.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – tzw. kilometrówka

• Autor: Łukasz Poczyński

Mam kilka pytań odnośnie „kilometrówki”, czyli używania prywatnego samochodu do celów służbowych. Czy poza kwotą wynikającą z przeliczenia danej stawki razy kilometr należą się pracownikowi jakieś inne wynagrodzenia, np. zwrot kosztów za opony zimowe? Czy jeśli miejscem pracy jest nie tylko siedziba firmy, ale też miejsce zamieszkania, zwrot za przejechane kilometry liczy się od domu pracownika? Jak należy opodatkować dochody z tego tytułu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – tzw. kilometrówka

Refundowanie pracownikowi kosztów używania prywatnego samochodu do celów służbowych

Pracodawca może refundować pracownikowi koszty używania prywatnego samochodu do celów służbowych na dwa sposoby: przyznając miesięczny ryczałt pieniężny albo rozliczając się z pracownikiem według faktycznie przejechanych przez niego kilometrów (tzw. kilometrówka).

 

Musi Pan odróżnić te dwie rzeczy, bowiem zasady rozliczenia są tutaj inne. Jeśli pracodawca zdecydował się na ryczałt, wówczas rozliczenie wygląda następująco. Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25.03.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy zwrot kosztów następuje na podstawie zawartej z pracownikiem umowy cywilnej, w terminach miesięcznych, w formie ryczałtu obliczonego jako iloczyn stawki za 1 kilometr przebiegu i miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne. Podstawą obliczenia poniesionych przez pracownika kosztów jest składane przez niego co miesiąc pisemne oświadczenie o używaniu pojazdu do celów służbowych.

Maksymalny miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne w celach służbowych

Z kolei w § 3 tego rozporządzenia określony został maksymalny miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne, uzależniony od liczby mieszkańców w gminie lub w mieście, w których pracownik jest zatrudniony. Limit ten ustala pracodawca, przy czym nie może on przekroczyć:

 

  1. w mieście do 100 tys. mieszkańców – 300 km,
  2. w mieście od 100 tys. do 500 tys. mieszkańców – 500 km,
  3. w mieście zamieszkałym przez powyżej 500 tys. mieszkańców – 700 km.

 

Jak więc wynika z powyższego, w przypadku zastosowania ryczałtu obowiązują pewne limity.

 

Zwrot pracownikowi kosztów wymiany opon, przeglądów okresowych itp. zależy tylko od dobrej woli pracodawcy – może on dobrowolnie przyjąć takie zobowiązanie na siebie, ale nie musi.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Rozliczanie pracownika korzystającego z prywatnego samochodu do celów służbowych

Rozliczanie pracownika korzystającego z prywatnego samochodu do celów służbowych według tzw. kilometrówki polega na tym, że przebieg pojazdu ustala się na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu tego pojazdu. W przypadku rozliczenia na podstawie kilometrówki pracodawca powinien więc zwrócić Panu należność za ilość faktycznie przejechanych kilometrów.

 

Ramowe zasady zwrotu kosztów używania prywatnego samochodu do celów służbowych określone zostały we wspomnianym rozporządzeniu. Zgodnie z § 2 wskazanego rozporządzenia koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 nie mogą być wyższe niż 0,5214 zł, a dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 nie wyższe niż 0,8358 zł.

Używanie prywatnego samochodu do celów służbowych a koszty wymiany opon czy przeglądów okresowych

Przedmiotowe rozporządzenie nie przewiduje w ramach zwrotu kosztów używania pojazdów do celów służbowych obowiązku pokrycia innych kosztów związanych np. z wymianą opon. Są to więc koszty, które co do zasady powinien ponieść sam pracownik.

 

Ewidencję przebiegu pojazdu prowadzić należy odrębnie dla każdego pojazdu. Powinna ją prowadzić osoba faktycznie używająca pojazdu (np. pracownik).

 

Stawienie się w miejscu pracy należy do obowiązków pracownika. W związku z tym, moim zdaniem, koszty dojazdu pracownika z domu do pracy nie powinny znaleźć się w ewidencji przebiegu pojazdu, gdyż nie jest to korzystanie z pojazdu na potrzeby działalności gospodarczej pracodawcy. Oczywiście przepisy wewnątrzzakładowe mogą stanowić, że pracownicy mają prawo do zwrotu kosztów dojazdów do pracy. Proszę jednak pamiętać, że zasadniczo koszty dojazdu do miejsca pracy są kosztami każdego pracownika. Dojazd do miejsca pracy nie stanowi więc podróży służbowej, za którą przysługuje kilometrówka.

 

Jeśli chodzi o kwestię opodatkowania to sprawa wygląda następująco.

Kwoty wypłacane pracownikom z tytułu używania przez nich pojazdów prywatnych do celów służbowych a podatek dochodowy

Kwoty wypłacane pracownikom z tytułu używania przez nich pojazdów prywatnych do celów służbowych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód ze stosunku pracy (art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), i to niezależnie od wysokości tych kwot. Zwrot poniesionych przez pracownika kosztów z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych jest zwolniony z podatku jedynie wtedy, gdy:

 

1) samochód prywatny jest wykorzystywany do celów służbowych w jazdach zamiejscowych i to tylko w ramach limitów stawek i kwot określonych w omawianym wyżej rozporządzeniu z dnia 25 marca 2002 r. (art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) updof);

2) obowiązek ponoszenia tych kosztów albo możliwość zwrotu kosztów (w jazdach lokalnych lub zamiejscowych) wynika wprost z przepisów innych ustaw (chodzi tu w praktyce tylko o zwroty wypłacane pracownikom Służby Leśnej i listonoszom).

Kwoty wypłacane pracownikom z tytułu używania przez nich pojazdów prywatnych do celów służbowych a składki na ubezpieczenie społeczne

Inaczej jest natomiast, jeśli chodzi o odprowadzenie od tych kwot składek na ubezpieczenia społeczne. Zarówno ryczałty, jak i „kilometrówka” nie wchodzą do podstawy ich wymiaru – są zwolnione do wyżej określonych wysokości. Dla zwolnienia z oskładkowania przebieg pojazdu musi być udokumentowany przez pracownika w ewidencji przebiegu pojazdu, prowadzonej przez niego według zasad określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 2 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia składkowego). Jeżeli pracodawca wypłaca kilometrówkę w kwocie wyższej niż określona przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r., to obowiązany jest opłacić składki ZUS od różnicy pomiędzy kilometrówką ustaloną w kwocie wyższej a określoną przepisami powyższego rozporządzenia. Ponad ustalone limity stanowić będzie podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Łukasz Poczyński

Absolwent prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu. Aktualnie pracuje w dziale prawnym w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Ponadto posiada doświadczenie zdobyte w związku z pracą w dwóch kancelariach radcowskich. Interesuje się głównie prawem gospodarczym i handlowym oraz prawem upadłościowym i naprawczym.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu