Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Demontaż nielegalnie założonych krat na balkonie sąsiada

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 18.01.2011

Mieszkam na pierwszym piętrze, sąsiad z parteru zamontował kraty na swoim balkonie, umożliwiając potencjalnym złodziejom łatwe dostanie się do mojego mieszkania. Nie miał zezwoleń na zainstalowanie tych krat, więc zgłosiłem sprawę do spółdzielni. Ta jednak umywa ręce, przekazała sprawę do PIB, ale ten oświadczył, że to problem do rozwiązania przez spółdzielnię. Jak mogę doprowadzić do demontażu krat, zmuszając spółdzielnię do konkretnych kroków?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W przedmiotowej sprawie należy sięgnąć przede wszystkim do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

 

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 lit. a tej ustawy zgłoszenia właściwemu organowi wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

 

Z powyższego przepisu jasno wynika, że sąsiad przed zamontowaniem krat na balkonie powinien dokonać zgłoszenia tych robót właściwemu organowi. Zgodnie z art. 30 ust. 5 zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Natomiast do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

 

Jeśli sąsiad nie dokonał zgłoszenia robót, wówczas dopuścił się samowoli budowanej, za co grożą określone sankcje z nakazem rozbiórki włącznie.

 

Należy zwrócić również uwagę na treść § 300 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zgodnie z którym „kraty zewnętrzne, zastosowane w otworach okiennych i balkonowych, powinny być wykonane w sposób zapobiegający możliwości wspinania się po nich do pomieszczeń położonych na wyższych kondygnacjach”.

 

W świetle powyższego przepisu należy stwierdzić, że kraty powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby nie służyły złodziejom za drabinę do mieszkań na wyższych kondygnacjach. Gdy nie spełniają wymogów bezpieczeństwa, powinny zostać rozebrane albo wymienione na lepsze i niestwarzające zagrożeń bezpieczeństwa sąsiadów mieszkających wyżej.

 

Nie można też zapominać o przepisie art. 5 ust. 1 pkt 9 Prawa budowlanego, zgodnie z którym obiekt budowlany należy projektować i budować zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając przy tym poszanowanie uzasadnionych interesów osób trzecich. Fakt złamania powyższego przepisu wydaje się oczywisty w przedmiotowej sprawie.

 

Oprócz zgłoszenia robót Pański sąsiad powinien również uzyskać zgodę spółdzielni na montaż krat. Elewacja budynku nie służy bowiem tylko do wyłącznego użytku danego członka spółdzielni i przynajmniej zarząd spółdzielni powinien wyrazić swoją aprobatę na planowane przedsięwzięcie.

 

Ponadto, jak zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z dnia 19.05.2004 r. (sygn. akt II SA/Lu 661/03), „okratowanie balkonu nie tylko wpływa na wygląd zewnętrzny ściany budynku i zniekształca estetykę oraz formę architektoniczną obiektu budowlanego, ale także zwiększa niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody w mieniu sąsiadów mieszkających na wyższej kondygnacji budynku mieszkalnego”.

 

Mając na uwadze powyższe, w zaistniałej sytuacji należałoby powiadomić powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Powinien to uczynić przede wszystkim zarząd spółdzielni mieszkaniowej. Przepisy prawa spółdzielczego nie przyznają bowiem członkom spółdzielni prawa do korzystania z majątku spółdzielczego oraz do rozporządzania rzeczą w rozumieniu art. 140 Kodeksu cywilnego. W obrocie publicznym członków spółdzielni reprezentuje zarząd. Członkowie spółdzielni kwestionujący działalność zarządu mają prawo występować na drogę postępowania wewnątrzspółdzielczego bądź też na zasadach ogólnych na drodze postępowania przed sądem powszechnym.

 

Należy jednak dodać, że w przypadku ewentualnego postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji montażu tych krat przysługuje Panu status strony tego postępowania, co wiąże się m.in. z możliwością czynnego udziału w postępowaniu, np. poprzez składanie środków zaskarżenia.

 

Jak zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 22.04.2009 r. (sygn. akt VIII SA/Wa 553/08), „cechami interesu prawnego jest to, że jest on indywidualny, konkretny, aktualny, sprawdzalny obiektywnie, a jego istnienie znajduje potwierdzenie w okolicznościach faktycznych, będących przesłankami zastosowania przepisu prawa materialnego. Postępowanie administracyjne dotyczy interesu prawnego konkretnej osoby wówczas, gdy w tym postępowaniu wydaje się decyzję, która rozstrzyga o prawach i obowiązkach tej osoby. Inaczej mówiąc – przymiot strony w postępowaniu administracyjnym ma osoba, której dotyczy bezpośrednio to postępowanie lub w którym może być wydane orzeczenie godzące w jej, prawem chronione interesy poprzez ograniczenie lub uniemożliwienie korzystania z przysługujących jej praw (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dn. 09.12.2005 r. II OSK 310/05)”.

 

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nie może zlekceważyć Pańskiego zawiadomienia i odesłać Pana do spółdzielni. Organ nadzoru budowlanego zobligowany jest w takiej sytuacji do podjęcia konkretnych działań w celu wyjaśnienia zaistniałego problemu. W przypadku braku działań przysługuje Panu skarga na bezczynność organu. Skargę na bezczynność urzędu (w tym wypadku powiatowego inspektora nadzoru budowlanego) składa się do organu wyższego stopnia (do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć minus 9 =

»Podobne materiały

Podziemna strzelnica – czy mogę ją wybudować na mojej działce?

Chcę wybudować podziemną strzelnicę pod skarpą na mojej działce. Na części przeznaczonej na budownictwo mieszkalno-usługowe znajdować się będzie tylko jedna ściana strzelnicy, która kończyć ma się pod ziemią, częściowo na terenie rolnym. Po zakończeniu robót teren wróci do pierwotnego kształtu i fun

 

Budowa domu krok po kroku – niezbędna dokumentacja

Niedawno zakupiłem działkę budowlaną. Chciałbym rozpocząć budowę, ale domyślam się, że muszę najpierw załatwić wszelkie formalności cywilno-prawne związane z tą działką. Dlatego też chciałbym zapytać, jakie muszę złożyć wnioski przed rozpoczęciem budowy i gdzie, w jakich urzędach. Chodzi mi o przeds

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »