.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Szkoła niepubliczna i jej przychód

Autor: Elżbieta Jędruczyk • Opublikowane: 03.04.2012

Prowadzę (wraz z kolegą) szkołę prywatną o uprawnieniach szkoły publicznej. Czesne jest płatne w ratach miesięcznych bądź jako całość. Czasami należności są regulowane z opóźnieniem. Nie mamy umów osobistych – zasady płatności są ujęte w statucie szkoły. Wpłaty są ewidencjonowane jako przychody naszej spółki cywilnej. Czy nie będziemy mieć problemów z urzędem skarbowym z tego powodu, że przychód rejestrujemy wówczas, gdy czesne zostanie już wpłacone? Czy nasze postępowanie jest prawidłowe?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety obawiam się, że wskazany przez Pana sposób rejestracji przychodów może zostać zakwestionowany przez urząd skarbowy w przypadku ewentualnej kontroli.

 

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 ze zm.) za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

 

  1. wystawienia faktury albo
  2. uregulowania należności.

 

Jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

 

Aby ustalić datę uzyskania przychodu w podatku dochodowym, należy więc w pierwszym rzędzie (w braku indywidualnych umów) przeanalizować pod tym kątem zapisy statutu placówki. W szczególności należy ustalić, kiedy zgodnie ze statutem usługę uważa się za wykonaną. Przychód – co do zasady – powstanie w momencie uznawanym na podstawie statutu jako dzień wykonania usługi, chyba że wcześniej zostanie wystawiona faktura (rachunek) lub należność zostanie uregulowana.

 

Takie stanowisko jest również prezentowane przez organy podatkowe, na przykład dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 8 czerwca 2010 r. (sygn. ITPB1/415-260/10/DP) stwierdził:

 

„Z cytowanego przepisu art. 14 ust. 1c ww. ustawy wynika jednoznacznie, iż w celu ustalenia daty powstania przychodów należnych, w pierwszej kolejności należy ustalić, czy doszło do zaistnienia okoliczności wskazanych w zdaniu wstępnym art. 14 ust. 1c. Jeżeli więc dojdzie do wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, bez wystawienia faktury albo uregulowania należności, wówczas należy uznać, iż decydujące będzie wydanie towarów lub wykonanie usługi i to w tym dniu powinien zostać wykazany przychód należny z tego tytułu.

 

Natomiast wykazanie przychodów należnych z tytułu wykonywania usług w innej dacie niż dzień wykonania usługi (częściowego wykonania usługi), a więc w dniu wystawienia faktury albo w dniu uregulowania należności, będzie możliwe, gdy wystawienie faktury albo uregulowanie należności będzie miało miejsce przed wykonaniem usługi. Uregulowanie należności przed dniem wykonania usługi oznaczać będzie, iż przychód musi zostać wykazany w dacie uregulowania należności, zgodnie z zasadą, że przychód ten nie może powstać później niż dzień uregulowania należności (o ile wcześniej nie wystawiono faktury).

 

Wskazać przy tym należy, iż uregulowanie należności przed wykonaniem usługi, mające ostateczny i definitywny charakter, nie stanowi zaliczek otrzymanych na poczet usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, niezaliczanych do przychodów zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy”.

 

Reasumując, wskazany przez Pana sposób ewidencjonowania przychodów byłby prawidłowy wyłącznie pod warunkiem, że czesne byłoby regulowane zawsze „z góry” – przed momentem wykonania usługi ustalonym na podstawie statutu. W sytuacji gdy zdarza się, że płatności dokonywane są przez uczniów już po wykonaniu (lub częściowym wykonaniu) usługi – zastosowanie metody „kasowej” ewidencjonowania przychodu powoduje w konsekwencji jego zaniżenie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V plus 5 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »