Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rejestracja pojazdów na podstawie skanu faktur

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 06.10.2019

Kupiłem 2 auta dostawcze w Anglii przez pośrednika. Firma angielska przesłała skan VAT WNT, a w momencie odbioru aut dostałem dowody rejestracyjne ,w wydziale rejestracyjnym nie chcą zarejestrować aut bez oryginału z pieczątką i podpisem. Firma angielska jest aktywna i istnieje, ale nie chce przesłać oryginału, bo mówi, że tak wyswatają i już. Jak przeskoczyć problem, czy da się jakoś wymóc wysłanie oryginału lub czy starostwo zarejestruje na podstawie skanu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rejestracja pojazdów na podstawie skanu faktur

Fot. Fotolia

Sprawa nie będzie prosta. Powinien Pan złożyć wniosek i poczekać na decyzję, tylko wówczas będzie miał Pan szansę się odwołać od negatywnego wyniku postępowania.

 

W zakresie tym zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. Zgodnie z art. 72 ust. 1 cytowanej ustawy do zarejestrowania pojazdu wymagane są określone dokumenty, a mianowicie m.in. dowód własności pojazdu, zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego czy dowód rejestracyjny, jeśli pojazd był zarejestrowany.

 

Wymogi te powtarzają i precyzują przepisy wymienionego powyżej rozporządzenia w § 2, § 3 i w § 4. Należy zgodzić się ze stanowiskiem prezentowanym w postępowaniu przez organy administracyjne, że niezbędne dla rejestracji pojazdu jest m.in. wykazanie jego własności oraz przedstawienie dowodu rejestracyjnego. Dowodem własności pojazdu zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia jest umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa o dożywocie, faktura VAT czy prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności.

 

W niniejszej sprawie mamy kopię faktury VAT, może więc to budzić uzasadnione wątpliwości, kto obecnie jest właścicielem wnioskowanego do rejestracji pojazdu.

 

Jak wynika z treści przywołanego powyżej art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o ruchu drogowym, to na osobie pragnącej zarejestrować pojazd spoczywa obowiązek dostarczenia niezbędnych do tej rejestracji dokumentów dokładnie wyliczonych w przepisie. Gdyby wolą ustawodawcy było, aby to organ dokonujący rejestracji pojazdu samodzielnie ustalał m.in. komu przysługuje tytuł prawny do pojazdu, czy pojazd posiada dowód rejestracyjny, czy posiada aktualne badanie techniczne, wówczas niewątpliwie norma zawarta w art. 72 ustawy o ruchu drogowym byłaby inna, a mianowicie nakładałaby na organ rejestrujący obowiązek samodzielnego poszukiwania dowodów i na ich podstawie ustalania, niezbędnych w celu rejestracji informacji. Tymczasem z redakcji art. 72 ustawy o ruchu drogowym wynika, że obowiązek przedstawienia wymienionych w nim dokumentów m.in. dowodu własności czy dowodu rejestracyjnego, zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego nakłada się na osobę występującą z wnioskiem o zarejestrowanie pojazdu.

 

Dokumentem własności był dokument przenoszący w konkretnej sytuacji prawo własności, zaś dowodem rejestracyjnym – dokument sporządzony przez właściwy organ na podstawie dowodu własności w powyższym znaczeniu. Osoba niebędąca właścicielem pojazdu nie może przenieść jego własności na inną osobę. Ostatni dowód rejestracyjny musi ponadto zawierać zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy numery identyfikacyjne pojazdu, a mianowicie numer silnika i nadwozia. W przypadku niedopełnienia powyższych wymogów żaden pojazd nie mógł i nadal nie może być zarejestrowany.

 

Zgodnie z treścią art. 76a § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza, albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

 

Z opisu wynika, że na fakturze nie ma pieczątki ani podpisu. Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT „podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16”.

 

Faktura jest ważna, ale do celów dowodowych zapewne organ będzie wymagał jeszcze innego dowodu. Jeśli posiada Pan dowody na okoliczność zakupu, przelew, potwierdzenie otrzymania pieniędzy, to nigdzie nie jest napisane, że faktura ma być podpisana i mieć pieczątkę. W odwołaniu od decyzji, jeśli nie na poziomie SKO, to WSA decyzja co do rejestracji może być zupełnie inna.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa minus 6 =

»Podobne materiały

Koszt wyrobienia świadectwa kwalifikacji przez pracownika

Mam firmę transportową. Zatrudniłem niedawno kierowcę, który przedłożył badania okresowe ważne do października 2011 r. Dwa tygodnie temu dostarczył mi jednak fakturę za świadectwo kwalifikacji, które musiał wyrobić, aby otrzymać nowe prawo jazdy (stare niebawem traciło ważność). Czy firma ponosi kos

 

Przejęcie przez gminę części udziału w drodze wewnętrznej

W wyniku podziału gruntu powstały drogi wewnętrzne pomiędzy działkami, połączone z drogą publiczną. Jestem właścicielem działki, ale nie mam udziału w drodze wewnętrznej. Czy gmina ma obowiązek przejąć na własność pozostałą część udziału w drodze wewnętrznej?

 

Wniosek o postawienie znaku drogowego

Jakiś czas temu utwardzono drogę gminną biegnącą wzdłuż mojej posesji. Droga jest długa i prosta, dlatego kierowcy często przekraczają dozwoloną prędkość. Przez tę drogę muszę przepędzać swoje zwierzęta gospodarskie, co stwarza realne zagrożenie. Jak i do kogo mogę się zwrócić o postawienie na

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »