie z art. 3 ust. 2b pkt 7 ustawy PIT za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty zagraniczne, uważa się w szczególności dochody (przychody) z tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.

 

W myśl art. 3 ust. 2d powyższy przepis odnosi się do przychodów wymienionych w art. 29 ust. 1 ustawy, co oznacza, że ma on zastosowanie również do usług reklamowych wykonywanych przez nierezydentów na rzecz polskich rezydentów.

 

W konsekwencji co do zasady ma Pan obowiązek pobrania podatku u źródła od usług reklamowych AdWords. Wynika to bezpośrednio z treści art. 41 ust. 4 ustawy PIT, gdzie czytamy, że płatnicy są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1 pkt 1-11 oraz 11b-12, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5, 10, 12 i 21.

 

Ponadto zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy PIT płatnicy przekazują kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek – na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

 

Natomiast w świetle art. 42 ust. 1a ustawy w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby, roczne deklaracje PIT-8AR.

 

Ponadto w myśl art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy płatnicy są obowiązani przesłać podmiotom zagranicznym oraz urzędom skarbowym, przy pomocy których naczelnicy urzędów skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonują swoje zadania, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym – imienne informacje IFT-1/IFT-1R.

 

Należy jednak wskazać, że w pewnych okolicznościach polski podatnik może uniknąć obowiązku poboru podatku u źródła. Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy ww. przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

 

Zgodnie z art. 41 ust. 4aa ustawy PIT przy weryfikacji warunków zastosowania obniżonej stawki podatku albo zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów prawa podatkowego, płatnik jest obowiązany do dochowania należytej staranności. Przy ocenie dochowania należytej staranności uwzględnia się charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez płatnika.

 

Ponadto zgodnie z art. 41 ust. 9e ustawy PIT w przypadku przychodów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 5, miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych może zostać potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli kwota wypłacanych na rzecz tego samego podmiotu należności nie przekracza 10 000 zł w roku podatkowym, a informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

 

Podsumowując powyższe przepisy, będzie możliwe uniknięcie obowiązku poboru podatku u źródła, jeżeli:

 

  • będzie Pan posiadał certyfikat rezydencji lub jego kopię (jeżeli wartość należności nie przekracza 10 000 zł),
  • dochował Pan należytej staranności w ocenie, czy przepisy właściwej umowy rzeczywiście pozwalają na niestosowanie podatku u źródła.

 

Co jednak istotne, zgodnie z art. 42 ust. 6 ustawy PIT informację IFT-1/IFT-1R sporządza i przekazuje się także wtedy, gdy na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy nie są obowiązane do poboru podatku, o którym mowa w art. 29. W konsekwencji nawet jeżeli umowa międzynarodowa i posiadany certyfikat rezydencji (lub kopia) zwalnia z konieczności poboru podatku, to i tak powyższą informację należy złożyć.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem - 10 =

»Podobne materiały

Wycofanie lokali z działalności gospodarczej

Przed kilkoma laty wykupiłem dwa lokale od spółdzielni. Włączyłem je do swojego przedsiębiorstwa, dzięki amortyzacji czynsz stanowił koszt dla zakładu. Czy mogę teraz te pomieszczenia sprzedać, podarować synowi lub przestać amortyzować i zostawić dla siebie (by np. zacząć je wynajmować)? Czy pr

 

Opodatkowanie dochodów z tańca erotycznego i prostytucji

Zarabiam zamiennie jako tancerka erotyczna i prostytutka pieniądze w Polsce i za granicą. Moje dochody są nieudokumentowane. Wiem, że po przekroczeniu jakiejś kwoty na koncie mogę się spodziewać problemów ze strony urzędników. Następny problem powstanie zapewne, gdybym zainwestowała środki w majątek

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »